بررسی تأثیر آستانه بر جریان عبوری از دریچه قطاعی در شرایط آزاد

دوره 50.3، شماره 100، آذر 1399، صفحه 9-19

10.22034/jcee.2020.23384.1568

محمد مهدی حیدری؛ سحر کرمی؛ محمد حسن ادیب راد


مقایسه و شبیه‌سازی الگوی جریان در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل‌های CCHE2D و SRH-2D

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 11-19

علی آرمان؛ جواد ظهیری؛ پریا فتاحی؛ سارا قنبری


بررسی رفتار تجربی گروه شمع بلند و کوتاه با هد گیردار تحت بار جانبی

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 11-20

آیسان پورجعفر؛ هوشنگ کاتبی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب


بررسی حذف فلوراید از آب توسط یک نوع آلومینای فعال اصلاح‏شده با ترکیباتی آهنی

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 13-20

پری باقری اردبیلیان؛ محمد مسافری؛ علی شریفیان


مطالعه عددی اثر آبشکن‌های مستغرق بر الگوی امواج (مطالعه موردی: دهنه سر سفیدرود)

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 13-24

حامد افسوس بی ریا؛ میراحمد لشته نشایی؛ عطاالله غبرایی؛ میرعبدالحمید مهرداد


معیاری برای مقاومت برشی خاک‌های سست سیمانه شده

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 13-21

10.22034/ceej.2018.8235

احد اوریا؛ مسعود رنجبرنیا؛ داریوش واعظی‌پور