بررسی رفتار لرزه ‏ای سازه‏ های فولادی با استفاده از مهاربندهای ترکیبی از جنس فولاد و آلیاژهای حافظه‏ دار شکلی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشگاه صنعتی سهند -دانشکده مهندسی عمران

3 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

--

چکیده

---

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Seismic Behaviour in Steel Structures by Using of Combination Braces of Steel and SMA

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hooshmand 1
  • Behzad Rafezi 2
  • Jafar Khalil-Allafi 3
2 Sahand University of Technology
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shape memory alloys
  • Combination braces
  • Nonlinear dynamic analysis
  • El Centro earthquake
]1[  منصوری، ع.، "بررسی ضریب رفتار قاب بتنی مهاربندی شده با آلیاژهای حافظه‏دار شکلی (SMAs)"، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 1387.
[2]        Dolce, M., Cardone, D., Marnetto, R., Implementation and testing of passive control devices based on shape memory alloys, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2000, 29, 945-968.
[3]        Salichs, J., Hou, Z., Noori, M., Vibration suppression of structures using passive shape memory alloy energy dissipation devices, Intelligent Material Systems and Structures, 2001, 12, 671-680.
[4]           Hon, Y. L., Li, Q. S., Li, A. Q., Leung, A. Y. T., Lin, P. H., "Structural Vibration Control by Shape Memory Alloy Damper", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2003, 32, 483-494.
[5]           Auricchio, F., Fugazza, D., Desroches, R., "Earthquake Performance of Steel Frames with Nitinol Braces", Earthquake Engineering, 2006, 10, 45-66.
[6]           Otsuka, K., Wayman, C. M., "Shape Memory Materials", CambridgeUniversity Press, 1998.
[7]        Auricchio, F., Marfia, S., Sacco, E., "Modelling of SMA Materials: Training and Two Way Memory Effects", Computers and Structures, 2003, 81, 2301-2317.
]8[        قاسمیه، م.، کاری، ا.، "مقایسه بهبود عملکرد لرزه‏ای سازه‏های دارای بادبندهای ساخته شده از آلیاژهای حافظه‏دار شکلی و بادبندهای مقید شده در برابر کمانش"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، 1387.
[9]        Sabelli, R., "Research on Improving the Design and Analysis of Earthquake-Resistant Steel-Braced frame", Professional Fellowship Report No. PF 2000-9, NEHRP, USA, 2001.
[10]     Desroches, R., McCormick, J., d Delemont, M. A., "Cyclical Properties of Superelastic Shape Memory Alloy", ASCE Journal of Structural Engineering, 2004, 130 (1), 38-46.
]11[      کاظمی چوبی، ک.، "بررسی تبلور مجدد و رشد دانه در آلیاژ حافظه‏دار NiTi غنی از نیکل کار سرد شده"، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1389.