اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 854
تعداد پذیرش 314
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 378
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 121

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 48
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 595
تعداد مشاهده مقاله 631300
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 505648
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 246 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 335 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 251 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 96 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 597 روز
درصد پذیرش 37 %