اصول اخلاقی انتشار مقاله

1- مقاله در زمان ارســـال برای نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، در هیچ نشریه داخلی یا خارجی در حــال بررسی نبوده و تــا تعیین تکلیف قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی دیگری ارسال نشود.

(دریافت فرم تعهد رعایت اخلاق نشر)

 

2- نویسندگان باید اصالت مقالۀ خود را تضمین کنند و از ذکر هر موضوعی که به هر شکل به جعل و تقلب مرتبط شود (آن گونه که بر اساس قانون مالکیت معنوی تعریف شده است) پرهیز کنند. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز قادر به شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی است که سوء رفتار پژوهشی دارند: به ویژه سرقت علمی و داده سازی. در انجام این کار، این نشریه دستورالعمل­ های COPE را برای برخورد با انواع تقلب دنبال می­‌کند.
(اطلاعات بیشتر در مورد دستورالعمل COPE)

 

3- نویسندگان مقاله، با اختیار و آگاهی کامل، کلیه حقوق مادی مربوط به انتشار این مقــاله (صرفاً انتشار مقاله و نه محتوای مقاله) را به نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز واگذار نموده و نشریه در انتشار این مقاله به هر صورت (نسخه کاغذی، آنلاین، لوح فشرده، نمایه­های بین­المللی و داخلی و غیره) اختیار تام دارد و منافع مادی احتمالی متعلق به نشریه است. این حق تنها با رد انتشار این مقاله در نشریه یا انصراف نویسندگان از ادامه همکاری تا قبل از تعیین تکلیف قطعی مقاله سلب خواهد شد.
(دریافت فرم واگذاری حقوق مادی)

 

4- نویسندگان بایستی وجود تعارض منافع بین هر یک از عوامل مشارکت­ کننده در تولید مقاله (حامیان مالی، پشتیبانان علمی و نویسندگان) را به­ طور شفاف بیان کنند.
(دریافت فرم افشای تعارض منافع)

 

5- نحوه تأمین هزینه ­های پژوهش منتج به مقاله بایستی ذکر گردد. قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) بایستی در بخش تقدیر و تشکر ذکر شود.

 

6- تمامی نویسنده ها بایستی در انجام کار پژوهشی منجر به تولید مقاله یا نگارش مقاله همکاری داشته باشند ­و نام هیچ نویسنده ­ای نباید بدون همکاری مؤثر در تولید مقاله، قید شود.