اصول اخلاقی انتشار مقاله

1- مقاله در زمان ارســـال برای نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، در هیچ نشریه داخلی یا خارجی در حــال بررسی نبوده و تــا تعیین تکلیف قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی دیگری ارسال نشود.

(فرم تعهد رعایت اخلاق نشر)

 

2- نویسندگان باید اصالت مقالۀ خود را تضمین کنند و از ذکر هر موضوعی که به هر شکل به جعل و تقلب مرتبط شود (آن گونه که بر اساس قانون مالکیت معنوی تعریف شده است) پرهیز کنند. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز قادر به شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی است که سوء رفتار پژوهشی دارند: به ویژه سرقت علمی و داده سازی. در انجام این کار، این نشریه دستورالعمل­ های COPE را برای برخورد با انواع تقلب دنبال می­‌کند.
(اطلاعات بیشتر در مورد دستورالعمل COPE)

 

3- نویسندگان بایستی وجود تعارض منافع بین هر یک از عوامل مشارکت­ کننده در تولید مقاله (حامیان مالی، پشتیبانان علمی و نویسندگان) را به­ طور شفاف بیان کنند.
(دریافت فرم افشای تعارض منافع)

 

4- نحوه تأمین هزینه ­های پژوهش منتج به مقاله بایستی ذکر گردد. قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) بایستی در بخش تقدیر و تشکر ذکر شود.

 

5- تمامی نویسنده ها بایستی در انجام کار پژوهشی منجر به تولید مقاله یا نگارش مقاله همکاری داشته باشند ­و نام هیچ نویسنده ­ای نباید بدون همکاری مؤثر در تولید مقاله، قید شود.

 

حقوق مؤلفین

نشریه مهندسی عمران و محیط زیست به صورت دسترسی آزاد و تحت لایسنس CC-BY-NC مقالات خود را منتشر می نماید. بر این مبنا، حق مؤلف و حق نشر مقالات این نشریه به طور کامل و نامحدود، به نویسندگان مقالات واگذار می شود. نویسندگان بر مبنای این لایسنس و این واگذاری، این اختیار را به خوانندگان می دهند که مقالات انتشار یافته در این نشریه را (البته با اهداف غیرتجاری) را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و یا کپی نمایند.