اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی نشریه

مولفین گرامی از این پس میتوانید با کلیک روی آدرس زیر، هزینه های بررسی مقاله و یا چاپ را از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نمائید.

 

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment?earmark=110498010105