ظرفیت باربری پی‌های واقع بر خاک دولایه رسی با لحاظ اثر نامعینی در مرز لایه‌ها توسط منطق فازی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

در این تحقیق با بهره­گیری از منطق فازی اثر ابهام در موقعیت مرزبندی لایه­ها در خاک دو لایه رسی، حالت خاک سخت بر روی خاک ضعیف­تر مورد بررسی قرار گرفته است. این اثر توسط به کار گرفتن سیستم قاعده­مند فازی و استفاده از اعداد فازی برای لایه­های خاکی لحاظ شده است. سیستم قاعده­مند فازی برای تجمیع و فرموله کردن ابهام در مرز لایه­بندی مورد استفاده قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تفاضل محدود، مسئله مرتبط به ظرفیت باربری خاک­های دو لایه رسی در حالت خاک سخت بر روی خاک ضعیف­تر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این موضوع است که در شرایطی که نسبت ارتفاع لایه اول زیر پی به عرض پی کوچک­تر از واحد است آنگاه مقدار ظرفیت باربری محاسبه شده توسط معادلات کلاسیک ظرفیت باربری برای پی واقع بر خاک دولایه نسبت به نتایج این تحقیق، محافظه­کارانه­تر است؛ این روند در نسبت­های ارتفاع لایه اول به عرض پی بزرگ­تر از واحد معکوس می­شود. در انتهای این مقاله نتایج این تحقیق به شکل نمودارهای کاربردی جهت بهره­داری مهندسین ارائه شده است که می­توان ازآن جهت تعیین ظرفیت باربری پی­ها واقع بر خاک دو لایه، حالت خاک رسی سخت بر روی خاک خاک ضعیف­تر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fuzziness in Layer Boundaries on the Bearing Capacity of Footing on Two-layered Clays

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein Haddad
  • Davood Azan
Faculty of Civil Engineering, Semnan University
چکیده [English]

     The present paper utilizes Fuzzy Logic for generating a field of two-layered clay with considering fuzziness in the layer boundaries. The bearing capacity of footings on this field is then calculated by using numerical finite difference method. This will produce design guidelines for accounting fuzziness in the layer boundaries for footings resting on two-layered clay.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic
  • Bearing capacity
  • two-layered clay
  • finite difference method
Ahmadi MM, Kouchaki BM, “New and Simple Equations for Ultimate Bearing Capacity of Strip Footings on Two-Layered Clays: Numerical study”, International Journal of Geomechanics, 2016, 16 (4).
Bandini P, Kouchaki BM, “Bearing Capacity of Embedded Strip Footings in Two-Layered Clay Soils”, Geo-Frontiers 2011, American Society of Civil Engineers.
Bowles JE, “Foundation analysis and design”, McGraw-Hill, 1988.
Chen WF, “Limit analysis and soil plasticity”, Elsevier, 2013.
Huber M, “Soil Variability and Its Consequences in Geotechnical Engineering”, University of Stuttgart, 2013.
Khademi Hamidi J, Shahriar K, Rezai B, Bejari H, “Application of Fuzzy Set Theory to Rock Engineering Classification Systems: An Illustration of the Rock Mass Excavability Index”, Rock Mechanics and Rock Engineering, 2010, 43 (3), 335-350.
McBratney AB, Odeh IO, “Application of fuzzy sets in soil science: fuzzy logic, fuzzy measurements and fuzzy decisions”, Geoderma, 1997, 77 (2), 85-113.
Meidani M, Habibagahi G, Katebi S, “An aggregated fuzzy reliability index for slope stability analysis”, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 2004, 1 (1), 17-31.
Merifield RS, Sloan SW, Yu HS, “Rigorous plasticity solutions for the bearing capacity of two-layered clays”, Géotechnique, 1999, 49 (4), 471-490.
Meyerhof GG, Hanna AM, “Ultimate bearing capacity of foundations on layered soils under inclined load”, Canadian Geotechnical Journal/ Revue Canadienne de Geotechnique, 1978.
Michalowski RL, “collapse loads over two-layer clay foundation soils”, SOILS AND FOUNDATIONS, 2002, 42 (1), 1-7.
Olsen RS, Mitchell JK, “CPT stress normalization and Prediction of soil classification”, International Symposium on Cone Penetration Testing, Linkoping, Sweden, 1995.
Robertson PK, Campanella RG, “Interpretation of cone penetration tests. Part I: Sand”, Canadian Geotechnical Journal, 1983a, 20 (4), 718-733.
Robertson PK, Campanella RG, “Interpretation of cone penetration tests. Part II: Clay”, Canadian Geotechnical Journal, 1983b, 20 (4), 734-745.
Sivanandam S, Sumathi S, Deepa S “Introduction to fuzzy logic using MATLAB”, Springer, 2007.
Wang LX, “A Course in Fuzzy Systems and Control”, Prentice Hall PTR, 1997.
Zadeh LA, “Fuzzy sets”, Information and Control, 1965, 8 (3), 338-353.
Zhang Z, Tumay MT, “Statistical to Fuzzy Approach Toward CPT Soil Classification”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 1999, 125 (3), 179-186.
Zhu M, “Bearing capacity of strip footings on two-layer clay soil by finite element method”, ABAQUS Users Conference, Boston, 2004.