بررسی تأثیر مواد باطله معدن مس بر روی رفتار تنش- کرنش بتن محصورشده

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

< p>شروع ترک‌خوردگی بین سنگ‌دانه و خمیر سیمان را می­توان آغاز رفتار غیر الاستیک بتن به‌حساب آورد. پاسخ بتن برای این حوزه به توانایی ساختار یا ترکیبات آن بستگی دارد. برای بررسی این موضوع استفاده از محصورکننده جانبی می­تواند راه‌حل مناسبی باشد. این تحقیق قصد دارد که اثرات محصورشدگی و رفتار تنش- کرنش بتن سبز سازه­ای ساخته‌شده با مواد باطله معدن مس را مورد مطالعه قرار دهد. چهار نوع طرح اختلاط برای بررسی اثرات مواد باطله بر رفتار تنش- کرنش بتن محصورشده طراحی گردید. میزان مواد باطله جایگزین سیمان مصرفی با درصدهای صفر، 10، 15 و 20 در مخلوط بتن منظور شد. میلگرد دور پیچ محصورشدگی با گام‌های 75، 50 و 25 میلی‌متر (نسبت حجمی 01/1، 52/1 و 04/3 درصد) در نمونه‌های بتن تعبیه گردید. بر اساس نتایج آزمایش­های انجام ‌شده به‌کارگیری مواد باطله معدن مس در بتن محصورشده قادر به بهبود مقاومت و شکل‌پذیری آن نسبت به بتن معمولی است. در این خصوص یک مدل تحلیلی برای رفتار تنش- کرنش بتن محصورشده حاوی مواد باطله ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Copper Mine Tailing on the Stress-Strain Behavior of Confined Concrete

نویسندگان [English]

  • Jamshid Esmaeili
  • Hossein Aslani
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz 5166616471, Iran
چکیده [English]

< p >One of the important factors that affect the concrete behavior is confinement. On the other hand, strength and ductility of concrete depend on the stress–strain characteristics of concrete, which they are also influenced by the confinement of the members (Ahmad and Shah, 1982). Copper mine tailing (CMT) were used to produce environmentally friendly bricks instead of shale and clay by Ahmari and Zhang in 2012. Onuaguluchi and Eren (2016) reported the properties of CMT material used as proper material and a potential additive in mortar and concrete specimens. Huang et al. (2012) studied the application of CMT material to prepare autoclaved aerated concrete. The sum of SiO2, Al2O3 and Fe2O3 in CMT material is 81.88%, which exceeds the 70 percent requirement for class N raw and calcined natural pozzolanas (ASTM C618). Therefore, CMT materials are expected the proper potential to produce pozzolanas (Thomas et al. 2013).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress-strain behavior
  • Copper mine tailing
  • Confined concrete
  • Green concrete
Deja J, Uliasz-Bochenczyk A, Mokrzycki E, “CO2 emissions from Polish cement industry”, International Journal of Greenhouse Gas Control, 2010, 4 (4), 583-588.
Imbabi MS, Carrigan C, McKenna S, “Trends and developments in green cement and concrete technology”, International Journal of Sustainable Built Environment, 2012, 1 (2), 194-216.
Rehan R, Nehdi M, “Carbon dioxide emissions and climate change: policy implications for the cement industry”, Environmental Science & Policy, 2005, 8 (2), 105-14.
Gartner E, “Industrially interesting approaches to ‘low-CO2’ cements”, Cement and Concrete research, 2004, 34 (9),1489-98.
Flower DJ, Sanjayan JG, “Green house gas emissions due to concrete manufacture”, The international Journal of life cycle assessment, 2007, 12 (5), 282.
Glavind M, “Munch-Petersen C, Green concrete-a life cycle approach, In Challenges of Concrete Construction: Volume 5, Sustainable Concrete Construction: Proceedings of the International Conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 9-11 September 2002, 771-786. Thomas Telford Publishing.
Kumar AA, Santhi AS, Ganesh GM, “Strength and durability of green concrete”, International Journal of Structural Engineering, 2015, 6 (1), 23-32.
Survey UG, “Mineral commodity summaries 2018”, US Geological Survey, 2018.
Gordon RB, “Production residues in copper technological cycles. Resources”, Conservation and Recycling, 2002, 36 (2), 87-106.
Thomas BS, “Damare A, Gupta RC, Strength and durability characteristics of copper tailing concrete”, Construction and Building Materials, 2013, 48, 894-900.
Sultan HA, “Stabilized copper mill tailings for highway construction”, Transportation research record, 1979, 734.
Kundu S, Aggarwal A, Mazumdar S, Dutt KB, “Stabilization characteristics of copper mine tailings through its utilization as a partial substitute for cement in concrete: preliminary investigations”, Environmental Earth Sciences, 2016, 75 (3), 227.
Qiu G, Luo Z, Shi Z, Ni M, “Utilization of coal gangue and copper tailings as clay for cement clinker calcinations”, Journal of Wuhan University of Technology-Mater, Sci. Ed. 2011, 26 (6), 1205-10.
Onuaguluchi O, Eren Ö, “Rheology, strength and durability properties of mortars containing copper tailings as a cement replacement material”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2013, 17 (1), 19-31.
Huang XY, Ni W, Cui WH, Wang ZJ, Zhu LP, “Preparation of autoclaved aerated concrete using copper tailings and blast furnace slag”, Construction and Building Materials, 2012, 27 (1), 1-5.
Desayi P, Iyengar KS, Reddy TS, “Equation for stress-strain curve of concrete confined in circular steel spiral”, Matériaux et Construction, 1978, 11 (5), 339-45.
Park R, Curvature Ductility of Circular Reinforced Concrete Columns Confined by ACI Spirals. In6th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials 1977, 1, 342-349. Tech. Papers.
Watanabe F, Muguruma H, Tanaka H, Katsuda S, Improving the flexural ductility of prestressed concrete beam by using the high yield strength lateral hoop reinforcement, InFIP, Symposia on Partial Prestressing and Practical Construction in Prestressed and Reinforced Concrete, Proceedings: Part, 1980, 2, 398-406.
Fafitis A, Shah SP, Lateral reinforcement for high-strength concrete columns, ACI Special Publication, 1985, 87, 213-32.
Mander JB, Priestley MJ, Park R, Theoretical stress-strain model for confined concrete, Journal of structural engineering, 1988, 114 (8), 1804-26.
Ozbakkaloglu T, Lim JC, Vincent T, “FRP-confined concrete in circular sections: Review and assessment of stress-strain models”, Engineering Structures, 2013, 49,1068-88.
Ozbakkaloglu T, Saatcioglu M, “Seismic behavior of high-strength concrete columns confined by fiber-reinforced polymer tubes”, Journal of Composites for Construction, 2006, 10 (6), 538-49.
Ahmad SH, Shah SP, “Stress-strain curves of concrete confined by spiral reinforcement”, In Journal Proceedings, 1982, 79 (6), 484-490.
Lokuge WP, Sanjayan JG, Setunge S, “Stress-strain model for laterally confined concrete”, Journal of Materials in Civil Engineering, 2005, 17 (6), 607-16.
Talaat MM, “Computational modeling of progressive collapse in reinforced concrete frame structures”, University of California, Berkeley, 2007.
Park RL, Park R, Paulay T, “Reinforced concrete structures”, John Wiley & Sons, 1975.