توسعه مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین- بدترین- ویکور برای ارزیابی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی؛ مطالعه پروژه‌های عمرانی استان خراسان‌جنوبی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در سال‌های اخیر، تعیین اهمیت معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران به‌­عنوان چالش‌های اساسیِ پروژه‌های عمرانی می‌باشد. بنابراین، استفاده از الگوریتمی سازمان‌یافته و روشی با قابلیت ‌اطمینان بالا که بتواند در ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران به کارفرمایان پروژه‌های عمرانی یاری رساند، ضروری است. بدین ‌منظور، در این پژوهش رویکردی مبتنی ‌بر تلفیق روش­ بهترین- بدترین و روش ویکور فازی به­‌منظور رتبه‌بندی پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی گازرسانی استان خراسان جنوبی ارائه شده است. پیمانکاران رقابتی مورد مطالعه در این پژوهش دارای سابقه اجرایی در پروژه‌های گازرسانی استان می‌باشند، که در انجام سه پروژه قبلی خود موفق بوده‌اند و گواهی حُسن انجام کار را از شرکت گاز استان دریافت نموده‌اند. براین ‌اساس، ابتدا توسط روش بهترین- بدترین، وزن معیارها و زیرمعیارها توسط عوامل کارفرما تعیین گردیده است. سپس به‌­منظور رتبه‌بندی پیمانکاران، از روش ویکور فازی استفاده شده است. مطابق نتایج محاسباتی، معیار اقتصادی و مالی دارای بیش­ترین وزن (348/0) و معیار داشتن ماشین­ آلات و تجهیزات دارای کم­ترین وزن (080/0) در بین معیارها است. در مورد زیرمعیارهایِ معیار اقتصادی و مالی، زیرمعیار توان مالی دارای بیش­ترین وزن و زیرمعیار پرداخت دستمزد دارای کم­ترین وزن است. برای معیار ماشین­ آلات و تجهیزات زیرمعیار ماشین­ آلات مرتبط با پروژه دارای بیش­ترین وزن و زیرمعیار ماشین آلات ویژه و انحصاری دارای کم­ترین وزن است. در رتبه ­بندی نهایی پیمانکاران نیز "پیمانکار 1" دارای بیش­ترین و "پیمانکار 5" دارای کم­ترین میزان اولویت است. انتظار می­رود این پژوهش بتواند به‌عنوان رویکردی مناسب جهت اتخاذ تصمیمات برای حصول موفقیت در اجرای پروژه‌های مجموعه مورد مطالعه و نیز سایر کارفرمایان دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing Multiple Criteria Decision-Making Model based on the Best-Worst-VIKOR Method for Evaluation of Civil Projects Contractors; Case Study of Civil Projects in Southern Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • Reza Javidi Sabbaghian
  • Gholam Mohammad Shamsi
  • Hassan Saghi
Faculty of Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar. Iran
چکیده [English]

In large-scaled civil projects such as urban gas-supply projects, one of the most important concerns is selection of appropriate contractor for performing projects. In order to evaluate contractors' performance and select a more qualified contractor, the appropriate criteria for assessing contractors should be identified (De Araújo et al., 2018). Accordingly, a reliable methodology should be used for assigning weights to criteria, as well as a comprehensive method should be analyzed for ranking contractors (Hasnain et al., 2018a).
In this research, the Best-Worst Method (BWM) is utilized for assigning weights to contractors’ evaluation criteria based on using a linear optimization model, which improves the previous weighting methods (Rezaei, 2016). In addition, the Fuzzy VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (FVIKOR) method is analyzed in order to score for contractors based on proximity to ideal solution and bilateral agreement through concessions, which uses simple and short calculations for evaluating contractors with respect to criteria, and causes high degree of consistency in final ranking results (Gupta, 2018).
Therefore, in this study, a novel approach based on combination of the BWM and the FVIKOR methods is developed, in which a systematic and applicable algorithm is used for choosing the final evaluation criteria, the selected criteria are weighted, and the contractors of gas-supply civil projects are ranked. In application, regarding that the gas company of Southern Khorasan province is faced challenges and concerns in process of selecting qualified contractors for gas-supply civil projects, the choose of the more qualified contractor in one of the most important urban gas-supply projects of this company is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractors’ evaluation criteria
  • Contractors’ ranking
  • Best-worst method
  • FVIKOR method
  • Gas-supply projects
Abbasianjahromi H, Sepehri M, Abbasi O, “A decision-making framework for subcontractor selection in construction projects”, Engineering Management Journal, 2018, 30 (2), 141-152.
Beljkas Z, Prascevic Z, Ivanisevic N, Knezevic M, Cvetkovska M, “Application of fuzzy logic on selection of contractors for construction of high rise buildings”, The IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, International Scientific Conference “People Buildings and Environment (PBE 2019), Brno, Czech Republic, 17-19 October, 2019.
Borbath M, Blessner P, Olson B, “An empirical approach to the evaluation of defence contractor performance”, International Journal of Logistics Research and Applications, 2019, 22 (2), 138-153.
Borujeni MP, Gitinavard H, “Evaluating the sustainable mining contractor selection problems: An imprecise last aggregation preference selection index method”, Journal of Sustainable Mining, 2017, 16 (4), 207-218.
Cao Q, Esangbedo MO, Bai S, Esangbedo CO, “Grey SWARA-FUCOM weighting method for contractor selection MCDM problem: A case study of floating solar panel energy system installation”, Energies, 2019, 12 (13), 2481.
Cheaitou A, Larbi R, Al Housani B, “Decision making framework for tender evaluation and contractor selection in public organizations with risk considerations”, Socio-Economic Planning Sciences, 2019, 68.
Chiang FY, Vincent FY, Luarn P, “Construction contractor selection in Taiwan using AHP”, International Journal of Engineering and Technology, 2017, 9 (3), 211-215.
De Araújo M, Alencar LH, De Miranda Mota CM, “Decision criteria for contractor selection in construction industry: A literature review”, TheIEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2018), Bangkok, Thailand, 16-19 December, 2018.
De Jesus VM, Gomes LFAM, Filardi F, “The selection of oil & gas projects contract strategies with the ANP: A case study”, Independent Journal of Management & Production, 2019, 10 (2), 355-379.
Demirkesen S, Bayhan HG, “Subcontractor selection with choosing-by-advantages (CBA) method”, The IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), Prague, Czech Pepublic, 2019.
El-khalek HA, Aziz RF, Morgan ES, “Identification of construction subcontractor prequalification evaluation criteria and their impact on project success”, Alexandria Engineering Journal, 2019, 58 (1), 217-223.
Gupta H, “Evaluating service quality of airline industry using hybrid best worst method and VIKOR”, Journal of Air Transport Management, 2018, 68, 35-47.
Hale B, Azhar S, Noor MA, Khalfan MM, “The solicitation, evaluation, and selection of construction contractors: A case study of US Army Corps of Engineers”, International Journal of Sustainable Real Estate and Construction Economics, 2019, 1 (3), 215-231.
Hasnain M, Thaheem MJ, Ullah F, “Best value contractor selection in road construction projects: ANP-based decision support system”, International Journal of Civil Engineering, 2018a, 16 (6), 695-714.
Hasnain M, Ullah F, Thaheem MJ, Sepasgozar SME, “Prioritizing best value contributing factors for contractor selection: An AHP approach”, The 23rd International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate (CRIOCM 2018), 24-27 August, Guiyang, China, 2018b.
Jabbarzadeh A, “Application of the AHP and TOPSIS in project management”, Journal of Project Management, 2018, 3 (2), 125-130.
Koçak S, Kazaz A, Ulubeyli S, “Subcontractor selection with additive ratio assessment method”, Journal of Construction Engineering, Management and Innovation, 2018, 1 (1), 18-32.
Lashgari Y, “Proposing a hierarchical approach based on fuzzy logic to choose a contractor in the bank”, International Academic Journal of Science and Engineering, 2017, 4 (2), 28-38.
Lawshe CH, Harris DH, “The method of reciprocal averages in weighting personnel data”, Educational and Psychological Measurement, 1958, 18 (2), 331-336.
Morkunaite Z, Podvezko V, Zavadskas EK, Bausys R, “Contractor selection for renovation of cultural heritage buildings by PROMETHEE method”, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2019, 19 (4), 1056-1071.
Opricovic S, “Multicriteria optimization of civil engineering systems”, PhD Thesis, Faculty of Civil Engineering, Belgrade, Serbia, 1998.
Prascevic N, Prascevic Z, “Application of fuzzy AHP for ranking and selectionof alternatives in construction project management”, Journal of civil engineering and management, 2017, 23 (8), 1123-1135.
Rao MVK, Kumar VSS, Kumar PR, “Optimal contractor selection in construction industry: the fuzzy way”, Journal of The Institution of Engineers (India): Series A, 2018, 99 (1), 67-78.
Rezaei J, “Best-worst multi-criteria decision-making method”, Omega, 2015, 53, 49-57.
Rezaei J, “Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model”, Omega, 2016, 64, 126-130.
Singh P, Ruparathna R, “Construction project proposal evaluation under uncertainty: A fuzzy based approach”, Canadian Journal of Civil Engineering, 2019, 1, 1-10.
Taylan O, Kabli MR, Porcel C, Herrera-Viedma E, “Contractor selection for construction projects using consensus tools and big data”, International Journal of Fuzzy Systems”, 2018, 20 (4), 1267-1281.
Zhang SF, Liu SY, Zhai RH, “An extended GRA method for MCDM with interval-valued triangular fuzzy assessments and unknown weights”, Computers & Industrial Engineering, 2011, 61 (4), 1336-1341.