مقایسه عملکرد ترافیکی، مصرف سوخت، و آلایندگی تقاطع دارای چراغ و دوربرگردان در بزرگراه‌های شش-خطه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

دوربرگردان، به عنوان ابزاری مهم و غیرمتعارف برای بهبود عملکرد بزرگراه‌ها به کار می‌رود. در برخی شهرهای ایران، دوربرگردان با طرحی متفاوت از انواع مشابه خود، به منظور روانی تردد بزرگراه‌ها، جایگزین چراغ‌ راهنمایی شد. تحقیقات پیشین برای ارزیابی عملکرد دوربرگردان، نتایجی همسو نداشت چون تحلیل‌ها روش‌مند نبوده، ارزیابی در دوره اوج و غیر اوج انجام نشده، برآیند دو اثر حذف چراغ و پیمودن مسافت اضافه برای دور زدن به صورت همزمان بررسی نشده است. بنابراین، پروژه‌ای مطالعاتی برای ارزیابی عملکرد دوربرگردان تعریف شد. برای مقایسه، از شبیه‌سازی تقاطع چراغ‌دار و مدل‌سازی ریاضی زمان و سرعت سفر حرکات دوربرگردان بهره‌برداری شد. نتایج تحقیق نشان داد برای کل تقاطع در دوره تردد سنگین و متوسط، دوربرگردان سرعت سفر خودروها را تقریبا (km/h)20 افزایش، ولی در دوره تردد سبک، ‌سرعت را (km/h)10 کاهش می‌دهد. هر چه نسبت حجم گردشی به حجم مستقیم رو بزرگراه افزایش یابد، دور برگردان توان بیشتری در افزایش روانی تردد بزرگراه دارد. در تقاطع باقری-گلبرگ و باقری-رسالت (در تهران)، مصرف سوخت روزانه به ترتیب 1623 و 4244 لیتر کاهش مییابد. تقاطع دارای دوربرگردان، تولید روزانه آلایندههای CO و HC را کاهش و تولید NOX را افزایش می‌دهد. دوربرگردان، در دوره تردد سنگین و متوسط دارای عملکرد ترافیکی بهتر؛ ولی در دوره تردد سبک عملکرد آن منفی هست. ممکن است دوربرگردان اثرات منفی (نظیر افزایش مصرف سوخت) بر خوردوهای معبر فرعی داشته باشد. احتمال برخورد با اجزاء هندسی دوربرگردان بالاست. این تحلیل مطابق با مطالعات پیشین هست که بیان می‌دارد تعداد کل تصادفات در دوربرگردان‌ها 2/13 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Operations, Fuel Consumption, and Emission at Signalized Intersections Replaced by U-Turns along Six-Lane Highways

نویسنده [English]

  • Abdoul-Ahad Choupani
Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

U-Turns are an important and unconventional tools for the improvement of highway operations. In some cities of Iran, signalized intersections were replaced by mid-block median u-turns which have different design from foreign counterparts. Recent studies on the performance of u-turns led to controversial results since they did not apply systematic approach for accurate evaluation, studies were not conducted for peak and nonpeak periods, and the resultant effects of eliminating delays at the intersection and spending more time for making a u-turn were not considered simultaneously. Therefore a research was conducted in which operations of signalized intersection were simulated and operational models were deployed to obtain travel times and speeds at u-turns. At high and medium volumes, u-turns increase travel speed of vehicles by 20 (km/h) and decrease speed by 10 (km/h) at low volumes. As the volume ratio of turning vehicles to highway through vehicles rises, u-turns ability to improve highway mobility rises. At Bagheri-Golbarg and Bagheri-Resalt intersections (in Tehran), fuel consumption declines by 1,623 and 4,244 liters per day, although minor street vehicles daily consumption rises by 1,269 liters. The daily emission of CO and HC declines and NOX emission grows. In brief, u-turns have strong performance at high and medium volumes and poor performance at low volumes while it may have some negative impacts on minor street vehicles. There is high risk of collision with geometric elements of u-turns. This result is in concordance with studies that state total amount of crashes increase by 13.2 percent at u-turns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • signalized intersections
  • u-turns
  • operational evaluation
  • air pollution
  • fuel consumption
امینی ب، "نقدی بر پدیده دوربرگردان"، صنعت حمل­ونقل، 1385، 252 (1)، 18-16.
امینی ب، "ارزیابی فنی و اقتصادی دوربرگردان"، ماهنامه شهر و ساختمان، 1384، 15 و 16.
امینی ب، رحیمی ب، "سنجش اثرات ترافیکی احداث تقاطع­های ناهمسطح شهری در شبکه معابر و تقاطع­های پیرامونی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1392، 43 (1)، 49-41.
بهبهانی ح، احمدی­نژاد م، "نقش تقاطعات دارای دوربرگردان در کاهش مصرف سوخت و آلاینده"، مجله فنی و مهندسی تربیت مدرس، ویژه­نامه مهندسی عمران، 1388، 36، 31-23.
چوپانی ع ا، شاهی ج، "کالیبراسیون شبیه­ساز خردنگرSim Traffic  در تقاطع­های چراغ­دار"، مجموعه مقالات نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 22-21 اردیبهشت، 1395.
حاجی­حسینلو م، "تحلیل و بررسی اثرات ترافیکی و زیست­محیطی چراغ­های هوشمند ثابت و غیرهوشمند در تقاطع­ها"، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1385، 28 (1)، 64-54.
حیدریان پ، "بررسی نقش تسهیل جریان ترافیک در کاهش مصرف انرژی و صرفه­جویی آن در حمل و نقل"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394.
رحیمی ا م، باقری ‌س ر، شهنی دزفولیان ‌ر، مظاهری ا، "ارزیابی استفاده از انواع تقاطع­های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه­های شریانی برون شهری"، پژوهشنامه حمل­ونقل، تابستان 1395، 13 (2)، 128-115.
سازمان برنامه و بودجه،‌ معاونت نظام راهبردی، امور نظام فنی، "نشریه شماره 415: آیین­نامه طرح هندسی راه­های ایران"، 1391.
مظاهری ا، "تعیین مکان مناسب دوربرگردان در محدوده تقاطع شهری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد زنجان، 1393.
وزارت نیرو، "ترازنامه انرژی سال 1394"، 1394.
AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) “A policy on geomtric design of highways and streets”, Washington, D.C., 2011.
Autey J, Sayed T, El Esawey M, “Guidelines for the use of some unconventional intersection designs”, 4th International Symposium on Highway Geometric Design, Valencia, Spain, 2-5 June, 2012.
Azizi L, Sheikholeslami AR, “Safety effect of u-turn conversions in Tehran: Empirical bayes observational before-and-after study and crash prediction models”, Journal of Transportation Engineering, 2012, 139 (1), 101-108.
Choupani AA, Shahi J, “Modeling the operational effects of unconventional u-turns at a highway intersection”, Transportmetrica, 2009, 5 (3), 173-191.
Dash S, Mohapatra SS, Dey P, “Estimation of critical gap of u-turns at uncontrolled median openings”, Transportation Letters, 2019, 11 (5), 229-240.
Della RH, Hanafiah, Arliansyah J, Artiansyah R, “Traffic performance analysis of u-turn and fly over u-turn scenario: A case study at Soekarno Hatta road, Palembang, Indonesia”, Procedia Engineering, 2015, 125, 461-466.
Hummer JE, Boone JL, “Travel time evaluation of synchronized and Milwaukee B as new interchange designs”, Journal of Transportation Engineering, 2018, 144 (2), 1-8.
Khan MR, Chalumuri RS, Senapathi V, “Modelling of the gap pohenomena at u-turn provisions on the median openings of inter-urban highway corridors”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2015, 11, 1842-1856.
Liu P, Lu J, Chen H, Sokolow G, “Impacts of separation distance between driveway exit and downstream u-turn locations on the safety performance of right-turns followed by u-turns”, TRB 87th Annual Meeting Compendium of Papers CD-ROM, Washington, D.C., 13-17 January, 2008.
Lu J, Dissanayake S, Zhou H, Yang XK, “Operational  evaluation of right turns followed by u-turns as an alternative to direct left turns”, Florida Department of Transportation, 2001.
Lu J, Liu P, Fan J, Pernia J, “Operational evaluation of right turns followed by u-turns at signalized intersections (6 or more lanes) as an alternative to direct left turns”, Florida Department of Transportation, 2004.
Lu JJ, Liu P, “Operational evaluation of right turns followed by u-turns (4-lane arterials) as an alternative to direct left turns”, Florida Department of Transportation, 2005.
Maze TH, Hotchinson JL, Souleyrette, RR, Preston H, Storm R, “NCHRP report 650: Median intersection design for rural high-speed divideed highways”, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 2010.
Meel IP, Brannolte U, Satirasetthavee D, Kanitpong K, “Safety impact of application of auxiliary lanes at downstream locations of Thai u-turns”, IATSS Research, 2017, 41 (1), 1-11.
Mohapatra SS, Dey PP, “Lateral placement of u-turns at median openings on six-lane divided urban roads”, Transportation Letters, 2015, 7 (3), 252-263.
Obaidat T, Elayan MS, “Gap acceptance behavior at u-turn median openings: Case study in Jordan”, Jordan Journal of Civil Engineering, 2013, 7 (3), 332-341.
Reid J, Hummer JE, “Travel time comparisons between seven unconventional arterial intersection designs”, Transportation Research Record, 2002, 1751, 56-66.
Sun W, Wu X, Yunpeng W, Yu G, “A continuous-flow-intersection-lite design and traffic control for oversaturated bottleneck intersections”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies,2015, 56, 18-33.
Wood JD, Eric T, “Safety evaluation of continuous green t intersections: A propensity scores-genetic matching-potential outcomes approach”, Accident Analysis & Prevention, 2016, 93, 1-13.
Xu L, Yang X, Chang GL, “Computing the minimal u-turn offset for an unsignalized superstreet”, Transportation Research Record, 2017, 2618, 48-57.
Zhou H, Hsu P, Lu J, Wright JE, “Optimal location of u-turn median openings on roadways”, Transportation Research Record, 2003, 1847, 36-41.