تأثیر محصورشدگی فعال و عناصر برشگیر در رفتار خمشی تیر های لوله‌ای فولادی پرشده با بتن

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 47-60

مرتضی نقی پور؛ مرضیه نعمتی؛ جواد جلالی؛ مهدی نعمت زاده


مطالعه عددی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی سرد نورد شده با مهاربند K شکل

دوره 47.3، شماره 88، آذر 1396، صفحه 47-58

حسین تاجمیر ریاحی؛ مهران زینلیان؛ امین ربیعی


بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از ترکیب زئولیت و متاکائولین بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 49-58

مهدی قویدل شهرکی؛ محمود میری؛ مهرا... رخشانی مهر


بررسی آزمایشگاهی تأثیر طول سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و تراز آب در ‌پیچان‏ رود

دوره 43.1، شماره 70، خرداد 1392، صفحه 51-60

---

محمد همتی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


بسط منحنی‌های شکنندگی برای سازه‌های پیش‌ساخته بتنی

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 51-61

مسعود فرزام؛ مجید برقیان؛ بیتا ارغوانی خواه


اثر ماستیک پلی‌یورتانB بر خصوصیات مکانیکی خاک‌های رمبنده

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 55-63

ساحل سهرابی شکفتی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


مدل‌سازی اثر الگوی مصرف بر سرانه آب شهری با استفاده از رویکرد سیستمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 55-66

10.22034/jcee.2020.9817

فاطمه پورصالحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ سید رضا هاشمی؛ حدیقه محمدی