بررسی اثر ضریب قدکشیدگی چوب‌های شناور بر انسداد سرریز تاج دندانه‌ای در سیستم آزمایش انفرادی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دانشکده مهندسی عمران

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی جندی شاپور

چکیده

یکی از بحث‌های مورد توجه بهره برداران شبکه‌های آبیاری و زهکشی، عملکرد و حساسیت سازه‌های تحویل آب هنگام مواجه شدن با مواد حمل شده توسط آب مانند رسوب و مواد شناور است. در این تحقیق اثر ضریب قدکشیدگی تنه و سرشاخه‌های چوبی‌ حاصل از خزان نواحی جنگلی بر میزان پارامتر انسداد دهانه آبگیر قائم با ورودی تاج دندانه‌ای به صورت آزمایشگاهی مطالعه شده است. برای این منظور با انتخاب چوب‌هایی با ضریب قدکشیدگی 15، 20 و 25 شرایط مناسب جهت شبیه‌سازی میزان انسدادهای متفاوت در دهانه ورودی سرریز ایجاد گردید. جهت بررسی اثر هندسه دهانه ورودی سرریز بر میزان انسداد، سناریوهای مختلفی با تغییر در میزان شیب کلید سرریزهای تاج دندانه‌ای Z شامل شیب 5/1:0، 1:1 و 5/1:1 (قائم : افق) و طول تاج با تعداد سیکل n معادل 2، 4 ، 6 و 8 و همچنین با قطر داخلی D تدوین گردید. نتایج نشان داد که صرف نظر، از شکل دهانه ورودی آبگیر قائم، افزایش ضریب قدکشیدگی منجر به کاهش میزان پارامتر انسداد خواهد شد. به بیان دیگر با تغییر ضریب قدکشیدگی از 15 به 20 و از 15 به 25 به ترتیب به طور متوسط موجب کاهش 5/11 و 3/22 درصدی پارامتر انسداد خواهد شد. مقایسه نتایج با سرریز نیلوفری نشان داد که، سرریز تاج­دندانه‌ای، دارای قدرت تله­اندازی بیشتری می‌باشد و این خصوصیت جنبه‌ کاربردی این دسته از سرریزها را اولویت می­بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyses of Slenderness Coefficient Effect of Floating Wood on CPK Weir Blockage in individual Test System

نویسندگان [English]

  • Saeid Habibi 1
  • babak Lashkar-Ara 2
1 Master student Jundi-Shapur University of Technology Civil Engineering Department
2 Faculty member/Jundi-Shapur University of Technology
چکیده [English]

The result of an experimental study on the effect of a slender coefficient of floating wood in a drift flow is presented in the present paper on the heir blocking quantity in vertical intake perpendicular to CPK entrance. There was an effort to create a different amount of blocking at the opening of CPK weir by using experimental setups and by choosing woods with various coefficients of slenderness equal to 15, 20, and 25. And several scenarios were created to study the effect of weir opening shape on the hydraulic profile by changing her gradient keys (z) and several cycles (n) of CPK. The purpose of this study was to investigate the effect of the slender coefficient of floating debris on the probability of CPK weir accumulation under different cycles and different input and output key slopes and compared to glory overflow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CPK Weir
  • Individual Test
  • Blockage Probability
  • Floating Debris
پشته شیرانی م، رحیم‌پور م، احمدی م، " تأثیر دماغه و دیواره جان‌پناه سرریز کلید پیانویی بر انسداد اجسام شناور"، مجله علوم و مهندسی آبیاری، 1396، 39 (3)، 99-107.
روحانی­پور ک، لشکرآرا ب، " ارزیابی اثر زوال جریان‌های چرخشی بر ضریب تخلیه جریان در سرریزهای تاج دندانه‌ای دو سیکل"، تحقیقات مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی، پاییز 1396، 18 (69)، 93-106.
زمردیان م، شجاعیان م، "تأثیر هندسه کانال تقرب بر قدرت چرخش گرداب و ضریب آبدهی آبگیر قائم"، مجله علوم کشاورزی ایران، 1383، 35 (3)، 669-678.
لشکرآرا ب، شیخی ی، "معرفی سرریز تاج دندانه‌ای و بررسی میزان ضریب تخلیه آن تحت شرایط جریان آزاد"، علوم و مهندسی آبیاری، 1396، 40 (2)، 209-221.
منصوری ک، احدیان ج، " انسداد سرریزهای کلید پیانویی در جریان آواری با سیستم آزمایش انفرادی"، مجله علوم و مهندسی آبیاری، 1395، 39 (3)، 163-172.
De Verise M, “Oblique Weiers”, Report WL, Delft Hydraulics, In Dutch, 1959.
Laugier F, “Design and construction of the first Piano Key Weir spillway at Goulours dam”, International Journal on Hydropower and Dams, 2007, 14 (5), 94-100.
Ribeiro ML, Pfister M, Schleiss AJ, Boillat JL, “Hydraulic design of A-type piano key weirs”, Journal of Hydraulic Research, 2012, 50 (4), 400-408.
Nicksefat R, “Theoretical aspects and application of hydraulic models in Hydraulic structures Designing”, Iranian National Comette of Larg Dams, 2001, 41, (in Farsi).
Ouamane A, Lempérière F, June. “Design of a new economic shape of weir. In Proceedings of the International Symposium on Dams in the Societies of the 21st Century”, Barcelona, Spain, 2006, 18, 463-470.
Pfister M, Capobianco D, Tullis B, Schleiss AJ, “Debris-blocking sensitivity of piano key weirs under reservoir-type approach flow”, Journal of Hydraulic Engineering, 2013-a, 139 (11), 1134-1141.
Pfister M, Schleiss AJ, Tullis B, “Effect of driftwood on hydraulic head of Piano Key weirs”, Labyrinth and Piano Key weirs II, 2013-b, 255-264.
Saunders S, Oppenheimer ML, “A method of managing floating debris”, In Hydraulic Engineering, ASCE, 1993, (pp. 1373-1378).
Shemshi R Kabiri-Samani A, “Swirling flow at vertical shaft spillways with circular piano-key inlets”, Journal of Hydraulic Research, 2016, 55 (2), 248-258.
Sogreah N, Modèle physique du barrage de Luzieres [Physical model of the Luzieres Dam]. Report 136 0 886, SOGREAH (Now: The ARTELIA Engineering Company), France (in French, not published), 2011.
Zevenbergen LW, Lagasse PF, Clopper PE, “Effects of Debris on Bridge Pier Scour”, Proceeding of 3th International Conference on Scour and Erosion, Amsterdam, The Netherlands, 2006, 741-749.