استفاده از راکتور بیولوژیکی MBBR حاوی مدیایKaldness در تصفیه نفتاب

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) برای تصفیه فاضلاب حاوی ترکیبات نفتی کم­تر استفاده شده است. در این تحقیق از راکتور مذکور جهت مطالعه راندمان حذف ترکیبات موجود در نفت خام موجود در آب همراه نفت استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا میکروارگانیسم­ها در یک بازه 70 روزه بر روی آکنهKaldness  از نوع k1 بیوفیلم تشکیل داده و با آلاینده در COD برابر با 100 میلی­گرم بر لیتر سازگار گردیدند. سپس در این راکتور اثر پارامترهای زمان ماند (8، 12، 24، 48 و 72 ساعت)، غلظت COD اولیه (2500- 200 میلی­گرم بر لیتر) و درصد پرشدگی مدیا (30، 50 و 70 درصد) بررسی گردید. بهینه­ترین راندمان حذف در COD ورودی برابر با 200 میلی­گرم بر لیتر در زمان ماند 48 ساعت و درصد پرشدگی 50 درصد بود و در این شرایط راندمان حذف COD برابر با 72 درصد به­دست آمد. کشت میکروبی و رنگ­آمیزی گرم، حضور میکروارگانیسم­های گرم منفی و مثبت متنوعی را نشان داد. بررسی سینتیکی نتایج بیولوژیکی این تحقیق نشان می‌دهد که MBBR ضریب همبستگی مناسبی برای مدل مرتبه دوم در حذف آلاینده­های نفت خام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using of Moving Bed Biofilm Reactor Containing Kaldness Media in Treatment of Produced Water

نویسندگان [English]

  • Hadis Haeri 1
  • Farshid Pajoum Shariati 1
  • Farhad Qaderi 2
1 Faculty of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

The biological treatment process is considered the most important method in wastewater treatment. The role played by a Biological treatment reactor is to prepare suitable conditions for biological growth of bacteria to remove the contaminants. Various types of reactors (attached growth (biofilm) and suspended growth) are used in biological treatment of wastewater. Moving bed biofilm reactor is the most important of biofilm reactors. Moving bed biofilm reactor (MBBR) was used rare for treatment of wastewater containing petroleum component like as produce water. In this research, MBBR was used for investigation of removal efficiency of crude oil component, those are in produce water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Produced Water
  • Biofilm
  • Media
  • COD
  • Retention Time
  • Filling Ratio
آیتی ب، گنجی­دوست ح، دلنواز م، "کاربرد راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) در تصفیه فاضلاب­های شهری و صنعتی"، مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، 67- 1389.
دلنواز م، آیتی ب، گنجی­دوست ح، "سینتیک واکنش تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین در راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک"، مجله سلامت و محیط، 1388، 2 (1)، 76-87.
دلنواز م، "تصفیه فاضلاب حاوی ترکیبات حلقوی آمینی با استفاده از راکتور بیو فیلمی با بستر متحرک"، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران (محیط­زیست)، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.
ذوالفقاری م، عالم­زاده ا، وثوقی م، تفتی ن، "استفاده از بیوراکتور بافل­دار هیبریدی برای بهبود فرایند لجن فعال در تصفیه پساب نفتی"، آب و فاضلاب، 1392، 1، 52-43.
APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association), WEF (Water Environment Federation), 2012, Standard Methods for examination of water and wastewater. 22nd ed. Washington: American Public Health Association, 1496 pp. ISBN-13: 978-087553-013-0.
Ayati B, Ganjidoust H, Mir Fattah M, “Degradation of aromatic compounds using moving bed biofilm reactors”, Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2007, 4 (2), 107-112.
Bensadok K, Belkacem M, Nezzal G, “Treatment of cutting oil/water emulsion by coupling coagulation and dissolved air flotation”, Desalination, 2007, 206, 440-448.
Chavan A, Mukherji S, “Treatment of hydrocarbon-rich wastewater using oil degrading bacteria and phototrophic microorganisms in rotating biological contactor”, effect of N: Pratio, Journal of Hazardous Materials, 2008, 154: 63-72.
Diyauddeen BH, Daud WMAW, Abdul Aziz, AR, “Treatment technologies for petroleum refinery effluents: A review”, Process Safety and Environmental Protection, 2011, 89, 95-105.
Dong Z, Lu M, Huang W, Xu X, “Treatment of oily wastewater in moving bed biofilm reactors using a novel suspended ceramic bio carrier”, Journal of Hazardous Materials, 2011, 196, 123-130.
Gao W, Habib M, Smith DW, “Removal of organic contaminants and toxicity from industrial effluents using freezing processes”, Desalination, 2009, 245, 108-119.
Gargouri B, Karray F, Mhiri N, Aloui F, Sayadi S, “Application of a continuously stirred tank bioreactor (CSTR) for bioremediation of hydrocarbon-rich industrial wastewater effluents”, Journal of Hazardous Materials, 2011, 189, 427-434.
Grau P, Dohanyas M, Chudoba J, “Kinetic of multicomponent substrate removal by activated sludge”, Water Research, 1975, 9, 637-642.
Guo J, Al-Dahhan M, “Catalytic wet air oxidation of phenol in concurrent down flow and up flow packed-bed reactors over pillared clay catalyst”, Chemical Engineering Science, 2005, 60, 735-746.
Van Haandel AC, Van Der Lubbe JGM, “Handbook of Biological Wastewater Treatment”, Design and Optimization of Activated Sludge Systems, Second Edition, IWA Publishing, 2012.
Hami ML, Al-Hashimi MA, Al-Doori MM, “Effect of activated carbon on BOD and COD removal in a dissolved air flotation unit treating refinery wastewater”, Desalination, 2007, 216, 116-122.
Hao M, Bai Z, Wang H, Liu W, “Removal of oil from electric desalting wastewater using centrifugal contactors”, Journal of Petroleum Science and Engineering, 2013, 111, 37-41.
Hosseini SH, Borghei SM, “The treatment of phenolic wastewater using a moving bed bio-reactor, Process Biochemistry”, 2005, 40, 1027-1031.
Ishak S, Malakahmad A, Isa MH, “Refinery wastewater biological treatment: A short review”, Journal of Scientific and Industrial Research, 2012, 71, 251-256.
Kincannon DF, Stover EL, “Design methodology for fixed film reactors-RBC's and biological towers”, Civil Engineering for Practicing and Design Engineers, 1982, 2, 107-124.
Mirbagheri SA, Ebrahimi M, “Optimization of petroleum wastewater”, 5th Conference on Environmental Engineering, Tehran University, 2011.
Misiti T, Tezel U, Pavlostathis SG, “Fate and effect of naphthenic acids on oil refinery activated sludge wastewater treatment systems”, Water Research, 2013, 47, 449-460.
Mizzouri NSh, Shaaban MG, “Individual and combined effects of organic”, Toxic, And Hydraulic Shocks on Sequencing Batch Reactor in Treating Petroleum Refinery Wastewater, Journal of Hazardous Materials, 2013a, 250-251, 333-344.
Mizzouri NSh, Shaaban MG, “Kinetic and hydrodynamic assessment of an aerobic purification system for petroleum refinery wastewater treatment in a continuous regime, International Bio deterioration and Biodegradation, 2013b, 83, 1-9.
Moosai R, Dawe RA, “Gas attachment of oil droplets for gas flotation for oily wastewater cleanup, Separation and Purification Technology”, 2003, 33 (3), 303-314.
Mukherji S, Chavan A, “Treatment of aqueous effluents containing non-aqueous phase liquids in rotating biological contactor with algal bacterial biofilm”, Chemical Engineering Journal, 2012, 200-202, 459-470.
Odegaard H, “Innovations in wastewater treatment: The moving bed biofilm process, Water Science and Technology”, 2006, 53 (9), 17-33.
Qaderi F, Ayati B, Ganjidoust H, “Role of moving bed biofilm reactor and sequencing batch reactor in biological degradation of formaldehyde wastewater”, Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2011, 8 (4), 337-346.
Qaderi F, Sayahzadeh AH, Azizi M, “Efficiency optimization of petroleum wastewater treatment by using of serial moving bed biofilm reactors”, Journal Clean Prod 192: 2018, 665-677.
Rajakovic V, Aleksic G, Radetic M, Rajakovic Lj, “Efficiency of oil removal from real wastewater with different sorbent materials”, Journal of Hazardous Materials, 2007, 143: 494-499.
Rajakovic-Ognjanovic V, Aleksic G, Rajakovic Lj, “Governing factors for motor oil removal from water with different sorption materials, Journal of Hazardous Materials”, 2008, 154, 558-563.
Rastegar SO, Mousavi SM, “Shojaosadati SA, Sheibani S, “Optimization of petroleum refinery effluent treatment in a UASB reactor using response surface methodology”, Journal of Hazardous Materials, 197: 26-32.
Rezvanpour A, Roostaazad R, Hesampour M, Nystrom M, Ghotbi C, “Effective factors in the treatment of kerosene-water emulsion by using UF membranes, Journal of Hazardous Materials”, 2009, 161, 1216-1224.
Santo CE, Vilar VJP, Botelho CMS, Bhatnagar A, Kumar E, Boaventura RAR, “Optimization of coagulation-flocculation and flotation parameters for the treatment of a petroleum refinery effluent from a Portuguese plant”, Chemical Engineering Journal, 2012, 183, 117-123.
Tellez GT, Nirmalakhandan N, Gardea-Torresdey JL, “Performance evaluation of an activated sludge system for removing petroleum hydrocarbons from oilfield produced water”, Advances in Environmental Research, 6, 455-470.
Tyagi RD, Tran FT, Chowdhury AK, “Performance of RBC coupled to a polyurethane foam to biodegrade petroleum refinery wastewater”, Environmental Pollution, 1993, 76 (1), 61-70.
Watcharasing S, Kongkowit W, Chavadej S, “Motor oil removal from water by continuous froth flotation using extended surfactant: Effects of air bubble parameters and surfactant concentration”, Separation and Purification Technology, 2009, 70, 179-189.