تأثیر الیاف فولادی و پلی‏پروپیلن بر مقاومت کششی بتن‏ های الیافی با مقاومت زمینه یکسان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی

2 دانشکده فنی - دانشگاه ارومیه

---

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Steel and Polypropylene Fibers on Tensile Strength of FRC with the Same Base Strength

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Manafpour 1
  • Nima Vazifehkhah 2
1 Urmia University
2 Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Urmia University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tensile strength
  • Steel fibers
  • Polypropylene fibers
  • Fiber reinforced concrete
  • Same base strength
]1[   طاحونی، ش.، "طراحی ساختمان‏های بتن مسلح"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383.
[2]    Manafpour, A. R., Vazifehkhah, N., "Tensile Strength of Fibre Reinforced Concrete with Steel and Polypropylene Fibres", The 9th International Symposium on High Performance Concrete - Design, Verification & Utilization, Rotorua, New Zealand, 2011.
[3]    Beddar, M., "Development of Steel Fiber Reinforced Concrete from Antiquity until the Present Day", Proceedings, Int'l Conference Concrete: Construction's Sustainable Option, Dundee, UK, 2008, pp 35-44.
[4]    Clarke, J. L., "Design Guidance for Fibre-Reinforced Concrete", Proceedings, Int'l Conference Concrete: Construction's Sustainable Option, Dundee, UK, 2008, pp 311-322.
[5]    Darwish, F. A., Oliveira, T. M., Coura, C. G., Kitamura, S., Barbosa, M. T. G., Santos, W., "Influence of Fiber Ratio in the Size Effect", Proceedings, Int'l Conference Concrete: Construction's sustainable option, Dundee, UK, 2008, pp 123-130.
]6 [خالو، ع. ر.، "رفتار و کاربردهای بتن الیافی"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس تکنولوژی بتن الیافی، دانشگاه صنعتی شریف، 4 اسفند 1378، ص 30-1.
[7]    Sahin, Y., Koksal, F., "The Influences of Matrix and Steel Fibre Tensile Strengths on the Fracture Energy of High-Strength Concrete", Construction and Building Materials, 2011, 25, 1801-1806.
[8]    Libre, N. A., Shekarchi, M., Mahoutian, M., Soroushian, P., "Mechanical Properties of Hybrid Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete Made with Natural Pumice", Construction and Building Materials, 2011, 25, 2458-2464.
[9]    Yoon, Y. S., Yang, J. M., Lee, J. H., Lee, S. H., "Structural enhancement of High-Performance Concrete Members by Strategic Utilization of Steel fibers", The 9th International Symposium on High Performance Concrete - Design, Verification & Utilization, Rotorua, New Zealand, 2011.
[10]  ACI Committee 544, "Guide for Specifying, Proportioning, Mixing, Placing and Finishing Steel Fiber Reinforced Concrete", American Concrete Institute (ACI), report No. ACI 544.3R-93, 1998.
[11]  Bencardino, F., Rizzuti, L., Spadea, G., Swamy, R. N., "Experimental evaluation of Fiber Reinforced Concrete Fracture Properties", Composites Part B: Engineering, 2010, 41, 17-24.
]12[ وظیفه‏خواه، ن.، "تأثیرات اندازه نمونه آزمایش بر مقاومت کششی بتن الیافی"، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، 1389.
]13[ باقری، ع. ر.، زنگانه، ح.، شاهمرادی، م.، "اثر الیاف پلیمری نسل جدید بر مقاومت ضربه‏ای بتن مسلح به الیاف"،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، 1390.
]14 [عطایی، ن. د.، "معرفی برخی ویژگی‏های الیاف پلی‏پروپیلن در بتن"، فصل‏نامه انجمن بتن ایران، 1387، 17-21.
[15]  Kim, J. S., Cho, C. H., Cho, C. G., Yoo, M. H., Cho, Y. H., Lee, S. J., "A Study on the Fire Resistance Performance of High Strength Fiber Reinforcement Concrete", The 9th International Symposium on High Performance Concrete - Design, Verification & Utilization, Rotorua, New Zealand, 2011.
[16]  Shah, S. P. Skadendahl, A., "Steel Fiber Reinforced Concrete", Elsevier Applied Science Publishers, New York, 1986.
[17]  Nili, M., Afroughsabet, V., "Combined Effect of Silica Fume and Steel Fibers on the Impact Resistance and Mechanical Properties of Concrete", International Journal of Impact Engineering, 2010, 37, 879-886.
[18]  Rodrigues, J. P., Laím, L., Correia, A. C., "Behaviour of fiber reinforced concrete columns in fire", Composite Structures, Vol 92, pp 1263-1268, 2010.
[19]  Vandewalle, L., "Hybrid Fiber Reinforced Concrete", Proceedings, Int'l Conference Concrete: Construction's Sustainable Option, Dundee, UK, 2008, pp 11-22.
[20]  Song, P. S., Wu, J. C., Hwang, S., Sheu, B. C., "Assessment of Statistical Variations in Impact Resistance of High-Strength Steel Fiber Reinforced Concrete", Cement and concrete research, 2005, 35, 393-399.
]21[ خالو، ع. ر.، افشاری، م.، "عملکرد دال‏های بتنی مسلح به الیاف فولادی تحت بارهای خمشی"، ششمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1382.
]22[ مدرسی، م. ح.، رهنما، ح. فراهانی، ا.، "تأثیر آب دریا بر خواص بتن با الیاف پلی‏پروپیلن"،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، 1390.
]23[ تکلو، م. ر.، و مرشد، ر.، "تأثیر الیاف پلی‏پروپیلن روی میزان جذب انرژی بتن الیافی"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، 1387.
]24[ وظیفه‏خواه، ن.، مناف‏پور، ع. ر.، "بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی بتن با الیاف فولادی"،پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389.