تصفیه خاک‌های آلوده به گازوئیل به روش ازن‌زنی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نفت خام و مشتقات آن از جمله مهم‌ترین منابع تأمین انرژی در جهان محسوب می‌گردند. آلاینده‌های نفتی از طریق عوامل متعددی همچون دفع غیراصولی فاضلاب و ضایعات صنایع مربوطه، شکستن خطوط انتقال، نشت از مخازن ذخیره و تصادفات تانکرها و نفت‌کش‌ها وارد محیط زیست می‌گردند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر عوامل مختلف بر تصفیه خاک ماسه‌ای آلوده به هیدروکربن نفتی، با استفاده از اکسیداسیون شیمیایی به روش ازن‌زنی بوده است. در این مطالعه که در مقیاس آزمایشگاهی انجام پذیرفت تأثیر نرخ ازن زنی، مدت زمان فرایند، pH محیط، میزان رطوبت و همچنین غلظت آلودگی اولیه بر راندمان حذف کل هیدروکربن­های نفتی (TPH) از خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، رطوبت و pH دو فاکتور مؤثر بر عملکرد ازن‌زنی می‌باشند. همچنین نتایج آزمایش­ها حاکی از آن است افزایش دبی‌ جرمی ازن تزریقی، سبب افزایش راندمان حذف می‌شود. در این تحقیق حداکثر راندمان حذف TPH از خاک آلوده به mg/kg 8000 گازوئیل، با رطوبت 8 درصد وزنی و pH خنثی در طول 30 دقیقه ازن‌زنی با نرخ 55/2 گرم بر ساعت، معادل 84 درصد به‌دست آمد. در این پژوهش همچنین در شرایط بهینه نرخ مصرف ازن به میزان 349/0 میلی‌گرم به ازای هر میلی‌گرم حذف گازوئیل برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ozone Treatment of Diesel-Fuel Contaminated Soils

نویسندگان [English]

  • Samira Karim
  • Nader Mokhtarani
Civil and Environmental Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The contamination of soil by crude oil and petroleum based products has become a serious problem that represents a global concern for the potential consequences on ecosystem and human health. There are many methods for the removal of these pollutants from soils. They involve both physico-chemical and biological approaches. The oxidants widely used for soil remediation include Fenton’s reagent, ozone, and permanganate. Ozone is a very strong oxidizer (Eh = -2.07 V). Decomposition of ozone produces free radicals, such as the hydroxyl radical, which is non-selective and a more powerful oxidant than ozone itself. Moreover, ozone that has not reacted reverts back to atmospheric oxygen and therefore no toxic residues of the oxidant remain in the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Remediation
  • Ozone Treatment
  • Ozone Breakthrough Curve
  • Ozonation Consumption Rate
  • Diesel Fuel
Agarry S, Latinwo GK, “Biodegradation of diesel oil in soil and its enhancement by application of bioventing and amendment with brewery waste effluents as biostimulation-bioaugmentation agents”, Journal of Ecological Engineering, 2015, 16 (2), 82-91.
Anderson JC, Wiseman SB, Wang N, Moustafa A, Perez-Estrada L, Gamal El-Din M, Martin JW, Liber K, Giesy JP, “Effectiveness of ozonation treatment in eliminating toxicity of oil sands process-affected water to Chironomus dilutus”, Environmental science & technology, 2011, 46 (1), 486-493.
Bavel BV, “Comparison of Fenton's Reagent and Ozone Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Aged Contaminated Soils”, Journal of Soils and Sediments, 2006, 6 (4), 208-214.
Chen T, Delgado AG, Yavuz BM, Maldonado J, Zuo Y, Kamath R, Westerhoff P, Krajmalnik-Brown R, Rittmann BE, “Interpreting Interactions between Ozone and Residual Petroleum Hydrocarbons in Soil”, Environmental science & technology, 2016 a, 51 (1), 506-513.
Chen T, Delgado AG, Yavuz BM, Proctor AJ, Maldonado J, Zuo Y, Westerhoff P, Krajmalnik-Brown R, Rittmann BE, “Ozone enhances biodegradability of heavy hydrocarbons in soil”, Journal of Environmental Engineering and Science, 2016 b. 11 (1), 7-17.
Chen T, Yavuz BM, Delgado AG, Montoya G, Van Winkle D, Zuo Y, Kamath R, Westerhoff P, Krajmalnik-Brown R, Rittmann BE, “Impacts of moisture content during ozonation of soils containing residual petroleum”, Journal of Hazardous Materials, 2018, 344, 1101-1108.
Choi H, Lim HN, Kim J, Hwang TM, Kang JW, “Transport characteristics of gas phase ozone in unsaturated porous media for in-situ chemical oxidation” Journal of Contaminant Hydrology, 2002, 57 (1), 81-98.
Das BM, Sobhan K, “Principles of geotechnical engineering”, Cengage learning, 2013, 55-61.
Gan S, Lau EV, Ng HK, “Remediation of soils contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)”, Journal of Hazardous Materials, 2009, 172 (2), 523-549.
Goi A, Viisimaa M, “Integration of ozonation and sonication with hydrogen peroxide and persulfate oxidation for polychlorinated biphenyls-contaminated soil treatment”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2015, 3 (4), 2839-2847.
Goi A, Kulik N, Trapido M, “Combined chemical and biological treatment of oil contaminated soil” Chemosphere, 2006, 63 (10), 1754-1763.
Gómez-Alvarez M, Poznyak T, Ríos-Leal E, Silva-Sánchez C, “Anthracene decomposition in soils by conventional ozonation”, Journal of Environmental Management, 2012, 115, 545-551.
Haapea P, Tuhkanen T, “Integrated treatment of PAH contaminated soil by soil washing, ozonation and biological treatment”, Journal of Hazardous Materials, 2006, 136 (2), 244-250.
Hübner U, Seiwert B, Reemtsma T, Jekel M, “Ozonation products of carbamazepine and their removal from secondary effluents by soil aquifer treatment-indications from column experiments”, Water research, 2014, 49, 34-43.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI), “Petroleum products- Fuel- Gas oil- Specifications”, 1st Revision, Iran, 2008.
Jung H, Ahn Y, Choi H, Kim I S, “Effects of in-situ ozonation on indigenous microorganisms in diesel contaminated soil: Survival and regrowth”, Chemosphere, 2005, 61 (7), 923-932.
Kulik N, Goi A, Trapido M, Tuhkanen T, “Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by combined chemical pre-oxidation and bioremediation in creosote contaminated soil”, Journal of Environmental Management, 2006, 78 (4), 382-391.
Li F, Guo S, Hartog N, “Electrokinetics-enhanced biodegradation of heavy polycyclic aromatic hydrocarbons in soil around iron and steel industries”, Electrochimica Acta, 2012, 85, 228-234.
Li X, Cao X,Wu G, Temple T, Coulon F, Sui H, “Ozonation of diesel-fuel contaminated sand and the implications for remediation end-points”, Chemosphere, 2014, 109, 71-76.
Luster-Teasley S, Ubaka-Blackmoore N, Masten SJ, “Evaluation of soil pH and moisture content on in-situ ozonation of pyrene in soils”, Journal of Hazardous Materials, 2009, 167 (1), 701-706.
Marks BJ, McLaughlin PV, Manchon B, “Misapplication of TPH in fuel contamination remedial decisions”, In Petroleum hydrocarbons and organic chemicals in ground water-prevention, detection and restoration: Proceedings. Ground Water Management, 1993, Book 17.
Mokhtarani N, Yasrobi SY, Ganjidoust H, “Optimization of Ozonation Process for a Composting Leachate-Contaminated Soils Treatment Using Response Surface Method”, Ozone: Science & Engineering, 2015, 37 (3), 279-286.
Ojinnaka C, Osuji L, Achugasim O, “Remediation of hydrocarbons in crude oil-contaminated soils using Fenton’s reagent”, Environmental Monitoring and Assessment, 2012, 184 (11), 6527-6540.
O’Mahony MM, Dobso AD, Barnes JD, Singleton I, “The use of ozone in the remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contaminated soil, Chemosphere, 2006, 63 (2), 307-314.
Rivas J, Gimeno O, Ruth G, Beltrán FJ, “Ozone treatment of PAH contaminated soils: operating variables effect” Journal of Hazardous Materials, 2009, 169 (1), 509-515.
Rodriguez J, García A, Poznyak T, Chairez I, “Phenanthrene degradation in soil by ozonation: Effect of morphological and physicochemical properties”, Chemosphere, 2017, 169, 53-61.
Russo L, Rizzo L, Belgiorno V, “Ozone oxidation and aerobic biodegradation with spent mushroom compost for detoxification and benzo (a) pyrene removal from contaminated soil”, Chemosphere, 2012, 87 (6), 595-601.
Sarkar D, Ferguson M, Datta R, Birnbaum S, “Bioremediation of petroleum hydrocarbons in contaminated soils: comparison of biosolids addition, carbon supplementation, and monitored natural attenuation”, Environmental Pollution, 2005, 136 (1), 187-195.
Scullion J, “Remediating polluted soils”, Naturwissenschaften, 2006, 93 (2), 51-65.
Shabani M, Fatehifar E, Baradar Khoshfetrat A, Kahforoushan D, “The Application of Ozonation Process for the Treatment of Landfill Leachate”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2014, 44 (3), 39-45.
Shin KH, Jung H, Chan, P, Choi H, Kim KW, “Earthworm toxicity during chemical oxidation of diesel‐contaminated sand”, Environmental Toxicology and Chemistry, 2005, 24 (8), 1924-1929.
Taccari M, Milanovic V, Comitini F, Casucci C, Ciani M, “Effects of biostimulation and bioaugmentation on diesel removal and bacterial community”, International Biodeterioration & Biodegradation, 2012, 66 (1), 39-46.
Tizaoui C, Bouselmi L, Mansouri L, Ghrabi A, “Landfill leachate treatment with ozone and ozone/hydrogen peroxide systems”, Journal of Hazardous Materials, 2007, 140 (1), 316-324.
Wang J, Zhang X, Li G, “Effects of ozonation on soil organic matter of contaminated soil containing residual oil”, Journal of Soils and Sediments, 2012, 12 (2), 117-127.
 Wei W, Cheng S, Li G, Wang G, Wang H, “Characteristics of ozone and ozone precursors (VOCs and NOx) around a petroleum refinery in Beijing, China”, Journal of Environmental Sciences, 2014, 26 (2), 332-342.
Yu DY, Kang N, Bae W, Banks MK, “Characteristics in oxidative degradation by ozone for saturated hydrocarbons in soil contaminated with diesel fuel”, Chemosphere, 2007, 66 (5), 799-807.