نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستانه ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 117-127]
 • آلاینده نفتی حذف آلاینده 4- نیتروفنول به روش راکتور بیولوژیکی بستر متحرک با مدیایBee Cell 2000 و مطالعه شوک‌پذیری راکتور [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 23-36]
 • آنالیز ابعادی محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت‌دانه با جریان شعاعی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 128-133]

ا

 • اتصال خمشی جوشی ارزیابی و مقایسه رفتار سازه‌ای اتصال نوین تیر- ستون خودمرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی با اتصالات موجود [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 215-224]
 • اتصال خودمرکزگرا ارزیابی و مقایسه رفتار سازه‌ای اتصال نوین تیر- ستون خودمرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی با اتصالات موجود [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 215-224]
 • ایستگاه زیرزمینی مترو مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی: ایستگاه های خط 2 مترو تبریز) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 106-116]
 • الگوریتم بنگ بنگ کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ- بنگ تحت اثر زلزله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 60-68]

ب

 • بار حدی تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]
 • بارهای دندانه‌ای موضعی تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت اثر بار دندانه ای [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 169-181]
 • باکتری اختیاری ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]
 • بتن خودتراکم The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]
 • برکه تثبیت ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]

پ

 • پایتون مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 69-82]
 • پارامتریک مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 69-82]
 • پی سد بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک‌محوری مصالح حاوی ژیپس (مطالعه موردی: سد مراش زنـجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 206-214]
 • پیش‌هوادهی ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]

ت

 • تجزیه‌پذیری ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]
 • تحلیل دینامیکی سازه‌های زیرزمینی مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی: ایستگاه های خط 2 مترو تبریز) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 106-116]
 • تحویل پروژه انتخاب روش‌ تحویل در پروژه‌های ساخت از دیدگاه نظریه اقتصاد هزینه مبادله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 151-168]
 • ترکیبات آلی ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]
 • تنش اصطکاکی جداره تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]
 • تنش محوری تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]
 • توابع کرنل پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]

ج

 • جابه جایی و کرنش محوری تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]
 • جریان شعاعی محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت‌دانه با جریان شعاعی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 128-133]
 • جریان غیردارسی محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت‌دانه با جریان شعاعی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 128-133]
 • جریان ماندگار محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت‌دانه با جریان شعاعی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 128-133]

ح

 • حوزه نزدیک گسل مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی: ایستگاه های خط 2 مترو تبریز) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 106-116]

خ

 • خاکستر سبوس برنج بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]
 • خرپا مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 69-82]
 • خط 2 متروی تبریز مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی: ایستگاه های خط 2 مترو تبریز) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 106-116]
 • خطوط جریان ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 117-127]
 • خطوط لوله پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]

د

 • دریچه ‌کشویی ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 117-127]
 • دریفت ماندگار ارزیابی و مقایسه رفتار سازه‌ای اتصال نوین تیر- ستون خودمرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی با اتصالات موجود [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 215-224]
 • دمای اولیه بتن The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]
 • دمای بهینه The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]
 • دوام بتن The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]
 • دوچرخه‌سواری تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (مطالعه موردی: شهر تهران) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 134-150]
 • دوچرخه‌های اشتراکی تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (مطالعه موردی: شهر تهران) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 134-150]

ر

 • راکتور بیوفیلمی بستر متحرک حذف آلاینده 4- نیتروفنول به روش راکتور بیولوژیکی بستر متحرک با مدیایBee Cell 2000 و مطالعه شوک‌پذیری راکتور [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 23-36]
 • رسوب گذاری میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 37-45]
 • رطوبت نسبی بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک‌محوری مصالح حاوی ژیپس (مطالعه موردی: سد مراش زنـجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 206-214]
 • روش المان محدود مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی: ایستگاه های خط 2 مترو تبریز) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 106-116]
 • روش رگرسیون گاوسی پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]
 • رئولوژی The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]

ز

 • زئولیت بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]

ژ

 • ژیپس و انیدریت بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک‌محوری مصالح حاوی ژیپس (مطالعه موردی: سد مراش زنـجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 206-214]

س

 • ساخت انتخاب روش‌ تحویل در پروژه‌های ساخت از دیدگاه نظریه اقتصاد هزینه مبادله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 151-168]
 • سازه برشی کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ- بنگ تحت اثر زلزله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 60-68]
 • ستون‌های زهکش میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 37-45]
 • سرعت جریان ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 117-127]
 • سنجش از دور ارزیابی روابط میان سنجنده های Landsat8 و Sentinel2 و داده های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 83-92]

ش

 • شرایط آزمایشگاهی تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت اثر بار دندانه ای [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 169-181]
 • شمع انرژی تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]
 • شوک حذف آلاینده 4- نیتروفنول به روش راکتور بیولوژیکی بستر متحرک با مدیایBee Cell 2000 و مطالعه شوک‌پذیری راکتور [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 23-36]

ض

 • ضریب‌ دبی ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 117-127]

ع

 • عمق آبشستگی پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]
 • عمق جریان خروجی محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت‌دانه با جریان شعاعی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 128-133]

ف

 • فلزات سنگین بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]

ق

 • قدرت انحلال بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک‌محوری مصالح حاوی ژیپس (مطالعه موردی: سد مراش زنـجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 206-214]

ک

 • کنترل فعال کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ- بنگ تحت اثر زلزله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 60-68]
 • کنترل مود لغزشی کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ- بنگ تحت اثر زلزله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 60-68]

گ

 • گرافیک استاتیک مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 69-82]
 • گرس‌هاپر مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 69-82]

م

 • ماشین بردار پشتیبان پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]
 • ماهواره Landsat8 ارزیابی روابط میان سنجنده های Landsat8 و Sentinel2 و داده های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 83-92]
 • ماهواره Sentinel2 ارزیابی روابط میان سنجنده های Landsat8 و Sentinel2 و داده های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 83-92]
 • مخازن GFRP تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت اثر بار دندانه ای [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 169-181]
 • مخلوط آب و خاک میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 37-45]
 • مدیا حذف آلاینده 4- نیتروفنول به روش راکتور بیولوژیکی بستر متحرک با مدیایBee Cell 2000 و مطالعه شوک‌پذیری راکتور [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 23-36]
 • مدیریت قرارداد انتخاب روش‌ تحویل در پروژه‌های ساخت از دیدگاه نظریه اقتصاد هزینه مبادله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 151-168]
 • مدل لوجیت دوگانه تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (مطالعه موردی: شهر تهران) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 134-150]
 • مدول یانگ بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک‌محوری مصالح حاوی ژیپس (مطالعه موردی: سد مراش زنـجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 206-214]
 • میراگر اصطکاکی ارزیابی و مقایسه رفتار سازه‌ای اتصال نوین تیر- ستون خودمرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی با اتصالات موجود [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 215-224]
 • میراگر فلزی تسلیم‌شونده ارزیابی و مقایسه رفتار سازه‌ای اتصال نوین تیر- ستون خودمرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی با اتصالات موجود [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 215-224]
 • مشکلات و موانع دوچرخه‌سواری تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (مطالعه موردی: شهر تهران) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 134-150]
 • مصب رودخانه چالوس ارزیابی روابط میان سنجنده های Landsat8 و Sentinel2 و داده های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 83-92]
 • مقاومت تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت اثر بار دندانه ای [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 169-181]
 • مقاومت بتن The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]
 • مقاومت فشاری تک محوری (UCS) بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک‌محوری مصالح حاوی ژیپس (مطالعه موردی: سد مراش زنـجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 206-214]
 • مقاومت نهایی بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]
 • موج پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]

ن

 • نیترات روی بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]
 • نرم‌افزار Abaqus مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی: ایستگاه های خط 2 مترو تبریز) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 106-116]
 • نسبت تخلخل میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 37-45]
 • نفوذپذیری میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 37-45]
 • نقطه خنثی تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]

ه

 • هزینه مبادله انتخاب روش‌ تحویل در پروژه‌های ساخت از دیدگاه نظریه اقتصاد هزینه مبادله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 151-168]