ارزیابی روابط میان سنجنده‌های Landsat8 و Sentinel2 و داده‌های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

رودخانه‌های ورودی به دریاها به دلیل عبور از مناطق مختلف شهری و صنعتی حاوی حجم زیادی از آلودگی‌های مختلف هستند و منجربه تغییرات در کیفیت آب مصب و دریا می‌شوند. با توجه به این که محیط‌های آبی مورد توجه ارگان‌ها و نهادهای متعدد زیست محیطی است، پایش کیفی آن بسیار بااهمیت است. سنجش از دور به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه تمام شده و وسعت منطقه تحت پوشش می‌تواند روشی مناسب برای اینگونه پایش‌ها باشد. در این پژوهش رودخانه چالوس یکی از رودهای مهم سواحل جنوبی خزر انتخاب شده و پارامترهای کیفی دما، شوری و pH در مصب این رودخانه با استفاده از تصاویر چند طیفی ماهواره Landsat8 و Sentinel2 همراه با برداشت‌های میدانی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از محل در فصل سرد انجام شد و پس از اخذ تصاویر ماهواره‌ای، رابطه میان داده‌های میدانی و داده‌های سنجش از دور با استفاده از روابط رگرسیونی بررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی مناسبی میان پارامترهای کیفی آب اندازه‌گیری شده و پارامترهای کیفی به دست آمده از تصاویر ماهواره‌ای وجود دارد. مقایسه دو ماهوارهLandsat8 و Sentinel2نشان می‌دهد، پارامترهای کیفی دما، شوری و pH به ترتیب با ضریب تعیین 0.697، 0.689 و 0.855 ارتباط بهتری با ماهواره Sentinel2 داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of relationships between Landsat8 and Sentinel2 sensors and field data on the water quality parameters estimation in Chalous River estuary

نویسندگان [English]

  • Daryoush Yousefi Kebria 1
  • Mahshid Soheilifar 2
  • Ebadat Ghanbari Parmehr 3
1 Noshirvani Institute of Technology
2 Noshirvani University of technology
3 Noshirvani Institute of Technology
چکیده [English]

The rivers entering the enclosed seas due to of through various passing urban and industrial areas contain a large volume of pollution and lead to changes in the quality of the estuary and sea water. According to the aquatic environments are considered by many environmental organizations and institutions, quality monitoring is very important. Because of the time and cost savings and the expanse of the covered area, remote sensing can be a suitable method for such monitoring. In this research the qualitative parameters of temperature, salinity and pH in the estuary of Chalous river as one of the major rivers of south coast of the Caspian Sea were investigated using Landsat8 and Sentinel2 multispectral images and compared with field measurements. Field sampling was done in cold season and after taking satellite images, the relationship between this data and remote sensing data was investigated using regression relationships. The results showed that there is a good correlation between measured water quality parameters and qualitative parameters obtained from satellite imagery. The comparison between two satellites, Landsat8 and Sentinel2, shows that the temperature parameters (R2 = 0.697), salinity (R2 = 0.689) and pH (R2 = 0.855) have better correlation with Sentinel2 satellite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chalous River Estuary
  • Remote Sensing
  • Landsat8 Satellite
  • Sentinel2 Satellite