نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (CEEJ) - واژه نامه اختصاصی