بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک محوری مصالح حاوی ژیپس(مطالعه موردی سد مراش زنـجان)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران،دانشکده عمران و نقشه برداری،دانشگاه زنجان،زنجان،ایران

چکیده

وجود ژیپس و انیدریت در پی و ساختگاههای سازه های آبی مانند سدها و ... می تواند مشکلاتی را به لحاظ پایداری و ... بستر ایجاد می نماید. در این تحقیق انحلال مصالح حاوی ژیپس ساختگاه سد مراش در استان زنـجان در حضور سه نوع حلال‌ مختلف (آب مقطر و آب رودخانه سد مراش و آب مقطر حاوی یک درصد کلرید سدیم) و در ادامه تاثیر پارامترهای مختلف از جمله رطوبت نسبی، تخلخل و ... بر میزان مقاومت فشاری تک محوری(UCS) و مدول الاستیسیته با تهیه 10 نمونه سنگ ژیپس دار از ساختگاه سد مراش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات انحلال نشان می دهد که قابلیت انحلال مصالح ژیپس در محلول حاوی یک درصد کلرید سدیم بیشتر از محلول آب مقطر و هر دو بیشتر از آب رودخانه سد مراش می باشد. با افزایش میزان تخلخل، مقادیر مدول الاستیسیته و حداکثر مقاومت فشاری تک محوری کاهش می یابد و شیب کاهش مقاومت فشاری نسبت به درصد تخلخل در مقایسه با نمودار مدول الاستیسیته بیشتر است. با افزایش میزان دانسیته نسبی، مدول الاستیسیته افزایش و حداکثر مقاومت فشاری تک محوری کاهش و همبستگی مقاومت حداکثر فشاری به دانسیته نسبی نسبت به مدول یانگ بیشتر می باشد. شیب تغییرات مدول یانگ و مقاومت فشاری تک محوری نسبت به ضریب پواسون کاهشی می باشد و از تغییرات مدول یانگ و تنش فشاری تک محوری نسبت به درصد رطوبت می توان دریافت که مصالح مارنی باعث جذب رطوبت بیشتر و در نهایت موجب کاهش مدول الاستیسیته و مقاومت نهایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of different parameters on the dissolution rate and uniaxial compressive strength of gypsum-containing materials (Case study: Zanjan Marash Dam)

نویسندگان [English]

  • Alireza Moazzami
  • Seyed Mojtaba Hosseini
Engineering, Faculty of Civil Engineering and Surveying, University of Zanjan,Zanjan, Iran.
چکیده [English]

The presence of gypsum and anhydrite in foundations and structures of water structures such as dams, etc. can create problems in terms of stability and bedding. In this study, dissolution of gypsum-containing materials of Marash dam site in Zanjan province in the presence of three different types of solvents (distilled water and river water of Marash dam and distilled water containing 1% sodium chloride) and the influence of various parameters such as relative humidity, porosity and ... The uniaxial compressive strength (UCS) and modulus of elasticity were investigated by preparing 10 gypsum rock samples from the Marash Dam site. The results of dissolution experiments show that the solubility of gypsum materials in solution containing one percent sodium chloride is more than distilled water solution and both are more than Marash dam river water. As the porosity increases, the values of modulus of elasticity and maximum uniaxial compressive strength decrease and the slope of decreasing compressive strength is greater than the percentage of porosity compared to the modulus of elasticity. As the relative density increases, the modulus of elasticity increases and the maximum uniaxial compressive strength decreases and the correlation of the maximum compressive strength to the relative density is greater than the young modulus. The slope of changes in Young's modulus and uniaxial compressive strength is decreasing with respect to Poisson's coefficient. Has been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissolution strength
  • Gypsum and anhydrite
  • Barrier
  • Relative humidity
  • Young modulus
  • Uniaxial compressive strength (UCS)