کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ- بنگ تحت اثر زلزله

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله، به ارائه یک روش کنترلی جدید مبتنی بر ترکیب الگوریتم مود لغزشی و الگوریتم بنگ- بنگ (Bang-Bang) پرداخته شده است. الگوریتم مود لغزشی متداول در برخی موارد داری عملکرد مناسبی نمی‌باشد، به همین سبب، از ترکیب این الگوریتم با کنترل بنگ- بنگ به‌عنوان یک الگوریتم بهینه­ یاب بهره گرفته‌شده است. همچنین با توجه به استفاده از ابزار کنترل فعال در سازه مورد استفاده، علاوه بر الگوریتم مورد اشاره، با تعیین حدودی به اصلاح روند الگوریتم کنترلی و کاهش هرچه بیشتر پاسخ‌های سازه برمبنای شاخص‌های انتخابی پرداخته‌شده است. این حدود علاوه بر تأثیر بر کاهش پاسخ‌ها، منجر به عدم فعال بودن سیستم کنترلی در همه زمان‌ها شده است، که به اقتصادی‌تر شدن طرح کمک شایانی می‌کند. لازم به ­ذکر است، به‌منظور دستیابی به مقادیر پاسخ­ های حداقلی سازه، با تغییر محل قرارگیری سیستم کنترلی در طبقات مختلف محل بهینه به‌دست‌آمده است. بدین منظور یک سازه برشی تحت تحریک زلزله نزدیک گسل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج اعمال الگوریتم ارائه‌شده در سازه، نشان از عملکرد مناسب این الگوریتم و کاهش مقادیر حداکثر پاسخ‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sliding Mode Control Method Combined with Bang-Bang Control for Structures under Earthquake Excitation

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghaffarzadeh
  • Amir Hosein Ghaffari
  • Mojtaba Eidi
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the present paper, the improved sliding mode control algorithm are presented. This strategy is based on the combination of sliding mode control and Bang-Bang control theory. The Bang-Bang theory can switch abruptly between the on and off situation, this property can improve the performance of sliding mode control strategy. Also, three thresholds used to decrease the time of using the control system and optimizing the responses of structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shear Building
  • Sliding Mode Control Strategy
  • Bang-Bang Algorithm
  • Active Control
Almutairi NB, Zribi M, “Sliding mode control of a three-dimensional overhead crane”, JVC/Journal of Vibration and Control, 2009, 15 (11), 1679-1730. https://doi.org/10.1177/1077546309105095.
Cai GP, Huang JZ, Sun F, Wang C, “Modified sliding-mode bang-bang control for seismically excited linear structures”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2000, 29 (11), 1647-1657. https://doi.org/10.1002/1096-9845(200011)29: 11<1647::AID-EQE981>3.0.CO;2-4.
Chang C-M, Spencer BF, “Active base isolation of buildings subjected to seismic excitations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2010, 39 (13), 1493-1512. https://doi.org/10.1002/eqe.1040
Chang C-M, Spencer BF, “Active base isolation of buildings subjected to seismic excitations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2010, 39 (13), 1493-1512. https://doi.org/10.1002/eqe.1040.
Chu SY, Yeh SW, Lu LY, Peng CH, “Experimental verification of leverage-type stiffness-controllable tuned mass damper using direct output feedback LQR control with time-delay compensation”, Earthquake and Structures, 2017, 12 (4), 425-436. https://doi.org/10.12989/eas.2017.12.4.425.
Du H, Zhang N, “Active Vibration Control of Structures Subject to Parameter Uncertainties and Actuator Delay”, Journal of Vibration and Control, 2008, 14 (5), 689-709. https://doi.org/10.1177/1077546307083173
Ehteram S, Afkhamin B, “Nonlinear Control of Buildings Subjected to Earthquakes by Using Sliding Mode Controller (SMC)”, Modern Applied Science, 2019, 4 (12), doi:10.5539/mas.v4n12p170
Ghaffarzadeh H, Ghaffari AH, Yang TY, “Fuzzy-sliding mode control of nonlinear smart base-isolated building under earthquake excitation”, Structural Design of Tall and Special Buildings, 2019, 28 (1), 1-14. https://doi.org/10.1002/tal.1557.
Guo SX, “Non-probabilistic robust reliability method and reliability-based performance optimization for active vibration control of structures and dynamic systems with bounded uncertain parameters”, JVC/Journal of Vibration and Control, 2016, 22 (6), 1472-1491. https://doi.org/10.1177/1077546314539373.
Lee SH, Min KW, Lee YC, “Modified sliding mode control using a target derivative of the Lyapunov function”, Engineering Structures, 2005, 27 (1), 49-59. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2004.08.010.
Li W, Xie Z, Wong PK, Cao Y, Hua X, Zhao J, “Robust nonfragile H-infinity optimum control for active suspension systems with time-varying actuator delay”, Journal of Vibration and Control, 2019, 25 (18), 2435-2452. https://doi.org/10.1177/1077546319857338.
Lim CW, Chung TY, Moon SJ, “Adaptive bang-bang control for the vibration control of structures under earthquakes”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2003, 32 (13), 1977-1994. https://doi.org/10.1002/eqe.310.
Mobayen S, Baleanu D, “Linear matrix inequalities design approach for robust stabilization of uncertain nonlinear systems with perturbation based on optimally-tuned global sliding mode control”, Journal of Vibration and Control, 2017, 23 (8), 1285-1295. https://doi.org/10.1177/1077546315592516.
Palacios-Quiñonero F, Rubió-Massegú J, Rossell JM, Karimi HR, “Recent advances in static output-feedback controller design with applications to vibration control of large structures”, Modeling, Identification and Control, 2014, 35 (3), 169-190. https://doi.org/10.4173/mic.2014.3.4.
Rashidi H, Khanlari K, Zarfam P, Ghafory-Ashtiany M, “A novel approach of active control of structures based on the critically damped condition”, JVC/Journal of Vibration and Control, 2021, 27 (13-14), 1511-1523. https://doi.org/10.1177/1077546320944300.
Wani ZR, Tantray M, Sheikh JI, “Experimental and numerical studies on multiple response optimization-based control using iterative techniques for magnetorheological damper-controlled structure”, Structural Design of Tall and Special Buildings, 2021, 30 (13), 1-22. https://doi.org/10.1002/tal.1884.
Yin X, Li X, Liu L, Wang Y, “A probabilistic robust mixed H 2 / H -infinity fuzzy control method for hypersonic vehicles based on reliability theory”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2018, 229 (5), 388-405. https://doi.org/10.1177/1729881417754153