میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه سمنان

2 گروه خاک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

3 دانشیار گروه خاک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از مسائل مرتبط با ستون‌های زهکش بحث انسداد در آن‌ها می‌باشد. در ستون‌های زهکش به دلیل ورود ذرات ریزدانه از خاک اطراف به داخل ستون زهکش، منافذ به مرور مسدود می‌گردند. در این تحقیق 4 ستون زهکش به کمک سلول ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفت، که شامل ستون‌های تک مصالح و ستون‌های مخلوط می‌باشند. بر روی هر نمونه، 8 آزمایش انجام شده. مصالح مورد استفاده در این ستون‌ها شامل 3 اندازه ماسه به قطر میانگین 5/0، 75/0 و 1 سانتی‌متر است. به منظور بررسی عملکرد میزان رسوب، خاک با آب مخلوط شده، که درصد اختلاط این ریزدانه با آب 0، 5، 5/7 و 10 درصد از وزن آب است. در تمام آزمایش‌ها جریان آب، با هد 1 متر وارد ستون‌های زهکش شده و پس از عبور از ستون از آن خارج شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد میزان رسوب در ستون‌های زهکش، به نوع جنس مصالح، نسبت تخلخل موثر، نسبت تخلخل غیر موثر، نسبت تخلخل اولیه، اصطکاک بین مصالح داخل ستون با ریزدانه مخلوط در آب، حفرات در سطح مصالح، زبری و شکل هندسی مصالح می‌باشد. رسوب در ستون‌های زهکش باعث کاهش نسبت تخلخل، کاهش عبور جریان، افزایش اصطکاک داخلی و ایجاد پل‌های ارتباطی بین ریزدانه و در نتیجه انسداد و از بین رفتن عملکرد زهکشی ستون می‌شود. دانه بندی خاک قبل و بعد انجام آزمایش نشان دهنده‌ی این است که ذرات عبوری از الک 200 به طور کلی از نمونه‌ها عبور کرده و بیشترین وزن ذرات رسوب کرده، ذرات بزرگتر از 5/0 میلی‌متر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The amount of sediment in sand drainage columns after drainage in the soil

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Pashaie 1
  • عساکره Asakereh 2
  • abdolhossein Haddad 3
1 Msc student
2 civil engineering department, semnan university
3 Associate prof
چکیده [English]

In drainage columns, the pores are gradually cloged due to the entry of fine particles from the surrounding soil into the drainage column. 4 drainage columns were tested with the help of cells, which included single -material columns and mixed columns. On each sample, 8 tests have been performed. The materials used in these columns consist of 3 sand sizes of 0.5, 0.75 and 1 cm. In order to investigate the function of sediment levels, the soil is mixed with water, which is the percentage of mixing with water of 0, 5, 7.5 and 10 % of water weight. In all experiments, the flow of water has been dragged into the drainage columns with a head of 1 meter and after passing through the column. The amount of deposition in the drainage columns, to the type of material, the ratio of effective porosity, the ratio of ineffective porosity, the ratio of the porosity, the friction between the materials inside the column with the fine soil mixed in the water, the cavities in the surface of the materials, roughness and geometrical shape of the materials .Deposition in drainage columns reduces void ratio, reduces current passing, increased internal friction, and creates communication bridges between the fine soil and thus obstruction and elimination of column drainage function. The pre -and -after -test soil grading indicates that the particles passing through the sieve 200 are generally passed through the samples and the highest weight of the particles is precipitated, the particles greater than 0.5mm

کلیدواژه‌ها [English]

  • drainage columns
  • Void ratio
  • sedimentation
  • permeability
  • slurry