حوزه های موضوعی نشریه

نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز آمادگی دارد مقالات پژوهشگران گرامی داخلی و خارجی را در تمامی زمینه های موضوعی مرتبط با مهندسی عمران و محیط زیست، از جمله حوزه های موضوعی ذیل، جهت پذیرش و انتشار مورد بررسی قرار دهد:

 

  • مهندسی سازه و زلزله
  • مهندسی و مدیریت منابع آب
  • مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
  • مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
  • مهندسی ژئوتکنیک
  • مهندسی راه، ترافیک و حمل و نقل
  • مهندسی محیط زیست
  • مهندسی و مدیریت ساخت
  • مهندسی نقشه برداری، ژئوماتیک و ژئودزی