دوره و شماره: دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 1-223 (پاییز 1401)