بررسی الگوی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های فضاکار گنبدی دولایه

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مطالعه خرابی پیش‌رونده در سازه‌های فضاکار دارای اهمیت زیادی می ­باشد؛ چراکه این سازه‌ها فاقد اعضای غیرسازه‌ای مؤثر در سختی و مقاومت و نیز فاقد درجه نامعینی بالا بوده و خرابی در قسمتی از آن‌ها می­ تواند باعث ایجاد خرابی پیش‌رونده و درنهایت خرابی کل سازه شود. لذا در این مقاله به شناسایی رفتار و الگوی خرابی سازه‌های فضاکار از نوع گنبدی دولایه در برابر وقوع خرابی پیش‌رونده پرداخته می­ شود. بدین منظور، یک سازه فضاکار گنبدی دولایه با ارتفاع 2/1 متر و شعاع دهانه 7 متر به ­صورت المان محدود مدل‌سازی شده و با انجام تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی تحت بارهای ثقلی و حذف عضو، بروز خرابی پیش‌رونده و الگوی خرابی در آن بررسی شده است. صحت­سنجی مدل‌سازی و نتایج، با استفاده از داده­ های آزمایشگاهی موجود در تحقیقات قبلی، انجام گرفته است. براساس تحلیل­ های انجام شده، ملاحظه گردید که تحت بار ثقلی معمول حذف اعضای کششی بروز خرابی پیش­رونده را در پی نداشته و تنها حذف تعداد محدودی از اعضای فشاری بحرانی باعث بروز خرابی پیش­رونده می­ گردد. همچنین ملاحظه گردید که با افزایش بار ثقلی به 150% و بیش از آن، با حذف هر کدام از اعضا، خرابی پیش­رونده در سازه ایجاد می‌شود. در ارتباط با الگوی خرابی سازه ملاحظه شد که بروز خرابی پیش­رونده در نوار کناری گنبد متمرکز بوده و مناطق میانی و مرکزی گنبد را درگیر نمی­ نماید. این در حالی است که هر چه عضو فشاری حذف ‌شده به تاج گنبد مورد بررسی نزدیک­تر باشد، خرابی به­ وجود آمده پس از حذف عضو کلی­ تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Pattern of Progressive Collapse in Double-Layer Dome Space Trusses

نویسندگان [English]

  • Amin Gholizad
  • Vahid Akrami
  • Sanaz Kheirandish
Faculty of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Space structures lack non-structural members adding to their stiffness and strength. Also, these structures have lower degree of redundancy, and therefore the loss of an important member in them can result in collapse of the entire structure. Progressive failure in dome structures has been investigated by various researchers (Jihong and Nian 2017; Zhao et al. 2017; Fu and Parke 2018; Gordini et al. 2018; Zheng and Fan 2018). The purpose of this study is to identify the behavior of two-layer dome structures against the occurrence of progressive failure and to determine the relevant failure patterns. The occurrence and pattern of progressive failure in the studied dome is investigated by eliminating the compressive and tensile members as well as the support structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue
  • Stress concentration factor (SCF)
  • Tubular KT-joint
  • Internal ring-stiffener
  • Parametric equation
استاندارد 2800، "آیین ­نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله"، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش چهارم، 1393.
مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان‌، بارهای وارد بر ساختمان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش سوم، 1392.
Abbasi Mousavi SM, Abedi K, Chenaghlou MR, “Double domes free form space structures: stability behavior and imperfection sensitivity analysis”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2016, 45, 4 (81), 81-95.
Abedi K, Poursharifi M, Chenaghlou MR, “Stability analysis of double layer barrel vaults equipped with accordion force limiting device”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2021, 51 (2), 73-82.
Abedi K, Sheidaii M, “Investigation of double-layer grid space structure resistance to progressive collapse”, Esteghlal, 2007, 1.
Abedi K, Valinezhad M, “Investigation into the stability behavior of single-layer triple domes free-form reticulated space structure (triangular novation)”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2022, 52 (2), 151-161.
AISC, “Resistance factor design specification for structural steel buildings”, 1999, Chicago.
Davoodi MR, Amiri JV, Gholampour S, Mostafavian SA, “Determination of nonlinear behavior of a ball joint system by model updating”, Journal of Constructional Steel Research, 2012, 71, 52-62.
Fu F, Parke G, “Assessment of the progressive collapse resistance of double-layer grid space structures using implicit and explicit methods”, International Journal of Steel Structures, 2018, 18 (3), 831-842.
Gao F, Yang DB, Jin WH, “Sensitivity analysis on load carrying capacity of k6 single-layer reticulated shells to member failure [J]”, Construction & Design for Project, 2009, 8.
Gordini M, Habibi M, Tavana M, TahamouliRoudsari M, Amiri M, “Reliability analysis of space structures using monte-carlo simulation method”, In Structures, 2018, Elsevier.
Hadidi A, Chitsaz S, “Reliability-based optimal design of space structures using genetic algorithm”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2018, 48, 1 (90), 13-22.
Han Q, Liu M, Lu Y, Wang C, “Progressive collapse analysis of large-span reticulated domes”, International Journal of Steel Structures, 2015, 15 (2), 261-269.
Jihong Y, Nian Q, “Progressive collapse simulation based on DEM for single-layer reticulated domes”, Journal of Constructional Steel Research, 2017, 128, 721-731.
Lan TT, “Space frame structures”, Structural Engineering Handbook, 1999, 24 (1), 24-50.
National Building Regulations of Iran, Division 6: loading, Urban and Housing Ministry, 2013.
Nie G, Zhang C, Dai J, Liu K, “Seismic damage investigation and seismic performance study of space double-layered lattice structure”, Journal of Performance of Constructed Facilities, 2018, 32 (2), 04018003.
OpenSees, “Open system for earthquake engineering simulation”, Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER), 2016.
Parke GAR, “The behaviour of space trusses incorporating novel compression members”, University of Surrey (United Kingdom), Ph.D. Dissertation, 1989.
Ramaswamy G, Eekhout M, “Analysis, design and construction of steel space frames”, 2002, Thomas Telford.
Sadeghi A, “Assessing the simultaneous effects of horizontal and vertical components of earthquakes on the double layer barrel vaults”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2015, 45, 2 (79), 35-45.
Safari H, “Damage detection in space structures”, Civil Engineering Department, Ph.D. Dissertation, 2016, University of Mohaghegh Ardabili.
Seifollahi F, Sadeghi A, “Seismic behavior of tensegrity barrel vaults”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2016, 45, 4 (81), 59-68.
Seismic Design Provisions for Buildings: 2800 Standard of Iran, 4th Edition, Building and Housing Research Center, 2014.
Sherman DR, “Latticed structures: State-of-the-art report”, Journal of the Structural Division, 1976, 102 (11), 2197-2230.
Taghizadieh N, Mohammadi M, Abedi K, Sadeghi A, “Investigation into the stability behavior of single-layer barrel vault space structures”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2012, 42 (2), 27-39.
Xu G, “The resistance analysis of single-layer latticed dome progressive collapse”, Southwest Jiaotong University, Chengdu, China (In Chinese), 2011.
Yan J, Qin F, Cao Z, Fan F, Mo Y, “Mechanism of coupled instability of single-layer reticulated domes”, Engineering Structures, 2016, 114, 158-170.
Zhao X, Yan S, Chen Y, “Comparison of progressive collapse resistance of single-layer latticed domes under different loadings”, Journal of Constructional Steel Research, 2017, 129, 204-214.
Zhao X, Yan S, Chen Y, Xu Z, Lu Y, “Experimental study on progressive collapse-resistant behavior of planar trusses”, Engineering Structures, 2017, 135, 104-116.
Zheng HD, Fan J, “Analysis of the progressive collapse of space truss structures during earthquakes based on a physical theory hysteretic model”, Thin-Walled Structures, 2018, 123, 70-81.