مطالعه آزمایشگاهی و عددی اندرکنش سطوح تماس تسمه های فلزی با هندسه جدید و خاک های ماسه‌ای و بررسی توسط روش برنامه نویسی عبارات ژنتیکی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه

چکیده

یک پارامتر بسیار مهم در طراحی ­های خاک­ های مسلح زاویه اصطکاک سطوح مشترک بین مواد مختلف می­باشد که این زاویه در قسمت مقاوم خاک توسط آزمایش بیرون­ کشیدگی و در قسمت محرک توسط آزمایش برش مستقیم مشخص می­ شود. در این پژوهش، آزمایش های کششی، بیرون­ کشش و برش مستقیم بر روی تسمه و ورق­ های گالوانیزه که به­ منظور افزایش ظرفیت بیرون­ کشش با قطعات عرضی یا به­ عبارتی برش­ گیرها تقویت شده­ اند، انجام گردید. در این آزمایش ­ها بعد از بررسی فاصله بهینه در نرم ­افزار اجزای محدود2D  Plaxis یک تسمه مسطح صاف، دو تسمه نواری با سطح جوشکاری شده و تعدادی تسمه ­نوار با قطعات عرضیِ با ارتفاع و تعداد مختلف، با تنش­ های نرمال به ­کار گرفته ­شده در محدوده 50 تا 100 کیلو پاسکال بیرون ­کشش شدند و در انتها رابطه ­ای با دقتی مناسب با استفاده از برنامه ­نویسی عبارات ژنتیکی، GEP، (Genetic Expression Programming ) به­ منظور برآورد نیروی بیرون­ کشش استخراج گردید. ورق­ های گالوانیزه به­ صورت ساده و افزودن برش­ گیر تحت 24 آزمایش برش مستقیم تحت سرباره ای 10 و 20 و 40 کیلوپاسکال مورد آزمایش برش مستقیم قرار گرفتند. نتایج آزمایش ­های کششی به روی تسمه ­ها نشان می ­دهند جوشکاری زبانه­ های برشی اثری بر مقاومت کششی تسمه ­ها نداشته و نقطه ضعف چندانی بروی تسمه نوار­ها ایجاد ننموده است. همچنین نتایج آزمایش­ های بیرون­ کشش و برش مستقیم حاکی از آن است که هندسه جدید تسمه با زبانه برش­ گیر، می­ تواند به‌طورکلی موجب حفظ و صرفه جویی در مصرف فولاد و فراهم نمودن ضوابط طراحی خاص برای خاک‌ریزهای پایدار شده در فضاهای ساختمانی محدود و پروژه ­های دارای معارض شود، زیرا افزایش ظرفیت بیرون­ کشش هر تسمه ­نوار تقویت‌شده منجر به کاهش طول یا مقـدار کلی نوارهای موردنیاز در یک پروژه می­ گردد. در انتهای تحقیق مطالعات عددی توسط نرم ­افزار اجزای محدود Plaxis 2D جهت بررسی اندرکنش و تغییرشکل تسمه ­های فلزی انجام شد. در ادامه مدل GEP ارائه‌شده، مقادیر نیروی بیرون ­کشش را با شاخص R2 برابر با 93/0 برای حالت صحت­ سنجی مدل (حالت تست) که پارامتر­های آن در برآورد مدل نقشی نداشته ­اند، ارائه می­ دهد، بنابراین با توجه به نتایج ارائه‌شده پیشنهاد می­ شود به­ منظور برآورد نیروی بیرون­ کشش از رابطه ارائه‌شده در این مطالعه که با استفاده از GEP ارائه شده است استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and Experimental Study of the Interaction between Strip Contact Surfaces with New Geometry and Sandy Soils and Investigation by GEP Method

نویسنده [English]

  • Javad Esfandiari
Department of civil engineering, kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

     In this study, to study the interaction of soil and strip in the passive and active zoon, pull out experiments, direct shear test and numerical modeling of finite elements were performed. The expected results of this study saved the strip. Also, using genetic expression programming (GEP), new design criteria for soil stabilization in narrow and conflicting building spaces were extracted to estimate the pull out force.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pull out test
  • Direct shear test
  • FEM
  • Plaxis 2D
  • GEP Method
کریمی س، " بررسی هیدرویک جریان در کانال­ های انحرافی با استفاده از کدهای محاسباتی "پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، کرمانشاه، 1394.
ابتهاج ع، "مطالعه عددی انتقال رسوب در سیستم ­های فاضلاب"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، کرمانشاه، 1393.
 
Abdelouhab A, Dias D, Freitag N, “Physical and analytical modelling of geosynthetic strip pull-out behavior”, Geotextiles and Geomembranes, 2010, 28 (1), 44-53.
Abdi MR, Sadrnejad A, Arjomand MA, “Strength enhancement of clay by encapsulating geogrids in thin layers of sand”, Geotextiles and Geomembranes, 2009, 27 (6), 447-455.
Abdi MR, Arjomand MA, “Pullout tests conducted on clay reinforced with geogrid encapsulated in thin layers of sand”, Geotextiles and Geomembranes, 2011, 29 (6), 588-595.
Alfaro MC, Miura N, Bergado DT, “Soil-geogrid reinforcement interaction by pullout and direct shear tests”, Geotechnical Testing Journal (ASTM), 1995, 18 (2), 157-67.
ASTM D2487-11, “Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System (USCS))”, ASTM International, West Conshohochen, PA. www.astm.org, 2007a.
ASTM D3080, “Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils under Consolidated Drained Conditions”, ASTM International, West Conshohochen, PA. www.astm.org, 2004.
ASTM D698-07e1, “Standard Methods for Laboratory Compaction Charactristics of Soil Using Standard Effort (12400 ft-lb/ft3 (600KN-M/m3))”, ASTM International, West Conshohochen, PA. www.astm.org, 2007b.
Balunaini U, Prezzi M, “Interaction of ribbed-metal-strip reinforcement with tire shred-sand mixtures”, Geotechnical and Geological Engineering, 2010, 28 (2), 147-163.
Bathurst RJ, Allen TM, Walters DL, “Reinforcement loads in geosynthetic walls and the case for a new working stress design method”, Geotextiles and Geomembranes, 2005, 23 (4), 287-322.
Bergado DT, Teerawattanasuk C, “2D and 3D numerical simulations of reinforced embankments on soft ground”, Geotextiles and Geomembranes, 2008, 26 (1), 39-55.
Chen HT, Hung WY, Chang CC, Chen YJ, Lee CJ, “Centrifuge modeling test of a geotextile-reinforced wall with a very wet clayey backfill”, Geotextiles and Geomembranes, 2007, 25 (6), 346-359.
Esfandiari J, Selamat MR, “Laboratory investigation on the effect of transverse member on pull out capacity of metal strip reinforcement in sand”, Geotextiles and Geomembranes, 2012, 35, 41-49.
Ferreira C, “Gene Expression Programming: A New Adaptive Algorithm for Solving Problems”, Complex Systems, 2001, 13 (2), 87-129.
Ferreira C, “Gene Expression Programming: Mathematical Modeling by an Artificial Intelligence”, 2nd Edition, Springer-Verlag, Germany. 2006.
Goodhue MJ, Edil TB, Benson CH, “Interaction of foundry sands with geosynthetics”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2001, 127 (4), 353-362.
Gurung N, “1-D analytical solution for extensible and inextensible soil/rock reinforcement in pull-out tests”, Geotextiles and Geomembranes, 2001, 19 (4), 195-212.
Haeri SM, Noorzad R, Oskoorouchi AM, “Effect of geotextile reinforcement on the mechanical behavior of sand”, Geotextiles and Geomembranes, 2000, 18 (6), 385-402.
Handy RL, “Discussion: Prediction of Field Behavior of Reinforced Soil Wall Using Advanced Constitutive Model”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2007, 133 (1), 121-123.
Jewell R, “Reinforcement bond capacity”, Geotechnique, 1990, 40 (3), 513-518.
Khedkar MS, Mandal JN, “Pullout behaviour of cellular reinforcements”, Geotextiles and Geomembranes, 2009, 27 (4), 262-271.
Koza JR, “Genetic programming: On the programming of computers by means of natural selection”, MIT Press, Cambridge, MA, 1992.
Lajevardi SH, Dias D, Racinais J, “Analysis of soil-welded steel mesh reinforcement interface interaction by pull-out tests”, Geotextiles and geomembranes, 2013, 40, 48-57.
Li AL, Rowe RK, “Effects of viscous behavior of geosynthetic reinforcement and foundation soils on the performance of reinforced embankments”, Geotextiles and Geomembranes, 2008, 26 (4), 317-334.
Moraci N, Cardile G, “Deformative behaviour of different geogrids embedded in a granular soil under monotonic and cyclic pullout loads”, Geotextiles and Geomembranes, 2012, 32, 104-110.
Nouri H, Fakher A, Jones CJFP, “Development of horizontal slice method for seismic stability analysis of reinforced slopes and walls”, Geotextiles and Geomembranes, 2006, 24 (3), 175-187.
Palmeira EM, “Soil-geosynthetic interaction: modelling and analysis”, Geotextiles and Geomembranes, 2009, 27 (5), 368-390.
Palmeira EM, Palmeira GWE, “Large scale direct shear tests on reinforced soil”, Soils and Foundations, Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1989, 29 (1), 18-30.
Panah AK, Yazdi M, Ghalandarzadeh A, “Shaking table tests on soil retaining walls reinforced by polymeric strips”, Geotextiles and Geomembranes, 2015, 43 (2), 148-161.
Potyondy JG, “Skin friction between various soils and construction materials”, Geotechnique, 1961, 11 (4), 339-353.
Racana N, Grédiac M, Gourves R, “Pull-out response of corrugated geotextile strips”, Geotextiles and Geomembranes, 2003, 21 (5), 265-288.
Sieira ACC, Gerscovich DM, Sayão AS, “Displacement and load transfer mechanisms of geogrids under pullout condition”, Geotextiles and Geomembranes, 2009, 27 (4), 241-253.
Skinner GD, Rowe RK, “A novel approach to the bearing capacity stability of geosynthetic reinforced retaining walls constructed on yielding foundations”, Canadian Geotechnical Journal, 2005b, 42 (3), 763-779.
Skinner GD, Rowe RK, “Design and behaviour of a geosynthetic reinforced retaining wall and bridge abutment on a yielding foundation”, Geotextiles and Geomembranes, 2005, 23 (3), 234-260.
Subaida EA, Chandrakaran S, Sankar N, “Experimental investigations on tensile and pullout behaviour of woven coir geotextiles”, Geotextiles and Geomembranes, 2008, 26 (5), 384-392.
Sugimoto M, Alagiyawanna AMN, “Pullout behavior of geogrid by test and numerical analysis”, Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 2003, 129 (4), 361-371.
Sukmak K, Han J, Sukmak P, Horpibulsuk S, “Numerical parametric study on behavior of bearing reinforcement earth walls with different backfill material properties”, 2016.
Sukmak K, Sukmak P, Horpibulsuk S, Han J, Shen S L, Arulrajah A, “Effect of fine content on the pullout resistance mechanism of bearing reinforcement embedded in cohesive-frictional soils”, Geotextiles and Geomembranes, 2015, 43 (2), 107-117.
Varuso RJ, Grieshaber JB, Nataraj MS, “Geosynthetic reinforced levee test section on soft normally consolidated clays”, Geotextiles and Geomembranes, 2005, 23 (4), 362-383.
Yin G, Wei Z, Wang JG, Wan L, Shen L, “Interaction characteristics of geosynthetics with fine tailings in pullout test”, Geosynthetics International, 2008, 15 (6), 428-436.
Zhang MX, Zhou H, Javadi AA, Wang ZW, “Experimental and theoretical investigation of strength of soil reinforced with multi-layer horizontal-vertical orthogonal elements”, Geotextiles and Geomembranes, 2008, 26 (1), 1-13.
Zhou WH, Yin JH, Hong CY, “Finite element modelling of pullout testing on a soil nail in a pullout box under different overburden and grouting pressures”, Canadian Geotechnical Journal, 2011, 48 (4), 557-567.