بررسی عملکرد میکروجلبک در بخش های مختلف تصفیه خانه فاضلاب با به کارگیری آنالیز آماری

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

به‌طورکلی مدیریت منابع آب و فاضلاب برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار امری ضروری است. امروزه به­ علت توانایی بالقوه پساب‌ها در آلوده‌سازی منابع غذایی و آب‌ها و همچنین امکان رشد انواع مختلف میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا درون آن‌ها، تأکید زیادی بر جمع‌آوری و رفع آلودگی از انواع پساب انجام می‌گیرد. از این­رو لازم است علاوه بر استفاده از روش‌های کارآمد در تصفیه فاضلاب روش‌هایی توسعه یابند که به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به ­صرفه می‌باشند. یافتن یک روش مناسب برای تصفیه فاضلاب و تخلیه ایمن آن به منابع آبی یک چالش بزرگ می‌باشد زیرا نیازمند در نظر داشتن مسائل مختلف فنی و اقتصادی است. یکتایی هر یک از این مسائل انتخاب یک روش مناسب برای تصفیه پساب را بسیار مشکل می‌سازد. استفاده از ریزجلبک‌ها برای تصفیه انواع فاضلاب شهری، کشاورزی و صنعتی روشی بسیار مناسب می‌باشد زیرا جلبک‌ها با استفاده از فتوسنتز، نور خورشید را به توده‌های زیستی مفیدی تبدیل کرده که مواد مغذی نظیر نیتروژن و فسفـر را مصرف کرده و از پدیـده تغذیه گرایی در منابع آبی جلوگیری می‌کنند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان حذف پارامترهایی چون نیتروژن کل، نیتروژن آمونیاکی، فسفر کل و اورتو فسفات از پساب شهری به­ ترتیب 5/87%، 4/99%، 25/81 و 95/86% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Microalgae Performance in Different sectors of Wastewater Treatment Plant Using Statistical Analysis

نویسندگان [English]

  • Elham Ghaemi
  • Abdolreza Karbassi
  • Behnoosh Aminzade Goharrizi
Faculty of Environmental Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Industrialization and growth of population during the last century has led to destruction of many ecosystems used by mankind. Entrance of different kinds of sewage to open water and rivers is known as the first factor reducing the quality of water resource available for mankind. The volume of pollutants in the sewage including total suspended solid, biological oxygen demand and chemical oxygen demand, reached tens of thousands milligrams per liter (Chan et al., 2009).
Generally, in order to achieve sustainable economic development, water resources and wastewater management are necessary. Hence, it is necessary to use cost effective methods beside practical methods. Using microalgae for treatment of different kinds of municipal, agricultural and industrial wastewater is an affordable method (de Godos et al., 2010; Di Termini et al., 2011; Muñoz and Guieysse, 2006). Nowadays using microalgae in wastewater treatment has gained lots of attention, since microalgae can produce large amounts of biomass in order to attain valuable products and energy besides wastewater treatment and also prevent carbon dioxide from entering the atmosphere. Furthermore, treatment of different kinds of wastewater by means of microalgae is an environmental friendly method, because in this process no secondary pollutant is produced. The produced biomass is also recycled and used (Olguin, 2003; Rawat et al., 2011).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microalgae
  • Nitrogen
  • Phosphate
  • Environment
  • Pollution
فرامرزی م ع، فروتن‌فر ح، شکیبایی م، "بیوتکنولوژی ریز جلبک‌ها"، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران.
Abdel-Raouf N, Al-Homaidan A, Ibraheem IBM, “Microalgae and wastewater treatment: A review”, Saudi Journal of Biological Sciences, 2012, 19, 257-275.
Aslan S, Kapdan I, “Batch kinetics of nitrogen and phosphorus removal from synthetic wastewater by algae”, Ecological Engineering, 2006, 28, 64-70.
Chan Y, Chong M, Law C, Hassell DG, “A review on anaerobic-aerobic treatment of industrial and municipal wastewater”, Chemical Engineering Journal, 2009, 155, 1-18.
Christenson L, Sims R, “Production and harvesting of microalgae for wastewater treatment, biofuels, and bioproducts”, Biotechnology Advances, 2011, 29, 686-702.
de Godos I, Vargas V, Blanco S, González M, Soto R, García-Encina P, Becares E, Muñoz R, “A comparative evaluation of microalgae for the degradation of piggery wastewater under photosynthetic oxygenation”, Bioresource Technology, 2010, 101, 5150-5158.
Di Termini I, Prassone A, Cattaneo C, Rovatti M, “On the nitrogen and phosphorus removal in algal photobioreactors”, Ecological Engineering, 2011, 37, 976-980.
Matusiak K, Przytocka-Jusiak M, Leszczyńska-Gerula K, Horoch M, “Studies on the Hurification of wastewater from the nitrogen fertilizer industry by intensive algal cultures. II: Removal of nitrogen from wastewater”, Acta Microbiol Pollut, 1976, 25, 361-374.
Muñoz R, Guieysse B, “Algal-bacterial processes for the treatment of hazardous contaminants: a review”, Water Research, 2006, 40, 2799-2815.
Olguin E “Phycoremediation: key issues for cost-effective nutrient removal processes”, Biotechnology Advances, 2003, 22, 81-91.
Rawat I, Ranjith Kumar R, Mutanda T, Bux F, “Dual role of microalgae: Phycoremediation of domestic wastewater and biomass production for sustainable biofuels production”, Applied Energy, 2011, 88, 3411-3424.
Reeves T, “Nitrogen removal”, Water Pollution Control Federation, 1972, 44, 1895.
Ruiz-Martinez A, Martin Garcia N, Romero I, Seco A, Ferrer J, “Microalgae cultivation in wastewater: nutrient removal from anaerobic membrane bioreactor effluent”, Bioresource Technology, 2012, 126, 247-253.
Tam NFY, Wong YS, “The comparison of growth and nutrient removal activated sewages”, Environmental Pollution, 1990, 65, 93-108.
Wang L, Min M, Li Y, Chen P, Chen Y, Liu Y, Wang Y, Ruan R, “Cultivation of green algae Chlorella sp. in different wastewaters from municipal wastewater treatment plant”, Applied Biochemistry and Biotechnology, 2010, 162, 1174-1186.