نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش تحکیم بهبود خواص خزشی خاک رس اصلاح شده با نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن (مطالعه موردی: منبع قرضه هسته‌ سد شهید شاهچراغی) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 206-215]
 • آزمایش تک محوری بهسازی مارن سبز تبریز با استفاده از زئولیت و متارس فعال شده بازی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 24-35]
 • آزمایش سه محوری بررسی تأثیرات سیکل‌های ذوب و انجماد بر پارامترهای تغییرشکلی ماسه تثبیت شده به روش بیولوژیکی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 13-23]
 • آزمایش کرامب اثر پودر شیشه بازیافتی بر پتانسیل واگرایی و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‌های واگرا [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 75-84]
 • آزمایش هیدرومتری دوگانه اثر پودر شیشه بازیافتی بر پتانسیل واگرایی و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‌های واگرا [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 75-84]
 • آسیب پذیری ارزیابی آسیب پذیری اتاق کنترل بتن مسلح ضد انفجار در تأسیسات پالایشگاهی به روش همبسته اویلری- لاگرانژی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 138-151]
 • آلاینده فلز سنگین تأثیر حرارت و نوع کاتیون لایه آب دوگانه رس بر جذب فلز آلاینده مس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 1-12]

ا

 • اتاق کنترل ارزیابی آسیب پذیری اتاق کنترل بتن مسلح ضد انفجار در تأسیسات پالایشگاهی به روش همبسته اویلری- لاگرانژی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 138-151]
 • اتصالات وصله ای تشخیص آسیب در اتصالات پیچی دکل های انتقال نیرو به کمک یکی از روش های یادگیری ماشین: بسته بندی درختی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 53-64]
 • اثر پرتابی نسبت جابه جایی غیرالاستیک سیستم های دارای زوال تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه و بدون پالس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 36-52]
 • اثر جهت‌داری پیش‌رونده نسبت جابه جایی غیرالاستیک سیستم های دارای زوال تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه و بدون پالس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 36-52]
 • اجزای محدود اصلاح رابطه شتاب معادل زلزله‌های افقی و قائم در مخازن بیضوی روزمینی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 216-231]
 • الیاف پلی پروپیلن بهبود خواص خزشی خاک رس اصلاح شده با نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن (مطالعه موردی: منبع قرضه هسته‌ سد شهید شاهچراغی) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 206-215]
 • الکترواسموز ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره‌گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 179-190]
 • الکتروکینتیک ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره‌گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 179-190]
 • اندازه ذرات مطالعه اثرات اندازه ذرات بر رفتار پیش لرزه ای مدل های فیزیکی متشکل از خاک های دانه ای خشک بد دانه بندی شده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 85-99]
 • انفجار ارزیابی آسیب پذیری اتاق کنترل بتن مسلح ضد انفجار در تأسیسات پالایشگاهی به روش همبسته اویلری- لاگرانژی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 138-151]
 • اویلری- لاگرانژی ارزیابی آسیب پذیری اتاق کنترل بتن مسلح ضد انفجار در تأسیسات پالایشگاهی به روش همبسته اویلری- لاگرانژی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 138-151]

ب

 • بالشتک دانه ای بهسازی خاک ماسه ای سست با بالشتک دانه ای و ستون سنگی در سلول واحد [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 191-205]
 • برازش آماری اصلاح رابطه شتاب معادل زلزله‌های افقی و قائم در مخازن بیضوی روزمینی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 216-231]
 • برهم کنش مکانیکی برهم کنش مکانیکی مابین زمین لرزه های بزرگ بخش شرقی ایران [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 164-178]

پ

 • پارامترهای تغییرشکلی بررسی تأثیرات سیکل‌های ذوب و انجماد بر پارامترهای تغییرشکلی ماسه تثبیت شده به روش بیولوژیکی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 13-23]
 • پایش سلامت سازه ای تشخیص آسیب در اتصالات پیچی دکل های انتقال نیرو به کمک یکی از روش های یادگیری ماشین: بسته بندی درختی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 53-64]
 • پودر شیشه بازیافتی اثر پودر شیشه بازیافتی بر پتانسیل واگرایی و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‌های واگرا [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 75-84]

ت

 • تأسیسات پالایشگاهی ارزیابی آسیب پذیری اتاق کنترل بتن مسلح ضد انفجار در تأسیسات پالایشگاهی به روش همبسته اویلری- لاگرانژی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 138-151]
 • تثبیت به روش بیولوژیکی بررسی تأثیرات سیکل‌های ذوب و انجماد بر پارامترهای تغییرشکلی ماسه تثبیت شده به روش بیولوژیکی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 13-23]
 • تثبیت خاک اثر پودر شیشه بازیافتی بر پتانسیل واگرایی و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‌های واگرا [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 75-84]
 • تراوش ارزیابی نسبت نفوذپذیری مصالح بدنه سد خاکی با هسته رسی با استفاده از مدل رفتار تراوش سه بعدی (مطالعه موردی: سدّ ستارخان اهر) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 152-163]
 • تغییرات تنش کولمب برهم کنش مکانیکی مابین زمین لرزه های بزرگ بخش شرقی ایران [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 164-178]

ج

 • جریان آشفته بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه‌ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان‌های دائمی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 112-125]

ح

 • حرارت تأثیر حرارت و نوع کاتیون لایه آب دوگانه رس بر جذب فلز آلاینده مس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 1-12]
 • حوزه دور از گسل نسبت جابه جایی غیرالاستیک سیستم های دارای زوال تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه و بدون پالس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 36-52]
 • حوزه نزدیک گسل نسبت جابه جایی غیرالاستیک سیستم های دارای زوال تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه و بدون پالس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 36-52]

خ

 • خاک ریزدانه بررسی اثر نفت خام بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک های ریزدانه منطقه پالایشگاه شازند اراک [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 126-137]
 • خاکریز دانه ای مطالعه اثرات اندازه ذرات بر رفتار پیش لرزه ای مدل های فیزیکی متشکل از خاک های دانه ای خشک بد دانه بندی شده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 85-99]
 • خاک رس ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره‌گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 179-190]
 • خاک ماسه ای سست بهسازی خاک ماسه ای سست با بالشتک دانه ای و ستون سنگی در سلول واحد [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 191-205]
 • خاک واگرا اثر پودر شیشه بازیافتی بر پتانسیل واگرایی و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‌های واگرا [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 75-84]
 • خطوط لوله مرکب بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه‌ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان‌های دائمی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 112-125]

د

 • دکل های انتقال نیرو تشخیص آسیب در اتصالات پیچی دکل های انتقال نیرو به کمک یکی از روش های یادگیری ماشین: بسته بندی درختی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 53-64]
 • دی‎ هیدروکسیلاسیون تأثیر حرارت و نوع کاتیون لایه آب دوگانه رس بر جذب فلز آلاینده مس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 1-12]

ر

 • رس تأثیر حرارت و نوع کاتیون لایه آب دوگانه رس بر جذب فلز آلاینده مس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 1-12]
 • رفتار خزشی خاک رس نرم بهبود خواص خزشی خاک رس اصلاح شده با نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن (مطالعه موردی: منبع قرضه هسته‌ سد شهید شاهچراغی) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 206-215]
 • رکورد حوزه نزدیک بدون پالس نسبت جابه جایی غیرالاستیک سیستم های دارای زوال تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه و بدون پالس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 36-52]
 • روابط هیدرودینامیک اصلاح رابطه شتاب معادل زلزله‌های افقی و قائم در مخازن بیضوی روزمینی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 216-231]
 • رواناب تجزیه و تحلیل پتانسیل سیل خیزی و تولید رواناب حوضه آبخیز سد شهید رجایی ساری بر اساس GIS و رویکرد سنجش از دور [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 100-111]

ز

 • زمین‌لرزه برهم کنش مکانیکی مابین زمین لرزه های بزرگ بخش شرقی ایران [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 164-178]
 • زئولیت بهسازی مارن سبز تبریز با استفاده از زئولیت و متارس فعال شده بازی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 24-35]

ژ

 • ژئوپلیمریزاسیون بهسازی مارن سبز تبریز با استفاده از زئولیت و متارس فعال شده بازی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 24-35]
 • ژئوتکنیک ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره‌گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 179-190]

س

 • ستون سنگی بهسازی خاک ماسه ای سست با بالشتک دانه ای و ستون سنگی در سلول واحد [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 191-205]
 • سختی بررسی تأثیرات سیکل‌های ذوب و انجماد بر پارامترهای تغییرشکلی ماسه تثبیت شده به روش بیولوژیکی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 13-23]
 • سد خاکی ستارخان ارزیابی نسبت نفوذپذیری مصالح بدنه سد خاکی با هسته رسی با استفاده از مدل رفتار تراوش سه بعدی (مطالعه موردی: سدّ ستارخان اهر) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 152-163]
 • سیکل‌های ذوب و انجماد بررسی تأثیرات سیکل‌های ذوب و انجماد بر پارامترهای تغییرشکلی ماسه تثبیت شده به روش بیولوژیکی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 13-23]
 • سلول واحد بهسازی خاک ماسه ای سست با بالشتک دانه ای و ستون سنگی در سلول واحد [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 191-205]
 • سیمانتاسیون بهسازی مارن سبز تبریز با استفاده از زئولیت و متارس فعال شده بازی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 24-35]
 • سنجش از دور تجزیه و تحلیل پتانسیل سیل خیزی و تولید رواناب حوضه آبخیز سد شهید رجایی ساری بر اساس GIS و رویکرد سنجش از دور [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 100-111]

ش

 • شبیه‌سازی عددی بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه‌ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان‌های دائمی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 112-125]
 • شرق ایران برهم کنش مکانیکی مابین زمین لرزه های بزرگ بخش شرقی ایران [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 164-178]
 • شکل های مودی تشخیص آسیب در اتصالات پیچی دکل های انتقال نیرو به کمک یکی از روش های یادگیری ماشین: بسته بندی درختی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 53-64]

ض

 • ضریب تحکیم بررسی اثر نفت خام بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک های ریزدانه منطقه پالایشگاه شازند اراک [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 126-137]
 • ضریب نفوذپذیری بررسی اثر نفت خام بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک های ریزدانه منطقه پالایشگاه شازند اراک [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 126-137]

ف

 • فرسایش خاک تجزیه و تحلیل پتانسیل سیل خیزی و تولید رواناب حوضه آبخیز سد شهید رجایی ساری بر اساس GIS و رویکرد سنجش از دور [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 100-111]
 • فرکانس طبیعی مطالعه اثرات اندازه ذرات بر رفتار پیش لرزه ای مدل های فیزیکی متشکل از خاک های دانه ای خشک بد دانه بندی شده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 85-99]
 • فرکانس های طبیعی تشخیص آسیب در اتصالات پیچی دکل های انتقال نیرو به کمک یکی از روش های یادگیری ماشین: بسته بندی درختی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 53-64]
 • فشار آب حفره ای ارزیابی نسبت نفوذپذیری مصالح بدنه سد خاکی با هسته رسی با استفاده از مدل رفتار تراوش سه بعدی (مطالعه موردی: سدّ ستارخان اهر) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 152-163]
 • فشار سینه کار بررسی تأثیر فشار سینه کار حفاری تونل بر روی قنات با استفاده از مدل سازی عددی (مطالعه موردی: خط دو متروی تبریز) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 65-74]

ق

 • قنات بررسی تأثیر فشار سینه کار حفاری تونل بر روی قنات با استفاده از مدل سازی عددی (مطالعه موردی: خط دو متروی تبریز) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 65-74]

ک

 • کاتیون لایه آب دوگانه تأثیر حرارت و نوع کاتیون لایه آب دوگانه رس بر جذب فلز آلاینده مس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 1-12]
 • کنترلpH ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره‌گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 179-190]

گ

 • گازوئیل ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره‌گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 179-190]
 • گسل فعال برهم کنش مکانیکی مابین زمین لرزه های بزرگ بخش شرقی ایران [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 164-178]

ل

 • لایه آب دوگانه بررسی اثر نفت خام بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک های ریزدانه منطقه پالایشگاه شازند اراک [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 126-137]

م

 • ماده فعال سطحی ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره‌گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 179-190]
 • مارن سبز بهسازی مارن سبز تبریز با استفاده از زئولیت و متارس فعال شده بازی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 24-35]
 • متارس بهسازی مارن سبز تبریز با استفاده از زئولیت و متارس فعال شده بازی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 24-35]
 • مخازن بیضوی اصلاح رابطه شتاب معادل زلزله‌های افقی و قائم در مخازن بیضوی روزمینی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 216-231]
 • مدل پیش لرزه ای مطالعه اثرات اندازه ذرات بر رفتار پیش لرزه ای مدل های فیزیکی متشکل از خاک های دانه ای خشک بد دانه بندی شده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 85-99]
 • مدل سازی عددی بررسی تأثیر فشار سینه کار حفاری تونل بر روی قنات با استفاده از مدل سازی عددی (مطالعه موردی: خط دو متروی تبریز) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 65-74]
 • مدل فیزیکی مطالعه اثرات اندازه ذرات بر رفتار پیش لرزه ای مدل های فیزیکی متشکل از خاک های دانه ای خشک بد دانه بندی شده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 85-99]
 • مسلح کننده ژئوگرید بهسازی خاک ماسه ای سست با بالشتک دانه ای و ستون سنگی در سلول واحد [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 191-205]
 • مقاومت فشاری ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره‌گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 179-190]
 • منبع قرضه هسته‌ سد شهید شاهچراغی بهبود خواص خزشی خاک رس اصلاح شده با نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن (مطالعه موردی: منبع قرضه هسته‌ سد شهید شاهچراغی) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 206-215]

ن

 • نانوسیلیس بهبود خواص خزشی خاک رس اصلاح شده با نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن (مطالعه موردی: منبع قرضه هسته‌ سد شهید شاهچراغی) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 206-215]
 • نرم‌افزار Flac3D ارزیابی نسبت نفوذپذیری مصالح بدنه سد خاکی با هسته رسی با استفاده از مدل رفتار تراوش سه بعدی (مطالعه موردی: سدّ ستارخان اهر) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 152-163]
 • نرم افزار فلوئنت بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه‌ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان‌های دائمی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 112-125]
 • نیروهای هیدرودینامیکی بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه‌ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان‌های دائمی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 112-125]
 • نسبت جابه جایی غیرالاستیک نسبت جابه جایی غیرالاستیک سیستم های دارای زوال تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه و بدون پالس [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 36-52]
 • نشت نفت بررسی اثر نفت خام بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک های ریزدانه منطقه پالایشگاه شازند اراک [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 126-137]
 • نشست سطح زمین بررسی تأثیر فشار سینه کار حفاری تونل بر روی قنات با استفاده از مدل سازی عددی (مطالعه موردی: خط دو متروی تبریز) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 65-74]
 • نظریه هازنر اصلاح رابطه شتاب معادل زلزله‌های افقی و قائم در مخازن بیضوی روزمینی [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 216-231]
 • نفت خام بررسی اثر نفت خام بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک های ریزدانه منطقه پالایشگاه شازند اراک [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 126-137]
 • نفوذپذیری ارزیابی نسبت نفوذپذیری مصالح بدنه سد خاکی با هسته رسی با استفاده از مدل رفتار تراوش سه بعدی (مطالعه موردی: سدّ ستارخان اهر) [53.4، شماره 113، 1402، صفحه 152-163]