اصلاح رابطه شتاب معادل زلزله‌های افقی و قائم در مخازن بیضوی روزمینی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

چکیده

در این تحقیق به موضوع شتاب معادل زلزله در مخازن بیضوی روزمینی پرداخته شده است. اساساً مخزن سازه‌ای است که برای ذخیره انواع مایع به ­کار می‌رود و در انواع زمینی و هوایی و نیز بتنی و فولادی، کاربرد گسترده‌ای در تصفیه‌خانه‌ها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها دارد. با توجه به اعمال نیروهای دینامیکی و هیدرودینامیکی عظیم به یک مخزن بزرگ در هنگام زلزله و اهمیت زیاد تداوم عملکرد کامل سازه مذکور در شرایط بحرانی، مطالعه رفتار لرزه‌ای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در بارگذاری لرزه‌ای مخازن با استفاده از روابط نظریه هازنر (Housner)، پارامترهای شتاب معادل زلزله افقی و قائم مورد نیاز هستند لذا هدف تحقیق حاضر به­ دست آوردن روابطی با دقت مناسب برای پارامترهای مذکور در مخازن بیضوی می‌باشد. برای حصول به هدف مذکور، مخازن بیضوی مختلف با تکنیک اجزای محدود در نرم‌افزار آنسیس (ANSYS) مدل‌سازی و تحت زلزله‌های گوناگون تحلیل دینامیکی گردیده‌اند. سپس با استفاده از روش برازش آماری بر اساس نتایج روش اجزای محدود، روابطی غیرخطی برای پارامترهای مذکور به ­دست آمده‌اند. از تحقیق حاضر نتیجه گردید که دقت میانگین روابط شتاب معادل زلزله افقی و قائم پیشنهادی این تحقیق، به ­ترتیب 16 درصد و 26 درصد از دقت میانگین رابطه شتاب معادل زلزله آیین‌نامه طراحی نیروگاه‌های اتمی بالاتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modification of Equivalent Acceleration Relation of Horizontal and Vertical Earthquakes in Ground Elliptical Tanks

نویسندگان [English]

  • Reza Lotfi
  • Masoud Mahmoudabadi
  • Ehsan Dehghani
Faculty of Engineering, University of Qom, Qom , Iran
چکیده [English]

Modification of equivalent acceleration relation of horizontal and vertical earthquakes in ground elliptical tanks was done in the current study. The seismic analysis of the tank is highly important because by investigating the results obtained from this analysis, a useful recognition of the tank behavior quality can be obtained at the time of a real earthquake. The results of the seismic analysis include the impulsive pressure and the wave height of fluid on different points of the tank. In Housner theory, earthquake equivalent acceleration is a key parameter in calculation of impulsive vibration mode parameters such as impulsive pressure and impulsive force. US nuclear reactors and earthquakes code presented a simple relation to calculate earthquake equivalent acceleration. To obtain more calculation accuracy in the ground elliptical tanks, a suitable equation was provided in the current study for the earthquake equivalent acceleration, by the use of principles of statistical regression. Because of less average error, the use of the equation proposed by this study instead of the equation presented by US nuclear reactors and earthquakes code, provides more accuracy in the tank design applications. By the study of the conclusions of this research, it was revealed that the accuracy index of horizontal and vertical earthquake equivalent acceleration relations developed by this research is 16% and 26% more than that of the corresponding relations of US nuclear reactors and earthquakes code, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elliptical tanks
  • Hydrodynamic relations
  • Housner theory
  • Finite elements
  • Statistical regression
Alemzade H, Shakib H, “Numerical study of the response of ground steel tanks with free rocking motion under effect of horizontal excitation of earthquake”, Structure and Steel Journal, 2016, 13, 71-79. http://journalisss.ir/article-1-179-fa.html
Behnamfar F, Moradi R, Hashemi S, “Dynamic analysis of flexible concrete cylindrical storage tanks subjected to horizontal and vertical ground motion”, Journal of Concrete Research, 2019, 12 (1), 39-57. https://sid.ir/paper/197195/fa
Cakir T, Livaoglu R, “Fast practical analytical model for analysis of backfill rectangular tank fluid interaction systems”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering Journal, 2012, 37, 24-37. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2012.01.013
Compagnoni M, Curadelli O, “Experimental and numerical study of the response of cylindrical steel tanks under seismic excitation”, Journal of Civil Engineering, 2017, 1-13. https://doi.org/10.1007/s40999-017-0218-3
Dubey A, Maurya M, Tripathi S, “Time history analysis of underground water tank for different seismic intensities”, International Journal of Science and Research, 2020, 9 (6), 963-967. DOI:10.21275/SR20612100503
Gurkalo F, Du Y, Poutos K, Bescos C, “The nonlinear analysis of an innovative slit reinforced concrete water tower in seismic regions”, Engineering Structures Journal, 2017, 134, 138-149. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.12.033
Housner G, “Dynamic pressures on accelerated fluid containers”, Bulletin of the Seismological Society of America, 1957, 47 (1), 15-35.
Jabar A, Patel H, “Seismic behaviour of rc elevated water tank under different staging pattern and earthquake characteristics”, Journal of Advanced Engineering Research and Studies, 2012, 1 (3), 293-296. http://doi.org/10.22214/ijraset.2019.6077
Jamalvandi M, Amiri M, “Influence of seismic isolation systems on behavior of fluid inside thin-walled steel tanks”. Jordan Journal of Civil Engineering, 2021, 15 (4), 534-550.
        https://search.proquest.com/openview/e50d7f3612c02ee748cd6363e369e0e7/1
Jani B, Agrawal V, Patel V, “Effects of soil condition on elevated water tank using time history analysis with different staging systems”, International Journal of Civil Engineering, 2020, 7 (6), 41-47.
Jin H, Calabrese A, Liu Y, “Effects of different damping baffle configurations on the dynamic response of a liquid tank under seismic excitation”, Engineering Structures, 2021, 229.
Joseph A, Joseph G, “Fluid structure soil interaction effect on dynamic behaviour of circular water tanks”, International Journal of Structural Engineering, 2019, 10 (1).
      https://doi.org/10.1504/IJSTRUCTE.2019.101432
Kalani L, Navayineya B, Tavakoli H, Vaseghi J, “Dynamic analysis of elevated water storage tanks due to ground motions rotational and translational components”, Journal of Science and Engineering, 2014, 39, 4391-4403. https://doi.org/10.1007/s13369-014-1042-6
Kazem H, Mehrpouya S, “Estimation of sloshing wave height in broad cylindrical oil storage tanks using numerical methods”, Journal of Structural Engineering and Geotechnics, 2012, 2 (1), 55-59. https://journals.iau.ir/article_734_a8a82ba2b558b471bb98ff41a1e54fcd
Kianoush M, Ghaemmaghami A, “The effect of earthquake frequency content on the seismic behavior of concrete rectangular liquid tanks using the finite element method incorporating soil structure interaction”, Engineering Structures Journal, 2011, 33, 2186-2200.
Kotrasova K, Grajciar I, Kormanikova E, “Dynamic time history response of cylindrical tank considering fluid structure interaction due to earthquake”, Applied Mechanics and Materials Journal, 2014, 617, 66-69. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.617.66
Kotrasova K, Hegedusova I, Harabinova S, Panulinova E, Kormanikova E, “The possible causes of damage to concrete tanks numerical experiment of fluid structure soil interaction”, Key Engineering Materials Journal, 2017, 738, 227-237. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.738.227
Kralik J, “Dynamic analysis of soil fluid tank interaction due to earthquake event”, International Conference on Dynamics of Rigid and Deformable Bodies, Ustinadlabem, 2012. https://www.researchgate.net/publication/256429819_Dynamic_analysis_of_soil-fluid-tank_interaction_due_to_earthquake_even
Lee C, Lee J, “Nonlinear dynamic response of a concrete rectangular liquid storage tank on rigid soil subjected to three-directional ground motion”, Applied Sciences, 2021, 11 (10). https://doi.org/10.3390/app11104688
Lockheed aircraft corporation and Holmes and Narver incorporation, “Nuclear reactors and earthquakes”, Division of Reactor Development, Washington, USA, 1963.
Moslemi M, “Seismic response of ground cylindrical and elevated conical reinforced concrete tanks”, PhD Thesis, Ryerson University, Toronto, Canada, 2011.
Moslemi M, Kianoush M, “Parametric study on dynamic behaviour of cylindrical ground supported tanks”, Engineering Structures Journal, 2012, 42, 214-230. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.04.026
Musa A, Eldamatty A, “Design procedure for liquid storage steel conical tanks under seismic loading”, Journal of Civil Engineering, 2017, 1-53. https://doi.org/10.1139/cjce-2016-0297
Naresh K, “Seismic analysis of overhead INTZE water tank subjected to sloshing effect”, International Journal of Innovative Research in Technology, 2019, 6 (3), 105-112.
      https://www.academia.edu/40064692/Seismic_Analysis_of_Over_Head_INTZE_Water_Tank_Subjected_to_Sloshing_Effect
Ozsarac V, Brunesi E, Nascimbene R, “Earthquake-induced nonlinear sloshing response of above-ground steel tanks with damped or undamped floating roof”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2021, 144.
Pacific earthquake engineering research center, “Ground motion database”, Berkeley, USA, 2020.
Pandit A, Biswal K, “Evaluation of dynamic characteristics of liquid sloshing in sloped bottom tanks”, International Journal of Dynamics and Control, 2020, 8 (2), 162-177.
      https://doi.org/10.1007/s40435-019-00527-8
Phan H, Paolacci F, Bursi O, Tondini N, “Seismic fragility analysis of elevated steel storage tanks supported by reinforced concrete columns”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2017, 1-50. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2017.02.017
Ranjbar M, Bozorgmehrnia S, Madandoust R, “Seismic behaviour evaluation of concrete elevated water tanks”, Civil Engineering Infrastructures Journal, 2013, 46 (2), 175-188.
https://doi.org/10.7508/CEIJ.2013.02.005
Rawat A, Matsagar V, Nagpal A, “Seismic analysis of steel cylindrical liquid storage tank using coupled acoustic-structural finite element method for fluid-structure interaction”, International Journal of Acoustics and Vibration, 2020, 25 (1), 27-40. https://doi.org/10.20855/ijav.2020.25.11499
Rawat A, Mittal V, Chakraborty T, Matsagar V, “Earthquake induced sloshing and hydrodynamic pressures in rigid liquid storage tanks analyzed by coupled acoustic structural and Euler Lagrange methods”, Thin Walled Structures Journal, 2019, 134, 333-346. https://doi.org/10.1016/j.tws.2018.10.016
SAS IP Inc., “ANSYS Documentation”, South pointe, USA, 2016.
Seismosoft Ltd, “Technical information sheet”, Pavia, Italy, 2018.
Sensebastian N, Thomas A, Kurian J, “Seismic analysis of elevated water tank in a framed building”, Journal of Engineering and Technology, 2017, 4 (6), 1629-1632. https://www.academia.edu/33830614/SEISMIC_ANALYSIS_OF_ELEVATED_WATER_TANK_IN_A_FRAMED_BUILDING
Tedesco J, “Vibrational characteristics and seismic analysis of cylindrical liquid storage tanks”, PhD Thesis, Lehigh University, Bethlehem, USA, 1982.
Tiwari N, Hora M, “Interaction analysis of intze tank fluid layered soil system”, Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015, 10 (2), 940-953. https://www.semanticscholar.org/paper/INTERACTION-ANALYSIS-OF-INTZE-TANK-FLUID-LAYERED-Tiwari/a65c2ea9f6c6d01922d2d9516f11758b51655f15
Tiwari N, Hora M, “Transient analysis of elevated intze water tank fluid soil system”, Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015, 10 (2), 869-882. https://www.researchgate.net/publication/282269575_Transient_analysis_of_elevated_intze_water_tank-fluid-soil_system
Uhlirova L, Jendzelovsky N, “Dynamic analysis of rectangular tank using response spectra”, Vibroengineering Procedia Journal, 2019, 23, 99-104. https://doi.org/10.21595/vp.2019.20657
Wieschollek M, Kopp M, Hoffmeister B, Feldmann M, “Seismic design of spherical liquid storage tanks”, Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Corfu, 2011. https://www.researchgate.net/publication/262767732_Seismic_design_of_spherical_liquid_storage_tanks
Wolfram research incorporation, “Mathematica documentation center”, Champaign, USA, 2016.
Yosefi A, Naderi R, Talebpur M, Shahabifar H, “Static and dynamic analysis of storage tanks considering soil structure interaction”, Journal of Applied and Basic Sciences, 2013, 6 (4), 515-532. https://www.semanticscholar.org/paper/Static-and-Dynamic-Analysis-of-Storage-Tanks-Samangany-Naderi/5f81a3e7eb5fdb6892a641648c4b4ec53d9e68f1
Zhang R, Chu S, Sun K, Zhang Z, Wang H, “Effect of the directional components of earthquakes on the seismic behavior of an unanchored steel tank”, Applied Sciences Journal, 2020, 10 (16), 54-89. https://doi.org/10.3390/app10165489