اصلاح رابطه شتاب معادل زلزله‌های افقی و قائم در مخازن بیضوی روزمینی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در این تحقیق به موضوع شتاب معادل زلزله در مخازن بیضوی روزمینی پرداخته شده است. اساسا مخزن سازه ای است که برای ذخیره انواع مایع به کار می رود و در انواع زمینی و هوایی و نیز بتنی و فولادی، کاربرد گسترده ای در تصفیه خانه ها، پالایشگاهها و کارخانه ها دارد. با توجه به اعمال نیروهای دینامیکی و هیدرودینامیکی عظیم به یک مخزن بزرگ در هنگام زلزله و اهمیت زیاد تداوم عملکرد کامل سازه مذکور در شرایط بحرانی، مطالعه رفتار لرزه ای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در بارگذاری لرزه ای مخازن با استفاده از روابط نظریه هازنر، پارامترهای شتاب معادل زلزله افقی و قائم مورد نیاز هستند لذا هدف تحقیق حاضر به دست آوردن روابطی با دقت مناسب برای پارامترهای مذکور در مخازن بیضوی می باشد. برای حصول به هدف مذکور، مخازن بیضوی مختلف با تکنیک اجزای محدود در نرم افزار آنسیس مدلسازی و تحت زلزله های گوناگون تحلیل دینامیکی گردیده اند. سپس با استفاده از روش برازش آماری بر اساس نتایج روش اجزای محدود، روابطی غیرخطی برای پارامترهای مذکور به دست آمده اند. از تحقیق حاضر نتیجه گردید که دقت میانگین روابط شتاب معادل زلزله افقی و قائم پیشنهادی این تحقیق، به ترتیب 16 درصد و 26 درصد از دقت میانگین رابطه شتاب معادل زلزله آیین نامه طراحی نیروگاههای اتمی بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modification of horizontal and vertical earthquakes equivalent acceleration relation in on-ground elliptical tanks

نویسندگان [English]

  • Reza Lotfi 1
  • Masoud Mahmoudabadi 2
  • Ehsan Dehghani 3
1 Department of engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Qom,Qom,Iran
3 Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The subject of the earthquake equivalent acceleration in the aboveground elliptical tanks has been dealed with in this study. Tank basically is a structure used for the storage of various fluids and in such types as ground and elevated and also concrete and steel, has extensive application in sewage plants, refineries and factories. Considering the application of substantial dynamic and hydrodynamic forces on a large tank in the event of an earthquake and high importance of complete function continuation of this structure in critical conditions, the study of its seismic behavior is of great importance. Horizontal and vertical earthquake equivalent accelerations are needed in seismic loading of tanks using Housner theory relations, hence the purpose of current study is finding relations with suitable accuracy for these parameters in elliptical tanks. To achieve this purpose, various elliptical tanks have been modeled by the finite elements technique in ANSYS software and dynamically have been analyzed under different earthquakes. Then nonlinear relations have been found for these parameters using statistical regression method based on the conclusions of finite elements method. It was concluded from the current study that the average precision of the horizontal and vertical earthquake equivalent acceleration relations proposed in this study, is 16 % and 26 % higher than that of the earthquake equivalent acceleration relation proposed in the nuclear reactors design code respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elliptical tanks
  • Hydrodynamic relations
  • Housner theory
  • Finite elements
  • Statistical regression