بررسی اثر نفت بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاکهای ریزدانه منطقه پالایشگاه شازند اراک

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران

چکیده

با گسترش صنایع نفت و فرسودگی تاسیسات و خطوط لوله، نشت مواد نفتی بیشتر می شود. نشت نفت علاوه بر تأثیرات منفی محیط زیستی، باعث ایجاد تغییراتی در خواص ژئوتکنیکی خاک می شود. این تغییرات در خاکهای درشت دانه به صورت فیزیکی و در خاکهای ریزدانه به صورت فیزیکی و ساختاری رخ داده و منجر به کاهش ظرفیت باربری و افزایش نشست پذیری خاک زیر پی می شود. به منظور بررسی‌ ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه در اثر نفوذ نفت، نمونه خاکی از محدوده پالایشگاه شازند اراک برداشته شده و با نسبتهای وزنی 0-5-10-15-20 درصد نفت خام مخلوط شده و نمونه سازی با تراکم 90 درصد دانسیته حداکثر (روش پروکتور) صورت گرفته و آزمایشات مختلف فیزیکی و مکانیکی انجام شده است. نتایج آزمایشها نشان می دهد که با افزودن نفت تا 10 درصد، حد روانی 21 درصد کاهش یافته و در ادامه با افزایش آن تا 15 درصد، حد روانی افزایش یافته و با افزودن 20 درصد دوباره کاهش می یابد. البته شاخص خمیری تقریباً با افزایش مقدار نفت، روند کاهشی دارد. در آزمایش تراکم، حداکثر وزن مخصوص خشک خاک با افزودن نفت افزایش یافته و درصد رطوبت بهینه نیز با افزایش مقدار نفت تا 10 درصد کاهش و سپس افزایش می یابد. همچنین افزودن نفت به طور کلی باعث کاهش ضریب نفوذپذیری خاک می شود. افزایش مقدار نفت در تحکیم خاک اثری متفاوت داشته و ضریب تحکیم خاک با افزایش مقدار نفت، افزایش می یابد. ضمناً مقاومت فشاری تک محوری خاک با افزایش مقدار نفت کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of petroleum on the physical and mechanical properties of fine-grained soils of Arak Shazand refinery area

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Hasani 1
  • Ebrahim Asghari-Kaljahi 2
  • Sina Majidian 3
1 PhD Student,, Department of Civil Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak
2 Department of Earth Sciences, University of Tabriz
3 Assistant Prof.,, Department of Civil Engineering, University of Science and Technology of Mazandaran
چکیده [English]

With the expansion of oil industries, the leakage of oil materials increases. In addition to the negative effects of the environment, the oil leakage causes changes in the physical and geotechnical properties of the soil. These changes in granular soils are in the form of changes in the physical properties and structure of the soil, which leads to a decrease in the bearing capacity and an increase in the settlement of the soil under the foundation. In order to investigate the geotechnical behavior of fine-grained soils due to oil infiltration, a soil sample was taken from the Shazand Arak Refinery area and mixed with 0-5-10-15-20 percent crude oil by weight and remolded with a density of 90 percent of the maximum density (Proctor method) has been subjected to various physical and mechanical tests. Of course, the plastic index has a decreasing trend with the increase of the amount of crude oil. In the compaction test, the maximum dry unit weight of the soil increases with the addition of crude oil and the optimum moisture content decreases with the increase of the amount of crude oil up to 10% and then increases. In addition, the addition of oil generally reduces the permeability coefficient of the soil. Increasing the amount of oil has a different effect on soil consolidation, and the coefficient of soil consolidation increases with increasing the amount of oil. In addition, the uniaxial compressive strength of the soil decreases with the increase of the oil content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crude oil
  • Oil leakage
  • Consolidation
  • Permeability
  • Fine grained soil
  • Double layer