ارزیابی نسبت نفوذ پذیری مصالح بدنه سد خاکی با هسته رسی با استفاده از مدل رفتار تراوش سه بعدی (مطالعه موردی سد ستارخان اهر)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران ، واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

چکیده

در این تحقیق تراوش از بدنه سد ستارخان اهر با استفاده از نرم افزار Flac3D به روش تفاضل محدود پرداخته شده است. بدلیل ماهیت سه بعدی نفوذ پذیری جریان، رفتار مدل تحلیل تراوش به صورت دوبعدی و سه بعدی بررسی گردید. در بیشتر زمانهای شبیه سازی اختلاف دو حالت کم و حداکثر به 17 درصد می رسد لذا درسد مذکور بردار جریان آب به موازات محور سد تعیین کننده نبوده و روند تولید فشار آب حفره ای از همان رویکرد مدل دوبعدی تبعیت می کند. نتایج تحلیل عددی مذکور با نتایج ابزاردقیق سد نیز مقایسه گردیده و تطابق خوبی نشان می دهد و اختلاف نتایج مدل با قرائت ها کمتر از 5 درصد می باشد. متغیر اصلی در تحلیل تراوش سد، ضریب نفوذپذیری مصالح بوده و با انجام تحلیل حساسیت از 0.1 تا 10 برابر نفوذ پذیری مصالح هسته و پوسته، نقش آن در نتایج و رفتار تراوش بدنه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد نسبت نفوذ پذیری پوسته به هسته در رفتار تراوش آن موثر بوده و با کاهش آن رفتار بدنه به حالت یکنواخت و همانند یک سد همگن نزدیکتر می گردد. این موضوع در بررسی روند تغییرات فشار آب حفره ای در پوسته و هسته و با حرکت از بالادست به پایین دست بخوبی مشاهده می گردد. با ثابت ماندن این نسبت الگوی تراوش در بدنه تغییری نکرده و تنها با توجه به مقادیر نفوذ پذیری مصالح، زمان بروز فشار آب حفره ای تولیدشده تغییر می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the material permeability ratio of earthen dam with clay core using by 3D seepage modelling (case study : Sattarkhan Dam)

نویسندگان [English]

  • reza parkam shadbad 1
  • Sina Fard Moradi Nia 2
  • Alireza Alizadeh Mjdi 3
1 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department Of Civil Engineering,Tabriz Branch,Islamic Azad University,Tabriz,Iran
3 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

This research investigates seepage from the body of the Setarakhan Ahar dam using the Flac3D software with the finite difference method. Due to the three-dimensional nature of flow permeability, the behavior of the seepage analysis model was examined in both two-dimensional and three-dimensional modes. In most simulation times, the difference between the minimum and maximum modes reaches 17%, so the water flow vector in the mentioned dam is not parallel to the dam axis and the trend of creating cavity water pressure follows the same approach as the two-dimensional model. The numerical analysis results were compared with the accurate results of the dam and showed a good match, with differences between the model results and readings less than 5%. The main variable in dam seepage analysis is the permeability coefficient of materials, by conducting sensitivity analysis from 0.1 to 10 times the permeability of the core and shell materials, its role in the results and behavior of dam seepage was examined. The results show that the ratio of shell to core permeability is effective in the behavior of dam seepage, as it decreases, the behavior of the dam approaches a uniform and homogeneous state. This is observed well in examining the trend of changes in cavity water pressure in the shell and core while moving from upstream to downstream. With this ratio remaining constant, the seepage pattern in the body does not change, and only the time of creating cavity water pressure changes based on the permeability values of materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seepage
  • Sattarkhan Dam
  • permeability
  • pore water pressure
  • Flac3D software