ارزیابی کارایی مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 بر پالایش خاک رسی آلوده به گازوئیل با بهره گیری از فرآیند الکتروکینتیک و تعیین مقاومت فشاری خاک رس پس از حذف آلاینده

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی بازرسی فنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران

چکیده

آلودگی خاک های حاوی هیدروکربن های نفتی یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی می باشد، از این رو لازم است تا در مورد پاکسازی مواد هیدروکربنی از جمله گازوئیل در مناطق نفت خیز تدابیری صورت بگیرد، جهت پاکسازی این ترکیبات از خاک راه کارهای مختلف از جمله استفاده از فرآیند الکتروکینتیک بکار می رود. این روش برای پاکسازی خاک های ریزدانه خصوصا رسی موثر می باشد، در این تحقیق، پاکسازی خاک رسی آلوده به گازوئیل به روش الکتروکینتیک در حضور مواد فعال سطحی SDS و Tween 20 مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثر کنترل pH در کاتولیت و آنولیت بر فرآیند اصلاح الکتروکینتیکی خاک رسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج فرآیند نشان می دهد که در غیاب ماده فعال سطحی روش الکتروکینتیک راندمان بسیار کم در پاکسازی گازوئیل از خاک رس دارد آنگاه در حضور ماده فعال سطحی بازدهی حذف افزایش چشمگیری دارد، با کنترل pH در کاتولیت و آنولیت و افزایش غلظت ماده فعال سطحی بازدهی حذف گازوئیل از خاک افزایش می یابد. با کاربرد Tween 20 کمترین میزان پاکسازی در غلظت 05/0 % برابر با 18% به دست آمده است این در حالی است که SDS توانست حدودا 49 % از گازوئیل را در غلظت 15/0 % ماده فعال سطحی حذف کند، در ادامه تحقیق آزمایش تک محوری جهت تعیین مقاومت فشاری محصور نشده نمونه خاک انجام گرفته است که نشان می دهد فرآیند پاکسازی سبب افزایش مقاومت فشاری خاک می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of efficiency of SDS and Tween 20 surfactants on refining of diesel contaminated clay using electrokinetic process and determination of compressive strength of clay after removal of contaminant

نویسندگان [English]

 • Ali Taherian 1
 • Maryam Yazdi 1
 • Iman Danaei 2
 • Amir ali Zad 1
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Technical Inspection Engineering, Abadan Faculty of Petroleum, University of Petroleum Industry, Abadan, Iran
چکیده [English]

Pollution of soils containing petroleum hydrocarbons is one of the most important environmental challenges, so it is necessary to take measures to clean up hydrocarbons, including diesel, in oil-rich areas. The phrase uses the electrokinetic process. This method is effective for cleaning fine-grained soils, especially clay. In this study, the cleaning of diesel-contaminated clay by electrokinetic method in the presence of surfactants SDS and Tween 20 is evaluated and the effect of pH control on catolite and anolite on the process electrokinetic modification of clay has been evaluated. The process results show that in the absence of surfactant, the electrokinetic method has a very low efficiency in cleaning diesel from clay. Diesel rises from the soil. Using Tween 20, the lowest purification rate was obtained at a concentration of 0.05% equal to 18%, while SDS was able to remove about 49% of diesel at a concentration of 0.15% of surfactant. Uniaxial to determine the unrestricted compressive strength of the soil sample has been done, which shows that the clearing process increases the compressive strength of the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electro kinetics
 • Clay
 • Diesel
 • PH control
 • Surfactant
 • Compressive strength
 • Electro osmosis