دوره و شماره: دوره 53.2، شماره 111، شهریور 1402، صفحه 1-217 (تابستان 1402)