بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های دارای جداساز لرزه‌ای پایه با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

مطالعه حاضر به تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر روی رفتار لرزه ­ای قاب ­های جداسازی شده پایه تحت زلزله­ های حوزه نزدیک و دور پرداخته است. برای این منظور، نتایج تحلیل­ های دینامیکی غیرخطی قاب ­های یک، چهار و هشت طبقه جداسازی شده پایه، با قاب­ های متناظر پایه ثابت، مقایسه شدند. طبق نتایج می­توان گفت که شتاب طبقات در سازه­ های دارای جداساز پایه، به ­شدت کاهش می ­یابد و در برخی حالات به حدود 20 درصد حالت پایه ثابت و حتی کم­تر نیز می­ رسد. ملحوظ کردن اثر اندرکنش خاک و سازه در قاب­ های یک و چهار طبقه دارای جداساز پایه، تأثیر چندانی روی تغییرمکان جانبی طبقات ندارد اما در قاب 8 طبقه روی بستر نرم تحت زلزله­ های حوزه نزدیک، تا حدود 80 درصد بیشتر است. همچنین نشان داده شد که برای قاب ­های دارای جداساز پایه، جذب انرژی در تیرها و ستون­ ها تا 100 درصد در مقایسه با قاب­ های بدون جداساز کاهش می­ یابد. در این حالت، در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه تأثیر چندان زیادی در نتایج جذب انرژی قاب­ های جداشده در پایه ندارد. درمجموع با توجه به نتایج شتاب و تغییرمکان طبقات می­توان گفت استفاده از جداساز لرزه ­ای پایه، برای قاب هشت طبقه مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Seismic Behavior of Base-Isolated Buildings under Near and Far-Field Earthquakes by Considering the Soil-Structure Interaction

نویسندگان [English]

  • Maryam Rashidi 1
  • Mojtaba Fathi 2
  • Afshin Naserpour 2
1 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

     The present paper investigates the effect of soil-structure interaction on the seismic behavior of base-isolated frames under near and far-fault earthquakes. For this purpose, the nonlinear time history results of 1, 4 and 8-story base-isolated frames are compared with corresponding fixed base ones. ABAQUS finite element software is used for numerical modeling on which time history analyzes are performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic isolation
  • Soil-structure interaction
  • Soft soil
  • Near field
  • Floor acceleration
  • Floor displacement
استاندارد 2800، " آیین­ نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله"، ویرایش چهارم، وزارت راه و شهرسازی، 1393.
نشریه شماره 523، " راهنمای طراحی و اجرای سیستم­ های جداساز لرزه­ ای در ساختمان‌ها"، معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی، 1389.
Alavi E, Alidoost M, “Soil-structure interaction effects on seismic behavior of base-isolated buildings”, In Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Lisbon, Portugal Sep. 24 (24-28), 2012.
Alhan C, Gazi H, Kurtuluş H, “Significance of stiffening of high damping rubber bearings on the response of base-isolated buildings under near-fault earthquakes”, Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 79, 297-313.
American Society of Civil Engineers (ASCE), “Minimum design loads for buildings and other structures”, American Society of Civil Engineers, Virginia, USA, 2010.
Behnamfar F, Sayyadpour H, “The near-field method: a modified equivalent linear method for dynamic soil-structure interaction analysis. Part I: Theory and methodology”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2016, 14 (8), 2361-2384.
Bhagat S, Wijeyewickrema AC, “Seismic response evaluation of base-isolated reinforced concrete buildings under bidirectional excitation”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2017, 16 (2), 365-382.
Buckle IG, Mayes RL, “Seismic isolation: history, application, and performance-a world view”, Earthquake spectra, 1990, 6 (2), 161-201.
Calio I, Greco A, Santini A, “A parametric study of sliding multistory buildings under harmonic excitations”, In Proceedings of the Eleventh European Conference on Earthquake Engineering, 1998.
Casciati S, Borja RI, “Dynamic FE analysis of South Memnon Colossus including 3D soil-foundation-structure interaction”, Computers and Structures, 2004, 82 (20-21), 1719-1736.
Castaldo P, Ripani M, “Optimal design of friction pendulum system properties for isolated structures considering different soil conditions”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2016, 90, 74-87.
Cubrinovski M, Ishihara K, “Simplified method for analysis of piles undergoing lateral spreading in liquefied soils”, Soils and Foundations, 2004, 44 (5), 119-133.
Ding Y, Chen X, Li A, Zuo X, “A new isolation device using shape memory alloy and its application for long-span structures”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2011, 10 (2), 239-252.
Garevski M, Gjorgiev I, Edip K, Sesov V, Cvetanovska J, “Effects of soil medium on response of base isolated multistory frame structures”, In 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal, September, 2012,
Goda K, Lee CS, Hong HP, “Lifecycle cost-benefit analysis of isolated buildings”, Structural Safety, 2010, 32 (1), 52-63.
Ismail M, “Inner pounding control of the RNC isolator and its impact on seismic isolation efficiency under near-fault earthquakes”, Engineering Structures, 2015, 86, 99-121.
Jangid RS, “Response of pure-friction sliding structures to bi-directional harmonic ground motion”, Engineering Structures, 1997, 19 (2), 97-104.
Jangid RS, Kelly JM, “Base isolation for near‐fault motions”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2001, 30 (5), 691-707.
Jaya KP, Prasad AM, “Embedded foundation in layered soil under dynamic excitations”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2002, 22 (6), 485-498.
Jia G, Shi Z, “A new seismic isolation system and its feasibility study”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2010, 9 (1), 75-82.
Karapetrou ST, Fotopoulou SD, Pitilakis KD, “Seismic vulnerability assessment of high-rise non-ductile RC buildings considering soil-structure interaction effects”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2015, 73, 42-57.
Kelly JM, “Earthquake-resistant design with rubber”, Springer, New York, USA, 1993.
Kelly JM, “Progress of applications and development in base isolation for civil and industrial structures in the United States”, In Proceedings of the International Post-SMiRT Conference Seminar, 1999, 71-84.
Kelly JM, “Seismic isolation as an innovative approach for the protection of engineered structures”, In 11th European Conference on Earthquake Engineering, 1998, 338.
Komodromos P, “Simulation of the earthquake-induced pounding of seismically isolated buildings”, Computers & Structures, 2008, 86 (7-8), 618-626.
Li CP, Liu WQ, Wang SG, Du DS, “Analysis of soil-structure interaction (SSI) effects on seismic response of base-isolated structures”, In Advanced Materials Research, 2011, 163, 4199-4207.
Lu LY, Lin GL, Shih MH, “An experimental study on a generalized Maxwell model for nonlinear viscoelastic dampers used in seismic isolation”, Engineering Structures, 2012, 34, 111-123.
Luco JE, “Effects of soil-structure interaction on seismic base isolation”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2014, 66, 167-177.
Lysmer J, Kuhlemeyer RL, “Finite dynamic model for infinite media”, Journal of the Engineering Mechanics Division, 1969, 95 (4), 859-877.
Mahmoud S, Austrell PE, Jankowski R, “Non-linear behaviour of base-isolated building supported on flexible soil under damaging earthquakes”, In Key Engineering Materials, 2012, 488, 142-145.
Manna B, Baidya DK, “Dynamic nonlinear response of pile foundations under vertical vibration-Theory versus experiment”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2010, 30 (6), 456-469.
Manolis GD, Markou A, “A distributed mass structural system for soil-structure-interaction and base isolation studies”, Archive of Applied Mechanics, 2012, 82 (10), 1513-1529.
Mavronicola E, Komodromos P, “Assessing the suitability of equivalent linear elastic analysis of seismically isolated multi-storey buildings”, Computers and structures, 2011, 89 (21-22), 1920-1931.
Mazza F, “Lateral-torsional response of base-isolated buildings with curved surface sliding system subjected to near-fault earthquakes”, Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 92, 64-85.
Mazza F, Mazza M, “Nonlinear seismic analysis of irregular rc framed buildings base-isolated with friction pendulum system under near-fault excitations”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2016, 90, 299-312.
Mazza F, Vulcano A, “Effects of near‐fault ground motions on the nonlinear dynamic response of base‐isolated rc framed buildings”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2012, 41 (2), 211-232.
Mazza F, Vulcano A, Mazza M, “Nonlinear dynamic response of RC buildings with different base isolation systems subjected to horizontal and vertical components of near-fault ground motions”, The Open Construction and Building Technology Journal, 2012, 6 (1), 373-383.
Minasidis G, Hatzigeorgiou GD, Beskos DE, “SSI in steel frames subjected to near-fault earthquakes”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2014, 66, 56-68.
Naeim F, Kelly JM, “Design of seismic isolated structures: from theory to practice”, John Wiley and Sons, 1999.
Ozbulut OE, Bitaraf M, Hurlebaus S, “Adaptive control of base-isolated structures against near-field earthquakes using variable friction dampers”, Engineering Structures, 2011, 33 (12), 3143-3154.
Polycarpou PC, Komodromos P, “Earthquake-induced poundings of a seismically isolated building with adjacent structures”, Engineering Structures, 2010, 32 (7), 1937-1951.
Rayhani MH, El Naggar MH, “Numerical modeling of seismic response of rigid foundation on soft soil”, International Journal of Geomechanics, 2008, 8 (6), 336-346.
Sharbatdar MK, Vaez SH, Amiri GG, Naderpour H, “Seismic response of base-isolated structures with LRB and FPS under near fault ground motions”, Procedia Engineering, 2011, 14, 3245-3251.
Sheikhi J, Fathi M, Rahnavard R, “Natural rubber bearing incorporated with high toughness steel ring dampers”, Structures, 2020, 24, 107-123.
Sheikhi J, Fathi M, Rahnavard R, Napolitano R, “Numerical analysis of natural rubber bearing equipped with steel and shape memory alloys dampers”, Structures, 2021, 32, 1839-1855.
Soyoz S, Cetin Ko, Sucuoglu H, “Effects of soil-structure interaction and base isolation on seismic performance of foundation soils”, 2007.
Spyrakos CC, Koutromanos IA, Maniatakis CA, “Seismic response of base-isolated buildings including soil-structure interaction”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2009, 29 (4), 658-668.
Spyrakos CC, Maniatakis CA, Koutromanos IA, “Soil-structure interaction effects on base-isolated buildings founded on soil stratum”, Engineering Structures, 2009, 31 (3), 729-737.
Tsai CS, Su HC, “Investigation of soil-structure interaction and higher-mode effects on dynamic response of base-isolated structure founded on half space1”, In Pressure Vessels and Piping Conference (Vol. 55744, p. V008T08A009), American Society of Mechanical Engineers, 2013.
Tsai CS, Su HC, “Role of soil-structure interaction in base-isolated structures founded on soil stratum overlying half space”, In Pressure Vessels and Piping Conference, Vol. 55744, V008T08A010, American Society of Mechanical Engineers, 2013.
Veletsos AS, Verbič B, “Vibration of viscoelastic foundations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1973, 2 (1), 87-102.
Wolf JP, “Spring‐dashpot‐mass models for foundation vibrations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1997, 26 (9), 931-949.
Zhao C, Valliappan S, Wang YC, “A numerical model for wave scattering problems in infinite media due to p‐and sv‐wave incidences”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1992, 33 (8), 1661-1682.