دوره و شماره: دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 1-110 (تابستان 96) 
بررسی رفتار تجربی گروه شمع بلند و کوتاه با هد گیردار تحت بار جانبی

صفحه 11-20

آیسان پورجعفر؛ هوشنگ کاتبی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب


کاربرد روش اندازه‌گیری گرهی فشار در شناسایی نشت

صفحه 53-62

محمد عطاری؛ محمود فغفور مغربی؛ علی رضا منوریان


یادداشت پژوهشی

ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای جامد شهری تبریز با استفاده از ماتریس‌های RIAM و LEOPLD

صفحه 77-87

محمد طاهری؛ مهدی غلامعلی فرد؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مهدی ثاقییان