بررسی اثرات تغییر مکان ناشی از گودبرداری بر سازه مجاور در مناطق شهری (مطالعه موردی شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 دانشکده فنی، دانشگاه ایلام

چکیده

امروزه با توجه به کمبود فضا و گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی در مناطق شهری، برای دسترسی به فضای کافی و نیز بستر مناسب در بیشتر پروژه­ها گودبرداری امری اجتناب ناپذیر است. طراحی نادرست و عدم رعایت اصول ایمنی در حفاظت از گود و ساختمان­های مجاور آن منجر به ایجاد خسارت جبران ناپذیری خواهد شد. در این تحقیق اهمیت در نظر گیری تغییرشکل­ها در محیط اطراف محل گودبرداری و میزان تأثیر این تغییر مکان­ها بر روی سازه­های اطراف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. برای این هدف اثر سختی سازه مجاور بر حرکت زمین حاصل از گودبرداری لحاظ شده است. برای این منظور از تقابل دو برنامه اجزاء محدود Etabs و Plaxis و مدل رفتاری خاک سخت شونده برای مصالح زمین استفاده شده است. برای لحاظ نمودن تأثیر سختی سازه مجاور از یک ساختمان بتنی با سیستم مهاربندی قاب خمشی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که سختی سازه مجاور تأثیر قابل توجهی در کنترل تغییر مکان زمین به علت گودبرداری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of Soil Excavation on Earth - Moving in Urban Areas (Case Study: Ilam City)

نویسندگان [English]

  • Sajad Tavakoli 1
  • Mohamad Hosein Aminfar 1
  • Mahmood Edalati 2
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
2 Faculty of Civil Engineering, University of Ilam
چکیده [English]

      This study tried to investigate the importance of considering deformations in the surroundings of the excavation and the effect of these displacements on surrounding structures. In this context, the stiffness impact of adjacent structure on the ground movement resulting from excavation will be determinative because the fundamental problem of excavation in urban areas with old and even new buildings (including structurally weak buildings) is the impact of the various stages of excavation on adjacent structures and vice versa the interaction of excavation of adjacent structure. Several factors affect the behavior of excavation system such as modeling of structures adjacent to the excavation site which depends on the weight, geometry and stiffness of adjacent structure. Various studies have been conducted by various researchers in this field. Horodecki et al [1] have shown that in excavation done in urban areas, vertical displacement of soil level around the pit and adjacent structures can be seen better than the horizontal displacement of braced wall during the construction process. Accordingly, this study investigates this matter in various parts of the city of Ilam. For this purpose, after sampling the running projects in different parts of the studied areas (Ilam city) and conducting necessary tests and determining the behavioral parameters of soil in these areas (with the help of correlation equations), a set of finite element analysis is done. Behavioral model for soil is hardening soil model. To consider the stiffness impact of the adjacent structure the concrete building with moment frame system with real geometry and loading is used. Since the geotechnical software cannot model the structure with complete details, to achieve these goals, the interaction of two programs of Etabs and Plaxis finite element are used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical analysis
  • Excavation
  • Excavation-adjacent Structure interaction
  • Settlement
ذوالقدر ع، یثربی ش، "استفاده از میخکوبی خاک در پایدار سازی دیواره­های گودبرداری­های عمیق- مطالعه موردی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران, 6 و 7 اردیبهشت 1390 دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
سبزی ز، فاخر ع، "ارائه حدود مناسب استفاده از تیرک مایل برای گودبرداری در مناطق شهری"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 و 7 اردیبهشت 1390، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
Horodecki GA, Dembicki E, “Impact of Deep Excavation on Nearby Urban Area”, Proceedings of the 14th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid/Spain, Millpress Science Publ., 575-580, 2014.
Clough GW, O’Rourke TD, Construction induced movements of in - situ walls, Proc., ASCE Conf. on Des. and Perf. of Earth Retaining Struct. Geotech. Spec. 25, ASCE, New York, 439-470, 1990.
Seok JW, Kim OY, Chung CK, Kim MM, "Evaluation of ground and building settlement near braced excavation sites model testing", Canadian Geotechnical Journal, October 2001, Vol. 2001, 38(11), 1127-1133.
ملکی م، بائی ب، بیتی م، "بررسی تأثیر اندرکنش گودبرداری و سازه مجاور آن در تحلیل گودبرداری­ها در محیط­های شهری"، نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیست و یکم، شماره دو، 1389.
Manual PLAXIS, Finite element code for soil and rock plasticity, Delft University of Technology, Netherlands.
توکلی س، ملکی م، "عوامل مؤثر در نشست پی­های گسترده با نگرشی ویژه بر تخمین و توزیع سختی فنرها در تحلیل و طراحی این پی­ها"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، 1387.
توکلی س، "بررسی اثرات گودبرداری خاک درشت دانه بر حرکت زمین در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)"، طرح پژوهشی، دانشگاه جامع علمی کاربردی ایلام 1 (پارسیان)، 1392.
فریدی ع، "پهنه­بندی شهر ایلام از نظر پارامترهای مقاومت برشی خاک با استفاده از نرم­افزار GIS"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق، 1391.