بررسی گزینه‌های دفع پسماند شهری با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهر توریستی رامسر)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی منابع طبیعی- آلاینده‌های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه آلاینده‌های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پسماند از تولیدات غیر قابل اجتناب هر جامعه و مدیریت پسماند یکی از نیازهای اصلی آن جامعه است. از این رو استقرار سامانه مدیریت پسماند ضروری است. یکی از بخش­هایی که اصلاح آن می­تواند نقشی مهمی در ارتقاء سسیستم مدیریت پسماند شهری داشته باشد، انتخاب روش دفع نهایی پسماند است. انتخاب گزینه مناسب دفع پسماند یک مسأله چند معیاره و پیچیده است که باید از لحاظ محیط زیستی، اجتماعی، فنی و اقتصادی به آن توجه شود. هدف از این مطالعه مقایسه سناریوهای مختلف انواع گزینه­های دفع مواد زائد جامد در شهر رامسر و انتخاب سناریو برتر با رویکرد ارزیابی چرخه حیات می­باشد. بدین منظور 15 سناریو در نظر گرفته شده و فهرست­نویسی چرخه حیات در هر سناریو به کمک مدل مدیریت یکپارچه پسماند (IWM) صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده از فهرست نویسی به 5 طبقه اثر شامل مصرف انرژی، گازهای گلخانه­ای، گازهای  اسیدی، مه دود فتوشیمیایی و خروجی­های سمی تخصیص داده شد. مقادیر فهرست شده در فاکتورهای ویژگی­سازی ضرب گردید و شاخص اکولوژیکی برای هر یک از سناریوها به دست آمد و در نهایت برآورد اقتصادی هر یک از سناریوها انجام شد. با مقایسه سناریوها از نظر زیست­محیطی و اقتصادی، سناریو 60% دفن بهداشتی و 40% کمپوست به عنوان گزینه برتر دفع پسماند شهری، شهر رامسر انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Different Alternatives on Municipal Solid Waste Disposal by Using Life Cycle Assessment (LCA) Approach (Case Study: Ramsar)

نویسندگان [English]

  • Maryam Shahnazary 1
  • Mehdi Jalili Ghazizadeh 2
  • Afsaneh Shahbazi 2
1 Environmental Pollutants, Environmental Sciences Research Institute,, University of Shahid beheshti
2 Department of Environmental Technologies, Environmental Sciences Research Institute, University of Shahid beheshti
چکیده [English]

      Solid Waste is one of the unavoidable products of every society that necessitates the establishment of municipal solid waste management (MSWM) system. One of the most important parts that could play an important role in promoting municipal waste management system is waste disposal method. Selecting appropriate waste disposal method is a complicated and multi criteria issue that should be considered regarding environmental, social, economic and technological aspects [1]. The aim of this study was to compare different scenarios of municipal solid waste disposal options in terms of environmental and economic and select the best scenario using Life Cycle Assessment (LCA) approach. In accordance with the ISO standard ISO - 14044 (2006), an LCA consists of four interrelated phases (Fig. 1) [2], and are presented as follows:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue
  • Stress concentration factor (SCF)
  • Tubular KT-joint
  • Internal ring-stiffener
  • Parametric equation
دهقانی­کاظمی و، جعفری ح، یگانه­کیا ز، صالحی ا، "بهبود سیستم مدیریت پسماند شهر تهران با تأکید بر دفع نهایی"، مدیریت شهری، 1391، شماره 32، 153-162.
رفیعی ر، ماهینی ع س، خراسانی ن، " ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)"، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1388، جلد شانزدهم. ویژه نامه دوم.
شفیعی ا، جعفرزاده حقیقت­فرد ن، تقوی ل، عمرانی ق، محمد شفیعی م، "ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری با استفاده از نرم­افزارIWM  و تحلیل اثرات با استفاده از روشMET  (مطالعه موردی شاهین­شهر)"، اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آماش محیط زیستی در ایران، 1393.
Abduli MA, Naqhib A, Yonesi M, Akbari A, "Life cycle assessment (LCA) of solid waste management strategies in Tehran: landfill and composting plus landfill", Environ mental monitoring and Assessment, 2011, 178 (1-4), 487-98.
Adu GA, Eshu JF, "Life Cycle Assess- ment for Environmental Product Declaration of Tropical African Mahogany (Khaya) Lumber Produced in Ghana", International Tropical Timber Organisation (ITTO), 2014.
Agwu, DR. MO., "Issues and challenges of solid waste manage- ment practices in Port Harcourt city, Nigeria", Am. J. Soc. Mgmt. Sci, 2012, 3.2.83-92.
ASTM D4687–95, "American standard guide for general planning of waste sampling", 2006.
ASTM D5231–92, "American standard test method for determina- tion of the composition of unprocessed municipal solid waste", 2008.
ASTM E1109-86, "Standard Test Method for Determining the Bulk Density of Solid Waste Fractions", 2009.
Boustead I, Chaffee C, Dove WT, Yaros RB "Eco-Indices: What can they tell us?" Boustead Consulting, 2000, 53p.
Ferreira S, Cabral M, Cruz N, Simões P, Marques RC, "Life cycle assess- ment of waste management operation", International EIMPack Congress, 2012.
Gidarakos E, Havas G, Ntzamilis P, "Municipal solid waste composi tion determiation supporting the integrated solid waste management system in the Island of Crete", Waste management, 2005, 26(6), 668-679.
Haight M, "Integrated Solid Waste Management Model (Technical Report)", School of Planning, University of waterloo, 2004. ISO 14044, "Environmental Management–Life Cycle Assessment Requ- irements and guidelines", TC/SC: ISO/TC 207/SC 5, 2006, P: 46.
Liamsanguan C, Gheewala SH, "LCA: A Decision Support Tool for Environmental Assesment of MSW management Systems", Journal of Environmental Management, 2007, 87(1), 132-138.
Ozeler D, Yetis U, Demirer GN, "Life cycle assessment of MSW management methods: Ankara case study", Environment International, 2005, 32(3), 405-411.
Sharholy M Ahmad K, Mahmood G, Trivedi RC, "Municipal solid waste manage-ment in Indian cities, A review", Waste Management, 2008, 28: 459-467.
Skordilis A, "Modeling of integrated solid waste management systems in an Island" Resources, Conservation and Recycling, 2004. 41, 243-254.
Tchobanoglous G, Kreit f, "Hand-book of solid waste management", second edition. 2002, DOI: 10.1036 /0071356231.
Tukker A, Huppes G, Guinée J, Heijungs R, Koning A, Oers LV, Suh S, "Environmental Impact of Producys (EIPRO)", Report EUR 22284 EN., Enviro-nmental Impact of Products (EIPRO), 2006.
WRAP Gate Fees Report., "Comparing the cost of alternative waste treatment options", Summary information on gate fees: 2010. www.wrap.org.uk/marketknowledge.