تعیین ضرایب سنتیک تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شیراز با استفاده از راکتور منقطع

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

2 شرکت آب و فاضلاب شیراز

چکیده

در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری لجن فعال ضرایب سنتیک امکان مدل کردن فرآیند تصفیه و پیش‌بینی کیفیت پساب خروجی بر اساس داده‌های ورودی را امکان‌پذیر می‌نماید و در نتیجه امکان طراحی مدول‌های جدید، ارزیابی عملکرد در زمان بهره‌برداری و بهبود روش بهره‌برداری را میسر می‌‌سازد. بنابر این هدف از این پژوهش تعیین ضرایب سنتیک تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شماره یک شیراز با فرآیند لجن فعال می‌باشد. به‌ منظور تعیین ضرایب، روش منقطع با نمونه‌ای با حجم 5/12 لیتر از فاضلاب خروجی حوض ته‌نشینی اولیه برای هر دور راه‌اندازی راکتور پایلوت با حجم 2/46 لیتر مورد استفاده قرار گرفت. پس از تزریق فاضلاب و هوادهی در زمان‌های متفاوت و انجام واکنش، 5/10 لیتر پساب و2 لیتر لجن برای مدت ته‌نشینی 7/0 ساعت تولید گردید. آزمایشات غلظت‌ اکسیژن‌خواهی شیمیائی فاضلاب ورودی و خروجی و جامدات فرار مایع مخلوط شده، حین هوادهی و پس از ته‌نشینی بر اساس استاندارد متد برای 31 بار راه‌اندازی پایلوت در31 روز صورت پذیرفت. در این پژوهش ضریب فروپاشی درونی و ضریب بازدهی رشد به‌ترتیب معادل d-1 1264/0 و gCOD/gvss 6579/0 و حداکثر نرخ ویژه مصرف ماده غذایی و ثابت نیمه اشباع ماده غذایی به  ترتیب gvss.d/gCOD 3467/3 و m3/gCOD 25/305 تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Kinetic Coefficients on Shiraz Municipal Wastewater Treatment Plant by Batch Reactor

نویسندگان [English]

  • Masoud Noshadi 1
  • Alireza Ahadi 2
1 Associate of Water Eng, Shiraz University, Shiraz
2 Shiraz Water & Wastewater Co.
چکیده [English]

The mathematical model for disintegration rate of substrates and production of biomass in the batch reactor is presented by Monod kinetic model. This model includes four required parameters which need to be estimated for proper planning of wastewater biological treatment units and the simulation process in the operational stage (Metcalf and Eddy, 2003). 
Al-Malack (2006) determined the bio-kinetic coefficients of a submerged membrane bio-reactor to treat domestic wastewater. His coefficients were located in 0.49-0.58, 0.037-0.0151, 1.28-6.46, and 289-2933 domains for parameters Y, kd, k, and Ks, respectively, under various MLSS concentrations and substrate loading rates. Naghizadeh (2008) determined the bio-kinetic parameters for a domestic wastewater treatment plant through a submerged membrane reactor by the Monod equation.  The results showed that the Y, kd, Ks, and μm coefficients were 0.067 mgVSS/mgCOD, 0.5 d-1, 65.5 mg/L, and 1.86 d-1, respectively. Mardani et al. (2011) studied the kinetic coefficients of South-Isfahan wastewater treatment plant, operating on the activated sludge process, in various treatment methods including conventional activated, extended aeration, and contact stabilization conditions in pilot scale. Their findings indicated that for the conventional activated condition, Y(mgVSS/mgCOD), kd(d-1), μm(d-1), and Ks(mgCOD/L) were in ranges of 0.48-0.80, 0.0189-0.026, 0.95-0.98, and 52-71, respectively; for the extended aeration condition were in ranges of 0.6174-1.2512, 0.0198-0.0309, 1.96-3.17, and 311.7-508, respectively; and for the contact stabilization condition were in ranges of 0.6322-0.713, 0.0172-0.0387, 0.23-0.42, and 13.8-50.8, respectively. The purpose of the present research is determining the kinetic coefficients for Shiraz domestic wastewater treatment plant using batch reactor method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinetic coefficients
  • Batch reactor
  • Shiraz wastewater treatment plant
  • Activated sludge process
ﭘﯿﺮﺻﺎﺣﺐ م، ﺣﺴﻨﯽ اح، ﺯﯾﻨﺘﯽ­ﺯﺍﺩﻩ ع‌ا، ﻣﺸﯿﺮﭘﻨﺎﻫﯽ م، ﺧﺎﻣﻮﻃﯿﺎﻥ ر، "ﻣﺪﻝ­ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ ﻓﺎﺿﻼب‌هاﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎﻝ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺳﻨﻨﺪﺝ)"، ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠّﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ- ایران، 1392.
تکدستان ا، کردستانی ب، نیسی ع، جلیل­زاده ینگجه ر، "تعیین ضرائب بیوسنتیکی فرآیند بیولوژیکی واحد لجن فعال با هوادهی گسترده در شرایط آب و هوایی گرم در تصفیه خانه بیمارستانی"، آب و فاضلاب، مرداد 1395، مقالات آماده انتشار.
ﻋﻈﻴﻤﻲ ن، ﻃﺎﻫﺮﻳﻮﻥ م، "ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁﻣﻞ)"، آب و فاضلاب، 1392، 24، 3، (87)، 80-87.
Al-Malack MH, "Determination of Bio-Kinetic Coefficient of an Immersed Membrane Bioreactor", Journal of Membrane Science, 2006, 47-58
Benfield LD, Randal CW, "Biological Process Design for Wastewater Treatment", Prentice-Hall Inc, Englewood cliffs, NJ, 1980.
Bjerre HL, "Transformation of Wastewater in an Open Sewer: the Emsher River", Germany, PhD Dissertation, Aalborg University, Aalborg Denmark, 1997.
Clesceri LS, Rice EW, Greenberg AE, Franson MAH, "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", American Public Health Association (APHA) American Water Works Association (AWWA) and Water Environment Federation (WEF), 21st edition, Washington DC, USA, 2005.
Do Ceu Almeida M, Butler D, "In-Sewer Wastewater Characterization and Model Parameter Determination Using Repository", Water Environment Research, 2002, 74(3), 295.
Garcia MD, Grau P, Huete H, Gomez J, Garcia-Heras L, Ayesa E, "New Generic Mathematical Model for WWTP Sludge Digesters Operating under Aerobic and Anaerobic Conditions: Model Building and Experimental Verification", Water Research, 2009, 43(18) ,4626-4642.
Han-Gui H, Qiao F, "An Adaptive Fuzzy Neural Network Based on Self Organizing Map (SOM), Self-Organizing Maps", George K Matsopoulos (Ed.), 2010.
Henze M, Gujer W, Mino T, Loosdrecht MV, "Activated Sludge Models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3", IWA Publishing, 121 pages, 2006.
Hvited-Jacobsen T, Vollertsen J, Nielsen PH, “A Process and Model Concept for Microbial Wastewater Transformation on Gravity Sewers", Water Science Technology, 1998, 25(6), 125.
Joseph F, Malina Jr, "High-Rate Biological Treatment of Wastewater at the Pantex Facility", Alternative to the existing Aerate Lagoon-pond, 1999.
Kappeler J, Gujer W, "Estimation of Kinetic Parameters of Heterotrophic Biomass under Aerobic Conditions and Characterization of Wastewater for Activated Sludge Modeling", Water Science Technology, 1992, 25(6), 125.
Karahan O, Doguel S, "Biological Treatability of Raw and Ozonated Penicillin Formulation Effluent", Journal of Hazard Matter, 2004, 116(1-2), 159-166.
Lawrence AW, MC Carty PL, "Unified Basis for Biological Treatment Design and Operation", Journal of Sed. Proc., ASCE, 1970, 96(SA3): 757.
Li Z, Lerapetritou M, "Process Scheduling under Uncertainly: Review and challenges", Computers and Chemical Engineering, 2008, 32(4-5), 715-727.
Mardani Sh, Mirbagheri A, Amin MM, Ghasemian M, "Determination of Bio-Kinetic Coefficients for Activated Sludge Processes on Municipal Wastewater", Iran journal of Environmental Health Science Engineering, 8, 2011, No.1, 25-34.
Metcalf and Eddy, Inc. "Wastewater Engineering: Treatment and Reuse", McGraw Hill, N.Y., 2nd edition, 1979.
Metcalf and Eddy, Inc. "Wastewater Engineering: Treatment and Reuse", fifth edition, McGraw Hill higher Education, 2003.
Naghizadeh A, Mahdavi AH, Mesdaghinia AR, Sarkhosh M, "Bio-Kinetic Parameters in Municipal Wastewater Treatment with Submerges Membrane Reactor (SMBR)", Proceeding of 12th National Congress of Environmental Health, Tehran, Iran (In Persian), 2008.
Najafpor Gh, Sadeghpour M, Lorestani-Zinatizadeh A, "Determination of Kinetic Parameters in Activated Sludge Process for Domestic Wastewater Treatment Plant", Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly/CICEQ, 2007, Volume 13, 211-215.
Ni BJ, Yu HQ, "A Novel Approach to Evaluate the Production Kinetics of Extracellular Polymeric Substances (EPS) by Activated Sludge Using Weighted Nonlinear Least-Squares Analysis", Journal of Environmental Science and Technology, 2009, 43, 3743-3750.
Pala A, Bolukbas O, "Evaluation of Kinetic Parameters for Biological CNP Removal from a Municipal Wastewater through Batch Tests", Process Biochemistry, 2005, 629-635.
Sin G, De-Pauw DJW, Weijers S, Vanrolleghem PA, "An Efficient Approach to Automate the Manual Trial and Error Calibration of Activated Sludge Models", Journal of Biotechnology and Bioengineering, 2008, 100, 516-528.
Solfrank U, Gujer W, "Characterization of Domestic Wastewater for Mathematical Modeling of Activated Sludge Process, Water Sci. Technol., 1991, 25(6), 141.
Taheri E, Khiadani (Hajian) MH, Amin MM, Nikaeen M, Hassanzadeh A, "Treatment of Saline Wastewater by a Sequencing Batch Reactor with Emphasis on Aerobic Granule Formation", Bioresource Technology, 2012, Volume 111, 21–26.
Tellez GT, Nirmalakhandan N, Gardea-Torresdey JL, "Kinetic Evaluation of a Field-Scale Activated Sludge System for Removing Petroleum Hydrocarbons from Oilfield-Produced Water", Environmental Progress & Sustainable Energy, 2005, Volume 24, Issue 1, 96–104.
Tchobanoglous G, Burton FL, "Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse", Third Edition, New York, McGraw-Hill series in Water Resources and Environmental Engineering, 1991, 1334 pages.
Trojanowicz K, "Calibration and Verification of Models of Organic Carbon Removal Kinetics in Aerated Submerged Fixed-Bed Bio-Film Reactors (ASFBBR): a Case Study of Wastewater from an Oil-Rrefinery", Journal of Water Science and Technology, 2011, 63(10): 2446-56.