دوره و شماره: دوره 50.1، شماره 98، خرداد 1399، صفحه 1-118 (بهار 99) 

مقاله کامل پژوهشی

ارزیابی تأثیر پارامترهای خاک بر رفتار شیروانی خاکی اصلاح شده با میخکوبی

صفحه 1-8

احد باقرزاده خلخالی؛ سید مجتبی قدمگاهی