جداسازی قائم ساختمان‌های یک‌طبقه با میراگرهای مایع لزج غیرخطی برای کاهش پاسخ لرزه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده مهندسی سازه

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی،گروه عمران، تهران

چکیده

در جداسازی لرزه‌ای قائم با اعمال صفحات جداساز قائم یک ساختمان به دو زیرسازه با مشخصات دینامیکی متفاوت با هدف کاهش پاسخ لرزه‌ای جداسازی می‌گردد. در این مطالعه ابتدا ویژگی‌های جداسازی قائم با میراگر خطی بررسی شده است. دستگاه مختصاتی به­عنوان مختصات جداسازی و نمودارهای نگاره‌ای که بیانگر نحوه پاسخ لرزه‌ای سازه‌های جداسازی شده می‌باشد معرفی شده و بر اساس آن سه حالت جداسازی جرمی، اندرکنشی و کنترل جرمی از هم تمیز داده شده است. در ادامه رفتار میراگر مایع لزج غیرخطی در یک سازه یک‌ درجه آزاد تحت اثر بارگذاری هارمونیک مورد مطالعه قرار گرفته و معیاری برای مقایسه پاسخ لرزه‌ای میراگرهای خطی و غیرخطی بر اساس ظرفیت نیروی میراگر پیشنهاد شده است. با انتخاب مجموعه‌ای از رکوردهای زلزله با پریود غالب در محدوده‌های مختلف طیف شتاب و انجام تحلیل‌های تاریخچه پاسخ غیرخطی، کاربرد میراگر مایع لزج غیرخطی در جداسازی قائم به ‌طور جامع مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه دلالت بر این داشت که تکنیک جداسازی قائم یک روش کارآمد برای کاهش پاسخ لرزه‌ای با هر دو میراگر مایع لزج خطی و غیرخطی با توان سرعت در محدوده  می‌تواند در نظر گرفته شود، به‌طوری‌که کاهش پاسخ تا 40 درصد در زیرسازه نرم و بیشتر از آن در زیرسازه سخت قابل دستیابی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vertical Isolation of 1-Story Structures with the Nonlinear Viscous Dampers for Seismic Response Reduction

نویسندگان [English]

  • Reza Milanchian 1
  • Mahmood Hosseini 2
  • Masoud Nekooei 3
1 Department of Structural Engineering, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad
2 Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
3 Department of Structural Engineering, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

The viscous dampers have been considered as preferred supplementary energy dissipating devices for structural vibration control, especially in innovative lateral displacement control strategies. The interactional effects of connected structures were first discussed as a seismic response reduction approach for building systems by Klein et al. (1972). In the vertically isolated structures (VIS), vertical isolation layers are applied in a way to partition the structure into two interactional inner and outer substructures (Ziyaeifar et al. 2012.) A comprehensive investigation was performed on displacement control features of the vertically isolated structures interconnected by viscous and viscoelastic links (Milanchian et al. 2017).
In the present study, the effects of nonlinear behavior of viscous dampers in the efficiency of the VIS are taken into consideration. By using a set of earthquakes with a wide range of dominant periods, and conducting a series of nonlinear time history analyses, the application of nonlinear viscous dampers (NVDs) in the VIS has been thoroughly studied. In these analyses, the interaction effect of isolation ratios and link parameters on response control of the VIS was explored. Also, color contour graphs were defined for presentation and investigation of large amounts of output results, in which three states of Mass Isolation, Interactional State, and Control Mass have been differentiated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical seismic isolation
  • Nonlinear viscous dampers
  • Structural control
  • Seismic response reduction
  • Non-classical damping
  • Runge-Kutta method
Chopra AK, “Dynamics of structures: theory and applications to earthquake engineering”, Prentice-Hall, 2007.
Dipaola M, Navarra G, “Stochastic seismic analysis of MDOF structures with nonlinear viscous dampers”, Structural Control and Health Monitoring, 2009, 16 (3), 303-318.
Federal Emergency Management Agency (FEMA 273), “NEHRP Guidelines for the seismic rehabilitation of buildings”, 1997.
Klein R, Todaro A, Finne I, “Investigation of a method to stabilize wind induced oscillations in large structures”, American Society of Mechanical Engineers, 1972.
Lee D, Taylor DP, “Viscous damper development and future trends”, The Structural Design of Tall Buildings, 2001, 10 (5), 311-320.
Lin WH, Chopra AK, “Earthquake response of elastic SDF systems with non‐linear fluid viscous dampers”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2002, 31 (9), 1623-1642.
MAURER, Earthquake Protection Systems, GENERAL BROCHURES, 2011.
Milanchian R, Hosseini M, Nekooei M, “Vertical isolation of a structure based on different states of seismic performance”, Earthquakes and Structures, 2017, 13 (2), 103-118.
Nekooei M, Ziyaeifar M, “Vertical Seismic Isolation of Structures”, Journal of Applied Sciences, 2008, 8 (24).
Paola MD, Mendola LL, Navarra G, “Stochastic seismic analysis of structures with nonlinear viscous dampers”, Journal of Structural Engineering, 2007, 133, 1475-1478.
Pekcan G, Mander JB, Chen SS, “Fundamental considerations for the design of non‐linear viscous dampers”, Earthquake engineering & structural dynamics, 1999, 28 (11), 1405-1425.
Richardson A, Walsh KK, Abdullah MM, “Closed‐form equations for coupling linear structures using stiffness and damping elements”, Structural Control and Health Monitoring, 2013, 20 (3), 259-281.
Soong TT, Costantinou MC, “Passive and active structural vibration control in civil engineering”, Springer, 2014.
Symans M, Constantinou M, “Passive fluid viscous damping systems for seismic energy dissipation”, ISET Journal of Earthquake Technology, 1998, 35 (4), 185-206.
Terenzi G, “Dynamics of SDOF systems with nonlinear viscous damping”, Journal of Engineering Mechanics, 1999, 125 (8), 956-963.
Xu Y, He Q, Ko J, “Dynamic response of damper-connected adjacent buildings under earthquake excitation”, Engineering Structures, 1999, 21 (2), 135-148.
Zhang W, Xu Y, “Dynamic characteristics and seismic response of adjacent buildings linked by discrete dampers”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1999, 28 (10), 1163-1185.
Zhang W, Xu Y, “Vibration analysis of two buildings linked by Maxwell model-defined fluid dampers”, Journal of Sound and Vibration, 2000, 233 (5), 775-796.
Zhu H, Ge D, Huang X, “Optimum connecting dampers to reduce the seismic responses of parallel structures”, Journal of Sound and Vibration, 2011, 330 (9), 1931-1949.
Zhu H, Xu Y, “Optimum parameters of Maxwell model-defined dampers used to link adjacent structures”, Journal of Sound and Vibration, 2005, 279 (1), 253-274.
Ziyaeifar M, “Method of Mass Isolation in Seismic Design of Structures”, Proceeding of the 12th World Conference on Earthquake Engineering, 2000.
Ziyaeifar M, Gidfar S, Nekooei M, “A model for mass isolation study in seismic design of structures”, Structural Control and Health Monitoring, 2012, 19 (6), 627-645.