بررسی تأثیر ناکاملی بدنه اریب بر رفتار کمانشی مخازن استوانه ای فولادی تحت بارگذاری فشار خارجی یکنواخت

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوی

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده

سازه های پوسته ای به دلیل پایین بودن ضخامت نسبت به دیگر ابعاد، جزو سازه های لاغر محسوب شده و در معرض کمانش می باشند. در این سازه­ها به علت وسعت زیاد پوسته، امکان ساخت یکپارچه وجود نداشته و از تعدادی قطعات پانلی دارای انحنا، که به یکدیگر جوش داده شده اند استفاده می گردد. به همین دلیل ناکاملی های هندسی مختلفی بروز می کنند. عمده این ناکاملی ها در اثر فرآیند جوشکاری، حمل­ونقل، رولینگ نامناسب و مشکلات نصب و اجرا به وجود می آیند. این ناکاملی ها تأثیر مستقیمی در رفتار سازه ای پوسته ها به هنگام کمانش و بار فشاری خارجی دارند. با توجه به این که در اکثر مخازن پوسته ای در دوران بهره­برداری امکان به وجود آمدن حالت مکش (خلأ) زیاد می باشد، لذا نازک بودن پوسته از یک طرف و فشاری بودن نیروهای وارده از سوی دیگر پوسته را در معرض کمانش قرار می دهد. در این تحقیق ناکاملی ناشی از انحراف بدنه مخزن نسبت به راستای قائم تحت عنوان ناکاملی بدنه اریب در مخازن استوانه ای فولادی به­صورت آزمایشگاهی مدل شده و تأثیر آن بر رفتار کمانشی این مخازن تحت اثر فشار خارجی یکنواخت بر روی نمونه های آزمایشگاهی با مقیاس مشخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. همچنین آنالیز المان محدود نمونه های آزمایشگاهی توسط نرم افزار ANSYS انجام شده و نهایتاً با مقایسه نتایج آزمایشگاهی، المان محدود و روابط تحلیلی تأثیر این نوع ناکاملی بر رفتار کمانشی بررسی می گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که این ناکاملی باعث کاهش امواج محیطی و افزایش مقاومت اولیه در کمانش می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Buckling Behavior of Cylindrical Steel Tanks Subjected to Oblique Body Imperfection under Uniform External Pressure

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rastgar 1
  • Hossein Showkati 2
1 Civil Engineering, Islamic Azad University, Khoy
2 Dept of Civil Eng, Urmia University
چکیده [English]

In this research, a field study was accomplished on the implementation of the storage tanks in a refinery site, and the resulted imperfections were identified and categorized. One imperfection experimentally modeled and the buckling behavior of these tanks was evaluated under uniform external pressure. The cylindrical tanks were examined using finite element analysis, and the results were compared with the experimental results. Investigating the findings demonstrated that such imperfection has a significant role in reducing the number of environmental waves in the body and increasing buckling resistance of the tanks under uniform external pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling behavior
  • Geometric imperfection
  • External pressure
  • Cylindrical tank
Abramovich H, Singer J, Weller T, “Repeated buckling and its influence on the geometrical imperfections of stiffened cylindrical shells under combined loading”, International Journal of Nonlinear Mechanics, 2002, 37, 577-588.
Aghajari S, Showkati H, Abedi K, “Experimental Investigation on the buckling of Thin Cylindrical Shells with Two-Stepwise Variable Thickness under External Pressure”, Journal of Structural Engineering and Mechanics, 2011, 39 (6), 849-860.
Brush DO, Almorth BO, “Buckling of Bears, Plates and Shells”, Mc Grow Hill, New York, 1975.
Cao G, Chen Z, Yang L, Fan H, Zhou F, “Analytical study on the buckling of cylindrical shells with arbitrary thickness imperfections under axial compression”, Journal of pressure vessel technology, 2015, 137, 1-9.
Ding X, MColernan R, Rotter JM, “Technique for Precise Measurement of Large-Scale Silos and Tanks”, Journal of Surveying Engineering, 1996, 122 (1), 15-25.
Dowling P, Hardnig JE , Agelidis N, Fahy W, “Buckling of orthogonally stiffened cylindrical shell used in offshore engineering”, Proceeding Colloquium, University of Stuttgart, Germany, 1982, 239-274.
Evkin A, Kolesnikov M, Prikazchikov DA, “Buckling of a spherical shell under external pressure and inward concentrated load”, Journal of Mathematics and Mechanics. Solids, 2016, 1, 1-13.
Farshad M, “Stability of Structures”, 2nd ed, Mc Grow Hill, New York, 1983.
Fatemi SM, Showkati H, Maali M, “Experiments on Imperfect Cylindrical Shells under Uniform External Pressure”, Journal of Thin-Walled Structures, 2013, 65, 14-25.
Ghazijahani T.G, Jiao H, Holloway D, “Experiments on dented cylindrical shells under peripheral pressure”, Journal of Thin-Walled Structures, 2014, 84, 14-25.
Golzan BS, Showkati H, “Buckling of Thin-walled Conical Shells under Uniform External Pressure”, Journal of Thin-Walled Structures, 2008, 46 (5), 516-529.
Hornung U, Saal H, “Buckling Loads of Tank Shells with Imperfection”, International Journal of Nonlinear Mechanics, 2002, 37, 605-621.
Hutchinson JW, Thompson JMT, “Nonlinear buckling behavior of spherical shells: barriers and symmetry-breaking dimples”, Journal of Philos Mathematical, Physical, and Engineering Sciences, 2017, 375, 82-93.
Maraveas C, Balokas GA, Tsavdaridis KD, “Numerical evaluation on shell buckling of empty thin-walled steel tanks under wind load according to current American and European design codes”, Journal of Thin-Walled Structures, 2015, 95, 152-160.
Paor C, Kelliher D, Cronin KWM, Wright DS, Mc Sweeney G, “Prediction of vacuum-induced buckling pressures of thin-walled cylinders”, Journal of Thin-Walled Structures, 2012, 55, 1-10.
Pircher M, Berry PA, Ding X, Bridge RQ, “The shape of circumferential weld-induced imperfections in thin-walled steel silos and tanks”, Journal of Thin-Walled Structures, 2001, 39, 999-1014.
Schneider W, Brede A, “Consistent Equivalent Geometric Imperfection for the Numerical Buckling Strength Verification of Cylindrical Shells under Uniform External Pressure”, Journal of Thin-Walled Structures, 2005, 43, 175-188.
Shen HSh, Chen TY, “Buckling and Post Buckling Behavior of Cylindrical Shell under Combined External Pressure and Axial Compression”, Journal of Thin-Walled Structures, 1991, 12, 321-334.
Showkati H, Ansourian H, “Influence of Primary Boundary Condition on the Buckling of Shallow Cylindrical Shells”, Constructional Steel Research, 1995, 36 (1), 53-75.
Vinson JR, “The Behavior of Thin-Walled Structures: Beams, Plates and Shells”, Kluwer Academic Publisher, Mechanics of Surface Structures, 8, 1998.