دوره و شماره: دوره 44.1، شماره 74، بهار 1393، صفحه 1-140 

مقاله کامل پژوهشی

1. مدل‏سازی پویای سیستم سد و آب‏های زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه آب (مطالعه موردی: سد گلک)

صفحه 1-12

محمدتقی اعلمی؛ سعید فرزین؛ محمدحسین احمدی؛ بهزاد آقابالایی


4. طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری الیافی (FRP)

صفحه 41-54

مهراله رخشانی مهر؛ محمدرضا اصفهانی؛ سیدروح الله موسوی