اثر ماستیک پلی‌یورتانB بر خصوصیات مکانیکی خاک‌های رمبنده

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در طبیعت خاک­هایی یافت می­شوند که با افزایش درصد رطوبت تحت تنش ثابت، میزان کاهش حجم  بسیار زیادی از خود نشان می­دهند. این خاک­ها به خاک­های رمبنده موسوم‌اند. با توجه به گستره خاک­های رمبنده در مناطق مختلف و همچنین به دلیل اهمیت اجرای پروژه­های عمرانی در محل وجود این خاک­ها، تثبیت این خاک­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق جهت تثبیت خاک­های رمبنده از درصد اختلاط­های مختلف از ماده پلی­یورتانB  که یکی از الاستومرهای پرمصرف مهندسی در جهان است، استفاده شده است. خاک مورد نظر از منطقهحمیدیه در نزدیکی شهر اهواز جمع­آوری گردیده و آزمایشات ژئوتکنیکی اولیه روی آن انجام شده است. سپس آزمایش برش مستقیم به منظور بررسی میزان تأثیر این ماده روی پارامترهای مقاومت برشی انجام گرفته و در نهایت تأثیر این ماده روی میزان رمبندگی خاک بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد این ماده پارامترهای مقاومت برشی را تغییر داده و شاخص رمبندگی را کاهش می­دهد. به طوری که به ازای درصد اختلاط 5، میزان شاخص رمبندگی 92% کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mastic Polyurethane B on the Mechanical Properties of Collapsible Soils

نویسندگان [English]

  • Sahel Sohrabi Shekafti 1
  • Seyed Habib Mousavi Jahromi 2
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
2 Faculty of Water Sciences Engineering, University of Shahid Chamran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collapsible soil
  • Direct shear test
  • Collapse index
  • Polyurethane B
[1]        Jennings, J. E.,  Knight, K., "A Guide to Construction or with materials Exhibiting Additional Settlement due to Collapse of Grain Structure", The 6th Regional Conference for Africa on Soil Mechanics & Foundation Engineering, Durban, South Africa, September, 1975, pp 99-105.
[2]       مخبری، م.، "بررسی عوامل مؤثر بر تغییر شکل حجمی خاک­های رمبنده"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1374.
[3[           Derbyshire, E., "Geological Hazards in Loess Terrains with Particular Reference to the Loess Regions of China", Earth-Science, 2001, 31-60.
]4[           Alawaji, H. A., "Settlement and Bearing Capacity of Geogrid-Reinforced Sand Over Collapsible Soil", Earth-Science, 2001, 75-88.
[5]       وکیلی، ا.، زمردیان، م.،  وکیلی، ا. ح.،  آرام، م.، "بررسی تأثیر آهک بر خصوصیات مکانیکی و فیزیکی خاکهای رمبنده"، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، 1387.
[6]       رفیعی، ب. م. ع.، "پایدارسازی خاک رمبنده با استفاده از تکنولوژی تزریق - مطالعه موردی راه آهن سمنان - دامغان"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین، 1388.
]7[           Ghrici, M., Harichane, Kh., "Effect of Combination of Lime and Natural Pozzolana on the Plasticity of Soft Clayey Soils", The 2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2009.
]8[           Ziaie Moayed, R., Izadi, E., Heidari, S., "Improvement of Saline Silty Sand Soil Behavior Using Lime and Micro Silica", The 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference, 2010.
]9[           Huangjing, S., Gasaluck, W., "The Stabilization of Loess by Chemical Additives for Road Base", EJGE, 2010, 15, 1651-1668.
[10]   داس.، بی.، ام.، "اصول مهندسی ژئوتکنیک، جلد اول-مکانیک خاک"، ترجمه شاپور طاحونی، مؤسسه انتشارات پارس آئین، تهران، 1386.
[11]     Day, R. W., "Soil Testing Manual", McGraw- Hill, 2001.
[12]   طباطبایی، ا. م.، "روسازی راه"، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1379.
[13]   مقدس، ح. ن.، نیکودل، م.، بهرامی، ک.، " ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک­های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان"، مجله انجمن زمین­شناسی مهندسی ایران، 1390، 4 (1-2)، 46-39.