محاسبه ضریب رفتار برای سازه‌های قاب خمشی بتنی با دیوار برشی جفت و تیرهای مزدوج فلزی و مقایسه آن با سازه‌های قاب خمشی بتنی با دیوار برشی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

چکیده

تیرهای مزدوج به تیرهایی اطلاق می­شود که نقش تیر پیوند را برای پیوند دادن دیوارهای برشی مجاور ایفا می­کنند و عملکردی مشابه با تیرهای پیوند در بادبندهای فلزی غیر هم محور دارند. در این تحقیق، با گردآوری خصوصیات و پارامترهای سازه­ای و لرزه­ای انواع تیرهای مزدوج که شامل تیرهای مزدوج بتنی با آرماتور قطری، تیرهای مزدوج با ورق برشی جان و تیرهای مزدوج فلزی و فیوز است، رفتار این تیرها در برابر زلزله مانند چرخه هیسترزیس و استهلاک انرژی مورد بررسی قرار گرفته است و نوع تیر مزدوج فلزی به عنوان بهینه برای محاسبه ضریب رفتار انتخاب شده است. سپس با تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده برای مدل­های سازه­ای تا ارتفاع 20 طبقه، ضرایب مؤثر در ضریب رفتار که شامل ضریب بیش­مقاومت، ضریب شکل­پذیری و ضریب نامعینی لرزه­ای می­باشند، محاسبه و در پایان تعدادی رابطه با توجه به ارتفاع قاب و جنس زمین برای ضریب رفتار پیشنهاد شده است. همچنین تأثیر ارتفاع قاب و سختی جنس زمین بر ضریب رفتار مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Reduction Factor for Reinforced Concrete Structures with Coupling Core Wall and Coupling Beams and Comparing with Reinforced Structures with Shear Wall

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hejazi 1
  • Alireza Reisi 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan
2 Department of Civil Engineering, Shahrekord Branch, Islamic Azad University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coupling beam
  • Energy dissipation
  • Pushover analysis
  • Ductility
  • Overstrength
  • Reduction factor
[1]     مقدم، ح.، "مهندسی زلزله مبانی و کاربرد"، چاپ چهارم، نشر فرهنگ، تهران، 1384، ص 335-338.
[2]        Fortney, P. J., "The Next Generation of Coupling Beams", PhD Dissertation, University of Cincinnati, 2005.
[3]     دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، "مقررات ملی ساختمان، مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان­های فلزی"، نشر توسعه ایران، تهران، 1387 ص 401-404.
[4]     مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، "آیین­نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله، استاندارد 8484-2800"، ویرایش سوم، چاپ هفتم، تهران، 1385.
[5]        Computers and Structures, "ETABS Nonlinear", Version 9.2, New York, US, 2009.
[6]        Federal Emergency Management Agency, "FEMA 356: Prestandard Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings", Washington D.C., US, 2000.
[7]     معاونت امور فنی، "دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود، نشریه 360"، دفتر تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، تهران، 1385، ص 5-8.
[8]     تسنیمی، ع.، معصومی، ع."محاسبه ضریب رفتار قاب­های خمشی بتن مسلح"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ اول، تهران، 1385.
[9]        ATC, "A Critical Review of Current Approaches to Earthquake-Resistant Design", ATC-34 Report, Applied Technology Council, Redwood City, California, US, 1995.
[10]     Newmark, N. M., Hall, W. J., "Earthquake Spectra and Design", Earthquake Engineering Research Institute, Berkeley, California, US, 1982.
[11]     Miranda, E., Bertero, V. "Evaluation of Strenght Reduction Factor for Earthquake-Resistant Design", Earthquake Spectra, 1994, 10 (2), 357-379.
[12]     ATC, "Structural Response Modification Factor", ATC-19 Report, Applied Technology Council, Redwood City, California, US, 1995.