معرفی رهیافت نوین مبتنی بر ویژگی‌های ساختاری توده سنگ برای طراحی موقعیت بهینهپرده آب‌بند (مطالعه موردی سد خرسان)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

     پرده آب­بند و طراحی مناسب آن نقش انکارناپذیری درعملکرد بهینه سد ایفا می‌کند. در حال حاضر موقعیت و ویژگی­های ژئومتری این پرده به طور عام و بدون در نظر گرفتن کامل ویژگی­های ژئومکانیکی توده سنگ و موقعیت ناهنجاری­های ساختاری توده‌سنگ و فقط با اتکا به روش‌های تجربی طراحی می‌شود. در نوشتار حاضر با نگرش متفاوتی به فرایند طراحی پرده آب‌بند و موقعیت این پرده در گستره سد خرسان III که در ادامه به اختصار خرسان نامیده می­شود پرداخته شده و بر اساس ویژگی‌های ژئومکانیکی توده‌ سنگ تکیه‌گاه‌ها و محور سد، نتایج حاصل از مطالعه واریوگرافی و مدل‌های بلوکی به وسیله رهیافت نوینی، این موقعیت تعیین شده است. در این رهیافت با اتکا به بررسی‌های واریوگرافی و محور ناهمسانگردی داده‌هایRQD و لوژان، راستای بهینه پرده آب‌بند تعیین و سپس با تحلیل‌های ژئواستاتیستیکی و تهیه مدل‌های بلوکی، عمق، شیب و ضخامت مناسب آن تعیین شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهند راستای مناسب برای احداث پرده آب­بند سد خرسان N34W و شیب مناسب آن 51 درجه است. همچنین بررسی‌های انجام شده مشخص نمود در عمق، پیکره پرده برای آب‌بندی کامل می‌بایست از ضخامت بالاتری برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing State-of-the-Art Approach in Designing an Optimal Location for Dam Curtain Based on Structural Properties of the Rock Mass (Case Study: Khersan Dam)

نویسندگان [English]

  • Jafar Abdollahei Sharif 1
  • Rasul Derogary 1
  • Aref Alipour 2
1 Faculty of Mining Engineering, University of Urmia
2 Faculty of Mining Engineering, Urmia University of Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dam curtain
  • geomechanical properties of rock mass
  • Khersan dam

[1]   Nonveiller, E., "Grouting, Theory, and Practice", Elsevier, Amsterdam, 1989, pp 185-190.

[2]        Grundy, C. F., "The Treatment by Grouting of Permeable1 Foundations of Dams", The 5th Congress on Large Dams, New York, US, 1955, pp 127-136.

[3]        Houlsby, A. C., "Construction and Design of Cement Grouting: A Guide to Grouting in Rock", John Wiley & Sons, 1990.

[4]        Matheron, G., "Principles of Geostatistics", Economic Geology, 1963, 58 (8), 1246-1266.

[5]        Grundy, C. F., "Grouts and Drilling Muds in Engineering Practice", International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, London, 1964, 238-245.

[6]        Weaver, K. D., Bruce, D. A., "Dam Foundation Grouting", ASCE Publications, New York, 1991, pp 456-469.

[7]        Ewert, F. K., "Permeability, Grout Ability and Grouting of Rocks Related to Dam Sites", Dam Engineering, 1997, 123-176.

[8]        Bushara, M. N., Tawel, A., El. Borougha, H., Dabbouk, C., Qotb, M., "Effective Permeability Modeling: Geostatistical Integration of Permeability Indicators", Offshore Abu Dhabi’s Society of Petroleum Engineers Inc., 2002.

[9]        Wei-hong, P., Zheng-zhu, D., Chu-wen, G., "Theoretical Study on Multiple Holes Grouting with Natural Boundary Element Method", Procedia Earth and Planetary Science, September, 2009, pp 465-470.

[10]     Gothäll, R., Stille, H., "Fracture Dilation during Grouting", Tunneling and Underground Space Technology, 2009, 24 (2), 126-135.
[11]     Nikbakht, B., Anangari, K., Rahmani, N., "Estimation of Jet Grouting Parameters in Shahriar Dam, Iran", Mining Science and Technology (China), 2010, 20 (3), 472-477.