دوره و شماره: دوره 51.3، شماره 104، آبان 1400، صفحه 1-169 (پاییز 1400) 

مقاله کامل پژوهشی

مطالعه تجربی اثرات موج‌گیر مربعی بر روی برش پایه حداکثر و لنگر واژگونی سازه جکت دریایی

صفحه 1-10

10.22034/jcee.2020.9818

آرش دلیلی اسکویی؛ رامین وفایی پور؛ احمد ملکی؛ حمید احمدی