کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر ماسه در شرایط اشباع و غیراشباع

دوره 50.2، شماره 99، شهریور 1399، صفحه 23-32

10.22034/jcee.2019.9100

محمدحسین امین فر؛ ذوالفقار صفرزاده گندشمین