کلیدواژه‌ها = بتن خودتراکم
The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties

دوره 53.3، شماره 112، آذر 1402، صفحه 182-191

10.22034/jcee.2022.49277.2101

مهیار مستشیری؛ بهزاد سعیدی رضوی؛ جمال احمدی؛ حمیدرضا امینی؛ علی گوهررخی


ارزیابی مقاومت بتن خودتراکم پلیمری درتیرهای بتن آرمه

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 35-46

رحمت مدندوست؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ میلاد رجبی جورشری