ارزیابی مقاومت بتن خودتراکم پلیمری درتیرهای بتن آرمه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد تاکستان

چکیده

در این مطالعه ارزیابی مقاومت بتن خود تراکم حاوی ذرات خرد شده ضایعات لوله­های PVC در تیرهای بتن آرمه با ابعاد 35/0×5/0×1/2 متر با استفاده از روش­های مغزه­گیری و اولتراسونیک مورد توجه می­باشد. دو نسبت آب به مواد پودری 39/0 و 47/0 استفاده شده که میکروسیلیس و پودر سنگ آهک به عنوان پرکننده به کار رفته است. همچنین در صدهای مختلف ذرات خرد شده ضایعات لوله­های PVC به میزان 5% و 10% با رعایت محدودیت­های آزمایشات بتن تازه به صورت حجمی جایگزین بخشی از ماسه شده است. نتایج نشان می­دهند که روند تغییرات مقاومت بتن در ارتفاع تیرها با استفاده از دو روش یاد شده تقریباً مشابه هم می­باشد. با افزایش درصد ذرات PVC تغییرات بیشتر در مقاومت بتن در ارتفاع تیر مشاهده شده است. این افزایش تغییرات برای طرح با نسبت آب به پودر 47/0 حاوی میکروسیلیس مشهودتر بوده که حداکثر تا 11% تغییر بیشتر از بتن کنترل را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The In Situ Strength Assessment of Polymer Self Compacting Concrete in Rc Beams

نویسندگان [English]

  • Rahmat Madandoust 1
  • Asghar Vatani Oskouei 2
  • Milad Rajabi Jourshari 3
1 Faculty of Civil Engineering, University of Guilan
2 Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher training University
3 Takestan Islamic Azad University
چکیده [English]

Wide attempts have been performed to quantitative and qualitative control on concrete strength in structures and different methods have been innovated to estimate the in situ concrete compressive strength. On the basis of these methods, it can be divided into two groups consisting non-destructive and semi-destructive methods. To provide a suitable compaction, decrease on segregation and bleeding and facilitating on placement of concrete especially in sections with massive reinforcement, self-compacting concrete has been developed. In the research by Zhu et al. [1] in 2001, self-compacting concrete strength along length of beams and height of columns was investigated using core, pull out and Schmitt hammer tests and the results on uniformity showed similar pattern on variations. Also the results indicated that concrete strength variations along height of columns and length of beams for self-compacting concrete are slightly lower than normal concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting concrete
  • PVC pipe wastes
  • In situ tests
  • Ultrasonic
  • Core test
 
[1]        Bungey, J. H., Madandoust, R., "Strength Variations in Lightweight Concrete Beams", Cement and Concrete Composites, 1994, 16, 40-55.
[2]        Khayat, K. H., Mani, K., Trudel, A., "In Situ Mechanical Properties of Wall Element Cast Using Self Consolidating Concrete", ACI Mater Journal, 1997, 94 (6), 291-305.
[3]        Khayat, K. H., Trembly, S., Paultre, P., "Structural Respouse of Self Consolidating Concrete Columns'', First International RILEM Symp on SCC, 1999, 291-305.
[4]        Zhu, W., Gibbs, J. C., Bartos, P. J. M., "Uniformity of In Situ Properties of Self-Compacting Concrete in Full-Scale Structural Elements'', Cement and Concrete Composites, 2001, 23, 57-64.
[5]        Kou, S. C., Lee, G., Poon, C. S., Lai, W. L., "Properties of  Lightweight Aggregate Concrete Prepared with PVC Granules Derived From Scraped PVC Pipes'', Waste Management, 2009, 29, 621-628.
[6]      مدندوست، ر.، حاجتی­مدارایی، ع. ا.، کوهستانی، س.، "بررسی تأثیر ضایعات لوله­های PVC بر خواص بتن خودتراکم تازه"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، اردیبهشت 1390.
[7]      مدندوست، ر.، حاجتی­مدارایی، ع. ا.، کوهستانی، س.، "بررسی خواص بتن خودتراکم سخت شده حاوی ضایعات لوله‌های PVC به عنوان مصالح سنگی ریزدانه"، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1391.
[8]        BS 882, ''Specification for Aggregates from Natural Sources for Concrete'', UK, 1983.
[9]        ASTM C1017, "Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete", American Society for Testing and Materials, US, 2007.
[10]      ASTM C494, "Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete", American Society for Testing and Materials, US, 2013.
[11]      EFNARC, "Specifacation and Guidelines for Self-Compacting Concrete", European Federation, 2002.
[12]      Turkel, S., Altuntas, Y., "The Effect of Limestone Powder, Fly Ash and Silica Fume on the Properties of Self-Compacting Repair Mortars" Sadhana, 2009, 34 (2), 331–343.
[13]      BS 1881 Part120, "Method for Determination of the Compressive Strength of Concrete Cores", British Standard Institution, London, 1983.
[14]      Concrete Society, "Concrete Core Testing for Strength", Technical Report No.11, London, 1987.
[15]    سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، "آیین­نامه بتن ایران (آبا)"، دفتر امور فنی و تدوین معیارها و کاهش
خطر­پذیری ناشی از زلزله، چاپ هفتم، 1383.