دوره و شماره: دوره 44.4، شماره 77، زمستان 1393، صفحه 1-150 

مقاله کامل پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت‌ شده در لایه زیراساس روسازی‌های راه

صفحه 1-11

وحید آین؛ سیّدمسعود نصرآزادانی؛ علیرضا خاوندی خیاوی؛ محمدحسین امین فر؛ جواد علیزاده صومعه


2. مطالعه عددی اثر آبشکن‌های مستغرق بر الگوی امواج (مطالعه موردی: دهنه سر سفیدرود)

صفحه 13-24

حامد افسوس بی ریا؛ میراحمد لشته نشایی؛ عطاالله غبرایی؛ میرعبدالحمید مهرداد