بررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب دبی و افت انرژی در سرریز- دریچه استوانه‌ای با حرکت قائم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 عضو پیوسته ASCE و استادیار گروه مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

4 گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه اوستفالیا آلمان

چکیده

     کاربرد سازه استوانه­ای نسبت به سازه­های با اشکال دیگر دارای مزایایی چون هزینه کم، طراحی آسان، سهولت ساخت و ضریب دبی بالاتر می­باشد. تحقیق حاضر بر هیدرولیک جریان عبوری از سازه استوانه­ای متحرک در راستای عمود بر جهت جریان که با جابه­جایی آن سه سازه سرریز، سرریز- دریچه و دریچه استوانه­ای نمود می­یابند، متمرکز شده­است. آزمایش­ها در یک کانال آزمایشگاهی مستطیلی به طول 5/7 متر، عرض 4/0 متر بر بستری صاف و صلب با شیب طولی 0001/0 در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه اوستفالیا- آلمان، انجام شده­اند. نتایج حاکی از آن هستند که تغییرات ارتفاع بازشدگی دریچه با تغییرات ضریب دبی و افت انرژی جریان عبوری از سازه رابطه عکس داشته، به گونه­ای که با جابه­جایی سازه استوانه­ای، بیش­ترین ضریب دبی و افت انرژی در سرریز استوانه­ای و کم­ترین ضریب دبی و افت انرژی در دریچه استوانه­ای مشاهده شده است. به علاوه تغییرات قطر سازه با تغییرات ضریب دبی رابطه عکس و با تغییرات افت انرژی رابطه مستقیم داشته است. همچنین برازش­های تجربی جهت به کمیت درآوردن رفتار ضریب دبی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on Discharge Coefficient and Energy Loss amount Changes of a Cylindrical Weir-Gate with Vertical Movement

نویسندگان [English]

  • Armaghan Severi 1
  • Mohsen Masoudian 2
  • Esmaeil Kordi 3
  • Klaus Roettcher 4
1 Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Aff. Member of ASCE and Assistant Professor, Civil Engineering Department, Mirdamad Institute of Higher Education
4 Faculty of Civil and Environmental Engineering, Ostfalia University, Suderburg

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy loss
  • Movable cylindrical structure
  • Cylindrical weir-gate
  • Discharge coefficient
7- مراجع
[1]        Chanson, H., Montes, J. S., "Over Flow Characteristics of Circular Weirs: Effects of Inflow Condition", Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 32 (1), 152-161.
[2]        Negm, A. M., Al- Brahim, A. M., Alhamid, A. A., "Combined Free Flow Wver Weirs and Below Gates", Journal of Hydraulic Research, 2002, 40 (3), 359-365.
]3[        اسماعیلی، ک.، فتحی­مقدم، م.، "ضریب دبی در مدل سرریز- دریچه"، اولین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، اهواز، ایران، 1385.
]4[        قره­گزلو، م.، "بررسی آزمایشگاهی جریان هم­زمان از مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه­ای"، پایان­نامه کارشناسی ارشد سازه­های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران، 1391.
[5]        Masoudian, M., Gharahgezlou, M., "Flow Characteristics of Cylindrical Weirs in a Small Laboratory Canal", Journal of Science Series Data Report, 2012, 4 (4), 12-23.
[6]        Masoudian, M., Gharahgezlou, M., Haber, B., "The Impact of Hydraulic and Geometric Parameters on the Cylindrical Gate Discharge Coefficient", Journal of Innova Science, 2012, 4 (7), 61-72.
[7]        Bos, M. G., "Discharge Measurement Structures", International Institute for Land Reclamation and Improvement/ LIRI Wagen ingen, the Netherlands, 1976, pp 107-126.
]8[        حسینی، م.، ابریشمی، ج.، "هیدرولیک کانال­های باز"، ویرایش دوم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1386، ص 66-500.