دوره و شماره: دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 1-188 (تابستان 1401)